Blogg:

Dette må du vite om lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

11. juli 2020

Ole Kristian Grime, Advokatfullmektig, BDO Advokater |

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte og lærlinger tilbake i jobb kan søke om tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Maksimalt tilskudd per ansatt per måned er 15 000 kroner. Selv om søknadsportalen åpner først i oktober, er det flere krav som må oppfylles nå for å kunne søke tilskudd. 

Ordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), samt ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet. Frilansere/oppdragstaker og selvstendige næringsdrivende regnes ikke som ansatte og faller utenfor lønnstilskuddsordningen. 

Formålet med ordningen er å redusere køen av arbeidsledige og permitterte ved at bedrifter tør ta inn permitterte tidligere enn de normalt ville gjort. Ordningen er midlertidig og rettet mot de foretakene, ideelle organisasjoner og stiftelser som fyller kriteriene til å motta støtte. 

Arbeidsgivere søker etterskuddsvis om lønnsstøtte i søknadsportalen som etter planen blir tilgjengelig i oktober 2020 på lonnstilskudd.no. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Skatteetaten.

 

Dette er vilkårene for å motta støtte etter ordningen:

 • Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak, selskap, samt for institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-23, dvs. institusjoner eller organisasjoner som ikke har erverv til formål.
 • Arbeidsgivere som nevnt i over kan søke om tilskudd til lønn for juli og august, eller bare august. For å få støtte for begge månedene må den ansatte/ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli. For å få støtte til bare august må den ansatte/lærlingen være tilbake i arbeid innen 1. august.
 • Den ansatte/lærlingen må tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
 • Den ansatte/lærlingen må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for.
 • Den ansatte/lærlingen kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020.
 • Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.
 • Den ansatte/lærlingen som tas tilbake fra permittering kan avvikle ferie i perioden.
 • Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for å få tilskudd. For skattefrie institusjoner som driver skattefri virksomhet, stilles det ikke krav om omsetningsfall.
 • Søkeren må utøve lovlig aktivitet, samt betalt og rapportert pliktig skatt og avgift. Dette innebærer også at foretaket må være registrert i Aa-registeret og at innrapportert a-meldinger er korrekte. Allerede nå kan det være lurt å sjekke at innrapporterte opplysninger er korrekte. Dette kan gjøres ved å bestille en avstemmingsrapport som viser tidligere innsendt informasjon. Dermed kan feil rettes i forkant av søknaden.
 • Søkeren må ikke være under konkursbehandling.

 

Tilskuddets størrelse:

 • Tilskuddets størrelse vil avhenge av om foretaket er skattepliktig eller ikke, omsetningsfallet, den ansattes stillingsprosent og om den ansatte er lærling.
 • Enkeltpersonforetak og selskap som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent, gis tilskudd på maksimalt 15 000 kroner per måned per ansatte som tas tilbake fra permittering.
 • Enkeltpersonforetak og selskap som har hatt et omsetningsfall på mindre enn 30 prosent, beregnes tilskudd per måned per fulltidsansatt til 75 000 kroner multiplisert med prosentvis omsetningsfall fratrukket 10 prosentpoeng.
 • Institusjon eller organisasjon som ikke driver skattepliktig virksomhet, gis tilskudd på maksimalt 10 000 kroner per måned per ansatte som tas tilbake fra permittering. Det kreves ikke omsetningsfall.
 • Institusjon eller organisasjon som også driver skattepliktig virksomhet kan velge om tilskudd skal beregnes som for ENK/AS eller som for skattefrie institusjoner.
 • Tilskuddets størrelse graderes etter stillingsprosent ved permitteringstidspunktet og permitteringsgrad per 28. mai 2020.
 • Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme regler som for ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.

 

Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger i søknaden, og varsle om endringer som kan ha betydning for tilskuddet. Du kan lese mer om ordningen på lonnstilskudd.no.

Ønsker du å motta slike artikler på nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her.