Blogg: Dette kjennetegner en god revisjonsprosess

Rammene for et revisjonsoppdrag er lovbestemt. En god revisjonsprosess handler først om fremst om et godt samarbeid mellom kunden og revisjonsteamet. Vi ser nærmere på hva som kjennetegner en god revisjonsprosess i denne artikkelen.
Revisjonen skal utføres etter revisorloven og den rettslige standarden for god revisjonsskikk. Bak en revisjonsberetning ligger en mengde kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsprosesser og poster i regnskapet. Til sammen gir dette revisor grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens økonomiske resultater og finansielle stilling. 
Selv om revisjonen er lovbestemt, vil en god revisjonsprosess sikre at dere får mer verdi av revisjonen enn en revisjonsberetning.
 

De beste resultatene skapes sammen

Kompetanse, kjemi, verdier og relasjoner er avgjørende for en revisjon av høy kvalitet som gir merverdi. 
Revisjonsselskapet bør sette sammen et team med solid fag- og bransjekompetanse som kan gi dere verdifulle råd. De beste resultatene skapes når revisjonsteamet og kunden har et felles mål. 
Vi anbefaler derfor denne strukturen, uavhengig av bransje: 
 

1. Virksomhetsforståelse og risikovurdering

En forståelse av kundens målbilde og forretningsprosesser skal stå sentralt i revisjonssteamets vurderinger for utforming av revisjonsstrategi. Ved oppstart av et nytt revisjonsår skal revisjonsteamet vurdere risikoen for feil i den finansielle rapporteringen, herunder kartlegge av internkontrollen som ligger til grunn for et pålitelig regnskap. 
 

2. Gjennomføring av revisjonen

Tydelig kommunikasjon og felles forståelse av hva dere og revisjonsteamet kan forvente fra hverandre med hensyn til dokumentasjon, kjennetegner en effektiv revisjon. Revisjonsselskapets egen kundeportal skal sikre sikker filoverføring og samtidig tydeliggjøre hvilken informasjon som ligger til grunn for en effektiv gjennomføring av revisjonen. 
 

3. Rapportering 

En fast struktur på rapportering, tydelige observasjoner og anbefalinger, samt prioritet av konkrete funn, vil gi innspill for å øke påliteligheten i den finansielle rapporteringen.