Blogg: Dette er de nye lønnskompensasjonsordningene

I denne bloggen vil vi gå nærmere inn på lov om lønnsstøtteordning, stadfestet av Kongen i statsråd, fredag 28. januar 2022. 

Denne bloggen ble først publisert 17. januar 2022 med utkastet til lov som utgangspunkt, og er 28. januar oppdatert i henhold til vedtatt og stadfestet lov.
 

Fredag 14. januar 2022 kom endelig regjeringen med et forslag til lovvedtak om den nye lønnsstøtteordningen. Forslaget ble fremmet med forbehold om godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og ble godkjent av ESA 27. januar. Ordningen kan dermed iverksettes.

Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar og at de første utbetalingene kommer snarlig etter dette.

 

Nærmere om lønnsstøtteordningen

Den 17. desember la Regjeringen frem sitt forslag til ordning for lønnsstøtte. Dette er en kortsiktig ordning som er ment å hjelpe virksomhetene å beholde ansatte som ellers ville blitt permittert. Virksomhetene kan velge om de ønsker å benytte seg av permitteringsordning eller lønnsstøtte. I utgangspunktet kan ikke virksomhetene både permittere og motta lønnsstøtte i samme periode. Ordningen er ment å gjelde for månedene desember 2021, og januar og februar 2022. 

Rett før jul, den 20.desember, ble det ytterligere justeringer av ordningen. Det omstridte makstaket på 30.000 kroner i måneden per ansatt ble økt til 40.000 kroner for desember og januar. For februar er beløpet begrenset til 35.000 kroner. Maksimalt støttebeløp per måned utgjør 47 millioner kroner for desember og januar og 40 millioner kroner for februar. Samtidig fikk virksomhetene forlenget fristen for å trekke tilbake permitteringer, med to dager frem til lille julaften, 23. desember. 

Nå har lovforslaget blitt vedtatt  og vi går nærmere gjennom regelverket nedenfor. Endringene er uthevet med fet skrift. Noen av endringene skyldes feil/ unøyaktigheter i Prop. 47 L (2021-2022).

 

Hvilke virksomheter kan søke om lønnsstøtte

 • Foretaket må ha ansatte
 • Minst én ansatt skal ha fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Dette for å sikre at virksomheten er i drift på søknadstidspunktet. 
 • Foretak (hovedenhet) som søker tilskudd må oppfylle de samme seriøsitetsvilkår/øvrige vilkår som ved tidligere ordninger, herunder korrekt utfylte a-meldingsrapporter, være skattepliktig, ha betalt skatt, avgifter og forskuddstrekk, levert skattemeldinger, årsregnskap
 • Foretaket må utøve lovlig aktivitet.
 • Støtteordningen gjelder ikke for institusjon eller organisasjon som er omfattet av skatteloven § 2-32. 
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 20 prosent i månedene desember 2021,januar 2022, og  februar 2022, sammenlignet med tilsvarende måned to år tidligere. Alternativt kan foretaket velge å benytte gjennomsnittet for oktober og november 2021 som referanseperiode. 
 • Foretaket må kunne sannsynliggjøre at omsetningsfallet for en vesentlig del skyldes nasjonale begrensninger på sitt forretningsområde, jf. covid-19 forskriften § 13 a og § 14 annet ledd bokstav b og c og tredje ledd, samt § 14 d og § 15. (Det antydes i veilederen at 30-40 % av omsetningen vil være tilstrekkelig).
 • Foretaket må ikke være under konkursbehandling, besluttet avviklet eller besluttet tvangsoppløst.
 • Foretaket (hovedenhet) må ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte fra og med 1. desember 2021. Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021. Det vil bli avkortning mot antall dager bedriften er blitt avlastet lønnskostnader i desember.
 • Foretaket kan ikke få dekket de samme kostnadene av staten to ganger. Det betyr at foretaket ikke kan få lønnsstøtte og samtidig få dekket de samme lønnskostnadene, direkte eller indirekte, fra andre covid-19-ordninger i den samme perioden. Foretak kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, som for eksempel faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.
 • Ordningen gjelder tilsvarende for foretak som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard.
 • Det vil bli egne regler for foretak som inngår i konsern. Det gis hjemmel til departementet å gi forskrift til utfylling av § 5 og krav til foretaket, samt å gi bestemmelser om beregning av omsetningsfall og om støtte til konsern.

 

Hvilke ansatte omfattes?

 • Fast ansatte (heltid/ deltid)
 • Midlertidige ansatte (heltid/deltid) med avtalt omfang på arbeidet (det vil si oppgitt stillingsprosent i a-meldingen)
 • Ordningen gjelder også for lærlinger.
 • Den ansatte må være  registrert i AA-registeret pr. 30. november 2021 for støtte i desember 2021, eller 31. desember 2021 for støtte i januar og februar. Den ansatte må være registrert med samme stillingsprosent gjennom hele støtteperioden, og må ha vært i aktivt arbeid hele tilskuddsmåneden (med unntak av de som ble permittert for så å bli tatt tilbake innen 23.12.2021. 
 • Virksomheten kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som i tilskuddsperioden er i oppsigelsestid eller omfattet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering.
 • De ansatte skal være i arbeid, herunder eventuelt drive kompetansebyggende aktivitet i tilskuddsperioden.
 • De ansatte skal kunne avvikle ferie som planlagt og forutsatt i støtteperioden, men arbeidsgiver skal ikke i støtteperioden kunne pålegge ansatte å ta ut ferie.

 

Hvordan skal ordningen forvaltes, gjennomføres og kontrolleres?

 • Ordningen vil forvaltes av Skatteetaten og bygger på teknisk løsning for ordningen for tilskudd ved avbrutt permittering.
 • Automatisert saksbehandling og utbetaling.
 • Utbetalinger skjer etterskuddsvis.
 • Det legges opp til at autorisert regnskapsfører/ revisor skal bekrefte at foretaket er støtteberettiget.
 • Det legges opp til tilsvarende innsynsløsning som i ordningen for tilskudd ved avbrutt permittering.
 • Den som søker om tilskudd, skal gi riktige og fullstendige opplysninger. Tilskudd utbetalt i strid med reglene i ordningen skal tilbakebetales.
 • Tilskuddet gis per støtteberettiget ansatt per måned. En måned utgjør en tilskuddsperiode.
 • Foretaket kan søke for den enkelte arbeidstaker for en eller begge tilskuddsperiodene. Det kan ikke søkes for de to periodene samlet.

NB! For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember. 

Det er foreløpig ikke gitt forskrifter med hjemmel i lov om lønnsstøtte. Se mer informasjon om lønnsstøtteordningen og lov om lønnsstøtte på regjeringens sider her.