Blogg: Departementet foreslår fritak fra skattlegging av aksjer

Regjeringen har i dag, 14.mai, lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2024. 

 

Endring av skatteloven § 9-14 om skattlegging av verdipapirfond ved utflytting

Departementet foreslår at det ved utflytting fra Norge for verdipapirfond skal være et uttrykkelig fritak fra skattlegging av aksjer som et verdipapirfond eier i selskap utenfor EØS. En slik endring vil føre til at utflytting av verdipapirfond ikke utløser skatteplikt på gevinst på aksjer, uansett om det er aksjer i selskap innenfor eller utenfor EØS som er omfattet av fritaksmetoden.

Departementet foreslår imidlertid at fritaket for utflyttingsskatt i disse tilfellene kun bør gjelde i de tilfeller der utflyttingsskatten er utløst av en fusjon som er skattefri etter skatteloven § 11-11 åttende ledd.

Etter fritaksmetoden i skatteloven § 2-38 er blant annet aksjeselskap og verdipapirfond som hovedregel ikke skattepliktige for gevinst ved realisasjon av aksjer innenfor og utenfor EØS. For investeringer i selskap utenfor EØS gjelder likevel ikke fritaksmetoden på investeringer i lavskatteland og for såkalte porteføljeinvesteringer. Fritaksmetoden gjelder heller ikke på investeringer i lavskatteland innenfor EØS med mindre selskapet er reelt etablert der.

På grunn av konkurransehensyn er også verdipapirfond fritatt for skatteplikt ved realisasjon av aksjer i selskap utenfor EØS (det foreligger et substanskrav for selskap i lavskatteland) i henhold til skatteloven § 10-20 andre ledd. 

I henhold til skatteloven § 11-11 åttende ledd kan verdipapirfond fusjonere skattefritt på vilkår om kontinuitet i tre ulike tilfeller:

  • fusjon der overdragende verdipapirfond er hjemmehørende i Norge, 
  • fusjon der både overdragende og overtakende verdipapirfond er hjemmehørende i utlandet og 
  • fusjon der overtakende verdipapirfond er hjemmehørende i Norge

Skatteloven § 9-14 har regler om skattlegging ved utflytting eller uttak fra norsk beskatningsområde. Disse gjelder også i utgangspunktet ved overskridende fusjon og fisjon. Etter skatteloven § 9-14 fjerde ledd bokstav b er det imidlertid gjort unntak fra skattlegging for gevinst som på tidspunktet for utflytting er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-38. Dette unntaket gjelder også for verdipapirfond.

Unntaket viser imidlertid kun til skattefritak etter fritaksmetoden i skatteloven § 2-38 og ikke til det mer generelle unntaket i skatteloven § 10-20 andre ledd som gjelder for verdipapirfond. For aksjer som er skattefrie ved realisasjon etter skatteloven § 10-20 andre ledd, er det derfor ikke hjemmel for skattefritak ved utflytting etter dagens regler.  

Når er norsk fond er det overdragende fondet i en fusjon, kan det derfor utløse utflyttingskatt etter skatteloven § 9-14 for aksjer som fondet eier i selskap utenfor EØS.

Når verdipapirfond kan realisere aksjer både innenfor og utenfor EØS skattefritt, mener departementet at hensynet til konsistens og likhet taler for at det ikke bør være skattlegging av aksjer i selskap utenfor EØS ved utflytting i forbindelse med en skattefri fusjon.

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft straks. Forslaget vil fremgå av skatteloven § 9-14 fjerde ledd bokstav b.