Blogg: Bærekraft som konkurransefortrinn for ideelle organisasjoner

FNs bærekraftsmål, vedtatt i 2015, representerer en ny og helhetlig tilnærming til utvikling. Målene omfatter alle land og berører alle deler av samfunnet, også ideelle organisasjoner. Et samfunnsnyttig formål er ikke lenger tilstrekkelig dersom driften ikke er bærekraftig.

Bærekraftsmålene kan kort beskrives som et globalt veikart for nasjonale og internasjonale tiltak som tar sikte på å utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling, og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle. Global utvikling er ikke lenger først og fremst et spørsmål om bistand. Skal bærekraftsmålene nås, kreves det nasjonal innsats og et bredt tilfang av ressurser. Land, virksomheter og organisasjoner må ta eierskap til sine utfordringer og prioritere sine ressurser. 

Norge har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å nå bærekraftsmålene, både ved å bistå andre land og ved å gjøre en innsats i Norge. Ideelle organisasjoner må ta en sentral posisjon for at Norge skal lykkes med å nå bærekraftsmålene. For å få til dette er det essensielt at sektoren har et spisset og målrettet fokus inn mot bærekraft i tiden fremover. Det innebærer også at organisasjoner er bevisste sitt ansvar når det gjelder bærekraftig utvikling, og er dyktige til å kommunisere ut til interessenter hva som gjøre og hvordan det gjøres. Bærekraftsrapportering handler om å vise verden hvordan organisasjonen bidrar til en bærekraftig utvikling.

 

Bærekraft i ideelle organisasjoner

«Bærekraft er i alt vi gjør»

Bærekraft handler om engasjement og om å ville gjøre en forskjell. For norsk samfunns- og næringsliv, og for egen virksomhet. Når bærekraft som tema dukker opp hos ideelle organisasjoner, kan vi iblant høre utsagn som «bærekraft er i alt vi gjør». Det er vanskelig å være uenig i at ideell sektor er en sterk pådriver for bærekraftig utvikling, både ved å være en drivkraft for bærekraft gjennom eget formål og virke, samt gjennom å opptre som samfunnets samvittighet når det kommer til å sette ulike bærekrafttemaer på agendaen, som eksempelvis likestilling, menneskerettigheter og klima- og miljø. 

Likevel har flere ideelle virksomheter vært noe avventende med å virkelig omfavne og inkorporere bærekraft i egen virksomhet. Dette inkluderer blant annet graden av åpenhet om negative konsekvenser i gjennomføringen av egne aktiviteter, transparens når det kommer til hvor måleffektiv organisasjonen er, og rapportering av andre sentrale indikatorer for bærekraftig utvikling.

 

Bærekraft som konkurransefortrinn – også for ideell sektor!

Bærekraft handler ikke bare om å ha et samfunnsnyttig og inspirerende formål. Det handler også om å holde et kontinuerlig trykk for å identifisere hvor og hvordan man kan redusere ens negative fotavtrykk – og maksimere det positive. Gjennom slikt kontinuerlig fokus vil organisasjoner over tid utvikle konkurransefortrinn som ikke bare gagner organisasjonene selv, men også alle de interessentene som blir påvirket av organisasjonen. 

Vår opplevelse er at donorer, både private og institusjonelle, nå i mye større grad er opptatt hvorfor og hvordan ideelle organisasjoner utfører sine aktiviteter og ikke bare hvilke aktiviteter de utfører. Det betyr et enda større fokus på hvordan organisasjonene etterlever viktige bærekraftsområder og rapporterer på disse. 

For de organisasjonene som har internasjonal tilknytning har disse trendene allerede vært fremtredende i en årrekke. EU har eksempelvis vært en av de fremste pådriverne for bærekraftig utvikling og har over lengre tid stilt strenge krav til rapportering på sentrale bærekraftsområder. Vår hypotese er at det kun er et tidsspørsmål før ideell sektor i Norge møter på de samme kravene, både fra internasjonale og norske donorer og givere.

 

Hvordan kickstarte bærekraftsarbeidet i egen organisasjon?

For å være forberedt på kravene som kommer og for å sikre relevans og konkurransedyktighet er det viktig å integrere bærekraftsarbeid i organisasjonsstrategien. De som ikke evner å gjøre dette vil antagelig møte en verden hvor utøvelse av eget formål blir stadig mer krevende, uavhengig av hvor bærekraftig selve formålet er. Her er fem spørsmål du bør stille deg for å komme i gang:

  • Hvor i virksomheten har vi størst potensial for reell innvirkning på bærekraftig utvikling?
  • Hvem er våre viktigste interessenter og hva er viktig for dem?
  • Hvordan sikrer vi at alle ansatte er kjent med bærekraft og forstår sitt bidrag gjennom organisasjonen og egen rolle?
  • Hvordan skal vi evaluere og kontinuerlig forbedre vårt arbeid?
  • Hvordan skal vi måle og rapportere på vårt arbeid?

 

Les også: Hvordan kickstarte bærekraftsarbeidet?