Blogg: De viktigste endringene i «lakseskatten»

Regjeringens reviderte forslag om grunnrenteskatt på havbruk har fått mye oppmerksomhet og skaper engasjement. I denne bloggposten oppsummerer vi endringene som kom 28. mars.

Sammenlignet med høringsnotat av 28. september 2022 er det gjort noen marginale endringer av det opprinnelige forslaget. Satsen er redusert med fem prosentpoeng og bunnfradraget er økt til 70 millioner kroner.

Forslaget fra Finansdepartementet (FIN) vil nå bli lagt frem for Stortinget til videre behandling. Basert på uttalelser i media, kan det synes som om det blir utfordrende å samles om et forlik om grunnrenteskatten. Siste ord om grunnrenteskatt er ennå ikke sagt, og vi vil følge behandlingen på Stortinget nøye.

 

De viktigste endringene er som følger:

 • Grunnrenteskatt blir på 35 %; effektiv marginal skattesats blir 57 %
  • Opprinnelig forslag var en grunnrenteskatt på 40 % og marginal skattesats på 62 %
 • Bunnfradrag på 70 MNOK pr konsern
  • Opprinnelig var bunnfradrag foreslått å være mellom 54 MNOK og 67,5 MNOK
 • Skatteavregningstidspunkt er merdkanten
  • Opprinnelig var det forslag om å bruke slaktetidspunkt som avregningstidspunkt
 • Det opprettes et uavhengig prisråd for å fastsette markedsverdi på merdkanten
  • Opprinnelig var det foreslått å bruke priser på Nasdaq
 • For 2023 skal virksomheten selv fastsette markedsverdi på merdkanten. Vi antar at dette kan medføre til dels kompliserte beregninger
 • Langsiktige fastpriskontrakter skal kunne legges til grunn i fastsetting av grunnrenteinntekt
  • Opprinnelig var det også her foreslått å bruke priser på Nasdaq
 • Det innføres en produksjonsavgift på 90 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret
 • Det gis en verdsettelsesrabatt på 50 % for akvakulturtillatelser. Dette medfører da at gjeldsfradrag skal reduseres tilsvarende


Overordnede prinsipper

 • Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt
 • FIN foreslår en effektiv grunnrenteskatt på 35 %
  • Effektiv marginal selskapsskatt blir da 57 %
  • Opprinnelig var det foreslått en grunnrenteskatt på 40 % og effektiv marginalskatt på 62 %
 • Skattesubjekt for grunnrenteskatt skal være innehaver av akvakulturtillatelser til matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret
 • Ved eventuell utleie av tillatelser skal utleieren være skattesubjektet
 • For å hindre tilpasninger til bunnfradraget gjennom strategiske eierskap eller partnerskap, aksjonæravtaler eller lignende, foreslår departementet et tillegg i konserndefinisjonen, slik at et foretak kan anses som morselskap dersom det «på grunn av avtale» har «bestemmende innflytelse» over et annet foretak
 • FIN legger til grunn at grunnrenteskatten ikke er i strid med Grunnloven
 • Det innføres ikke en naturressursskatt

 

Inntekt

FIN går bort fra forslaget om at det er normpriser ved Nasdaq-børsen som skal legges til grunn ved fastsettelse av inntekten. 

I BDO sitt høringssvar ba BDO om at faktiske priser bør legges til grunn. FIN er enig i at normpriser ved Nasdaq ikke skal brukes. I stedet er det markedsverdi ved merdkanten som skal benyttes. Langsiktige fastpriskontrakter skal kunne legges til grunn i fastsettingen av grunnrenteinntekt.

Det skal opprettes et uavhengig prisråd for normering av markedsverdi ved merdkanten. For 2023 må virksomhetene selv fastsette markedsverdien. Vi antar at det kan bli utfordrende å fastsette denne verdien. Vurderingen tilsvarer den som gjelder ved fastsetting av armlengdeprisen etter reglene for internprising.

Videre har FIN gått bort fra at skatteavregningstidspunktet skal være etter slakting av fisken. Avregningstidspunktet skal settes til markedsverdi ved merdkanten. Det må da justeres for eventuell verdiøkning etter merdkanten; f.eks. for salgsvirksomhet, slakt, bearbeiding, transport mv.

Bruttoinntekt baseres slaktevolum, som normalt vil være lavere enn volum ved merdkanten.

 

Fradrag

Kostnader pådratt etter skatteavregningstidspunktet (merdkanten) skal ikke fradras som kostnad i grunnrenteskatten. Kostnader knyttet til grunnrenteskattepliktig virksomhet i sjøfasen kan fradragsføres.

For interne transaksjoner gjelder armlengdeprinsippet. FIN gjør oppmerksom på at skattemyndighetene kan foreta skjønnsfastsetting.

Kostnader til forskning og utvikling knyttet til virksomhet i sjøfasen kommer til fradrag.

 

Driftsmidler

Det vil gis umiddelbart fradrag i grunnrenteskatt for investeringskostnader i sjøfasen. FIN viser til at Eigedomsskattelova § 4 3. ledd gir et godt utgangspunkt for hva som må regnes som de helt sentrale driftsmidlene i sjøfasen, som er grunnrenteskattepliktig. 

Driftsmidler med en delvis tilknytning som innsatsfaktor til sjøfasen kan fradragsføres i grunnrenteinntekten i de tilfeller der driftsmidlene eies direkte av det grunnrenteskattepliktige selskapet.

For allerede gjennomførte investeringer gis det kun fradrag for skattemessige avskrivninger for restverdien av historiske avskrivninger. I BDO sitt høringssvar ga vi innspill på at hele den skattemessige verdien måtte komme til fradrag det første året, og ikke bare skattemessige avskrivninger. Når det gjelder spørsmålet om det skal gis fradrag for historiske avskrivninger, sier FIN at det først og fremst handler om hva som anses som rimelig.

I vurderingen må det tas hensyn til at aktørene kan ha hatt høy lønnsomhet over en lang periode. 

 

Andre kostnader

Det gis ikke fradrag for salgs- og markedsføringskostnader, og for kostnader ved gjeldsfinansiering. Ytelser til kommuner og lokalsamfunn kommer ikke til fradrag.

Eiendomsskatt på oppdrettsanlegg i sjø kommer til fradrag.

Det gis ikke fradrag for vederlag for tillatelser tildelt før 2018. For tillatelser som ble kjøpt på auksjon i 2018 – 2020 foreslås det et sjablonfradrag. Fradraget settes til 40 % av faktisk innbetalt vederlag til staten, fordelt over 5 år.

 

Bunnfradrag

Forslag om bunnfradrag opprettholdes og foreslås satt til 70 MNOK. Fradragsbeløpet skjer kun mot grunnrenteskattesats. Det gis kun ett bunnfradrag pr konsern, og det fordeles til hvert av selskapene ut fra MTB (maksimal tillatt biomasse).

Bunnfradrag kan bare fradragsføres i positiv grunnrenteinntekt og kan ikke fremføres.

I samdrift/samlokalisering er det innehaver av tillatelser som gis bunnfradrag.

 

Realisasjon av driftsmiddel

Gevinst ved salg/uttak skal inntektsføres fullt ut i realisasjonsåret. Dette gjelder også driftsmidler som ikke saldoavskrives.

I BDO sitt høringssvar viste vi til at man kan komme i den situasjon at bare deler av historiske investeringer kommer til fradrag, mens hele gevinsten inngår i grunnrenteinntekten. 

 

Underskudd, produksjonsavgift

Underskudd fremføres (med rente) og vil ikke utbetales. Produksjonsavgift trekkes fra krone for krone i grunnrenteskatt og kan ikke fremføres.

 

Ønsker du å motta flere oppdateringer og nyheter fra BDO?

Meld deg på på vårt nyhetsbrev her.