Blogg: Avgiftsplikt på kjøp av tjenester fra utlandet

Fra 2023 ble det innført generell avgiftsplikt på fjernleverbare tjenester kjøpt fra utlandet. I denne bloggen ser vi på hvordan de nye reglene påvirker ideell sektor.
Hvilke tjenester omfattes av avgiftsplikten

Lovendringen gjelder som nevnt for fjernleverbare tjenester. Med fjernleverbare tjenester menes det tjenester som kan leveres over avstand, og som ikke er knyttet til et bestemt sted. Dette gjelder for eksempel rådgivningstjenester, markedsføringstjenester eller elektroniske tjenester (strømmetjenester mv).

Forutsetningen for avgiftsplikt er at den ideelle organisasjonen som kjøper av tjenesten er hjemmehørende i Norge, og at tjenesten ville vært avgiftspliktig om den hadde vært kjøpt fra norsk leverandør. De fleste tjenester er avgiftspliktige, men for eksempel kjøp av undervisningstjenester er unntatt fra mva og vil ikke rammes av reglene om omvendt avgiftsplikt.

Hvem skal beregne og betale avgiften?

For en næringsdrivende kjøper er det kjøper selv som er pliktig til å beregne og betale mva ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.

For kjøper som ikke er næringsdrivende, for eksempel forbruker, er det den utenlandske selgeren som skal beregne og betale mva. Selger må da registrere seg for mva i Norge.

Er ideelle organisasjoner næringsdrivende?

Mange ideelle organisasjoner har ingen næringsaktivitet. Da er det den utenlandske selgeren av tjenestene som skal oppkreve avgiften. Men, flere ideelle har også en kombinasjon av ideell aktivitet og næringsvirksomhet. Hvem er det da som er forpliktet til å beregne og betale avgift av tjenestene?

Loven svarer ikke på dette spørsmålet. Men, slik vi leser forarbeidene vil ideelle organisasjoner som er registrert i mva-registeret være pliktig til å beregne og betale avgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Dette gjelder også ved kjøp, hvor tjenesten helt eller delvis skal brukes i den ideelle (ikke næringsmessige) delen av virksomheten. 

Det er varslet en forskrift til reglene om omvendt avgiftsplikt. Det er naturlig at spørsmålet om hvem som regnes som næringsdrivende blir regulert i den. Forskriften har dessverre latt vente på seg og det er p.t. usikkert når den kommer. I BDO Advokater er vi kjent med at Skatteetaten har uttalt seg i tråd med vår forståelse over i enkelte konkrete saker.

Blir avgiften en endelig kostnad?

Kjøp av fjernleverbare tjenester som er til bruk i den ideelle organisasjonens avgiftspliktige virksomhet vil kunne fradragsføres over den ordinære mva-meldingen. Den blir dermed ingen endelig kostnad for organisasjonen. 

Fjernleverbare tjenester som er til bruk i den ideelle aktiviteten eller i næringsvirksomhet som er unntatt fra mva, for eksempel undervisning, kan ikke fradragsføres over den ordinære mva-meldingen. Den blir derfor i utgangspunktet en endelig kostnad. Det kan for enkelte ideelle være mulig å få (deler av) avgiften tilbake gjennom ordningen for mva-kompensasjon for frivilligheten.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand med dette eller andre avgiftsspørsmål.