Blogg: Avgiftsplikt for lag og foreninger

Mange lag og foreninger har vært flinke til å finne alternative kilder til inntekt under koronapandemien. Kreative løsninger for å skape inntekter er positivt, men har du husket å sjekke om de nye aktivitetene utløser avgiftsplikt? 

Ulike aktiviteter kan reise både avgiftsmessige og skattemessige problemstillinger. Her kan du lese om de skattemessige sidene.

 

Kreative løsninger for å skape inntekter

BDO Advokater har det siste året sett at flere lag og foreninger har funnet alternative kilder til inntekt. Frivillighet Norge opplyser at nesten 40 % av deres medlemsorganisasjoner har startet med nye aktiviteter og tilbud under pandemien. Det lokale laget kan for eksempel ha startet pop-up café eller salg av sokker for å skaffe inntekter. Noen har bidratt med digitale tilbud og fått reklameinntekter fra podcaster, eller fått inntekter fra vakttjenester. Merverdiavgift er ofte ikke det første som blir diskutert når slike aktiviteter planlegges. 

I avgiftsregelverket er det en del unntak for lag og foreninger. For eksempel er det ikke mva på salg fra loppemarked, ved salg av billetter til idrettsstevner, konserter mv. eller på medlemskontingenten.  Hvis aktiviteten skaffer inntekter til laget, og ikke er omfattet av noen av unntakene i loven, kan et lag eller en forening bli registrerings- og avgiftspliktig på lik linje med andre bedrifter. Spørsmålene laget må stille seg er om de egentlig har oversikt over når registrering- og avgiftsplikt oppstår, og om de nye inntektskildene under pandemien har utløst avgiftsplikt? 

 

Registrerings- og avgiftsplikt

Merverdiavgiftsreglene for blant annet lag og foreninger er i hovedsak like som reglene for bedrifter. Merverdiavgiftsloven oppstiller tre vilkår for registrering- og avgiftsplikt. 

Vilkårene for registrering- og avgiftsplikt er at foreningen: (1) har avgiftspliktig omsetning (2) er over beløpsgrensen og at (3) omsetningen drives i næring. 

Dersom vilkårene er oppfylt, plikter man å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, samt beregne og innbetale merverdiavgift på den avgiftspliktige omsetningen. Registrering innebærer også rett til fradrag for avgift på innkjøp til det avgiftspliktige salget. Alle vilkår må være oppfylt, og hver enkelt aktør må vurdere om vilkårene er oppfylt i deres konkrete tilfelle. 

 

Avgiftspliktig omsetning

I utgangspunktet er all omsetning av varer og tjenester avgiftspliktige, med mindre det foreligger et unntak. Enhver aktivitet må derfor særskilt vurderes med tanke på om den er avgiftspliktig, eller om den omfattes av et av lovens unntak. 

Eksempelvis vil som regel sponsor- og reklameinntekter være avgiftspliktig, samtidig som annonser i programmer i visse tilfeller er fritatt fra avgiftsplikt. Det må foretas en konkret vurdering av hver enkelt aktivitet.

 

Beløpsgrensen

Selv om aktiviteten som foreningen har, er omfattet av området for avgiftsplikt, blir foreningen likevel ikke avgiftspliktig hvis omsetningen ligger under kr. 140 000. 

Registrering- og avgiftspliktig oppstår først når avgiftspliktig omsetning når beløpsgrensen over en periode på 12 måneder. Perioden er ikke bundet til kalenderåret. Ved vurderingen av om beløpsgrensen er nådd, vil all avgiftspliktige omsetningen inngå. Omsetning som er unntatt avgiftsplikt regnes ikke med. 

 

Omsetning i næring

Det er et krav om å drive næringsvirksomhet før registering- og avgiftsplikt oppstår. En forening som er skattefri, kan gjerne bli vurdert som avgiftspliktig næringsdrivende. Terskelen for å drive næringsvirksomhet i avgiftsmessig sammenheng er lavere enn det man gjerne tenker på som næringsvirksomhet til daglig. 

Konkurransenøytralitet er et sentralt formål i vurderingen. Lag og foreninger skal ikke ha et konkurransefortrinn overfor andre tilbydere av samme vare eller tjeneste, ved at deres virksomhet faktureres uten mva. Det skal lite til før man blir ansett for å være næringsdrivende dersom man driver i konkurranse med andre. Har din forening for eksempel hatt oppdrag for det lokale kjøpesenteret med å passe på at kundene holder avstand og ikke er for mange i butikkene samtidig? Dette er en tjeneste foreningen yter i konkurranse med vekterselskapene.

Det vil likevel underbygge at det ikke drives næringsvirksomhet dersom aktiviteten for eksempel skjer på dugnad, den gjennomføres ad hoc, det er begrenset omfang, krever lite utstyr og lite organisering fra lagets/foreningens side. 

Derimot vil det trekke i retning av næringsvirksomhet dersom aktiviteten drives på mer kommersiell basis, ved at det har stort omfang og et profesjonelt preg. Dersom laget eller foreningen har annen avgiftspliktig omsetning vil det også kunne inngå som et moment i vurderingen.

 

Konkret vurdering

Tilbake til eksempelet hvor laget har startet pop-up café. Gjennomføres aktiviteten på dugnad, eller bruker laget lønnede ansatte for å drive cafeen? Bruker de leid eller eid eiendom, eller har gått til innkjøp av utstyr for å gjennomføre aktiviteten? Serveres det kaffe, boller og kaker som medlemmene har laget, eller selges det (også) ordinære café og kioskvarer? Drives cafeen ad-hoc, eller er det organisert med faste daglige åpningstider? Blir cafeen en konkurrent til andre cafeer eller kiosker, alternativt til markastuer eller andre turdestinasjoner? Vurderingsmomentene kan være mange.

Som illustrert over må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt den nye aktiviteten eller virksomheten medfører at vilkårene for registrering- og avgiftsplikt er oppfylt. 

BDO har erfaring og kunnskap på området. Ta kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor ved behov for rådgivning. Lurer du på om ditt lag eller forening er skattepliktig, kan du lese om det her.