Blogg: Dette må du vite om lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte og lærlinger tilbake i jobb har fortsatt mulighet til å søke om tilskudd for å få dekket lønnskostnader. Den 15. mars trådte den nye lønnsstøtteordningen i kraft og den vil gjelde ut juni 2021. 

 

Hva er formålet med tilskuddsordningen?

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), samt ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av pandemien. 

Formålet med ordningen er å redusere køen av arbeidsledige og permitterte ved at bedrifter blir stimulert til å ta inn permitterte tidligere enn de normalt ville gjort. Ordningen er midlertidig og rettet mot de foretakene, ideelle organisasjoner og stiftelser som fyller kriteriene til å motta støtte. Maksimalt tilskudd pr. ansatt pr. måned for selskaper er 25 000 kroner.  

I søknadsportalen lonnstilskudd.no kan arbeidsgivere søke om tilskudd. Det er skatteetaten som skal forvalte lønnsstøtteordningen, og søknadsportalen vil være åpen fra 3. mai til 31. mai, og 1. september til 30. september. Endelig søknadsfrist er 30. september. For å kunne delta i ordningen må selskapet drive lovlig virksomhet, og må ikke være under konkursbehandling. Videre må forfalte skatter og avgifter være betalt.   

 

Hvem gjelder permitteringsordningen for?

 • Lønnsstøtteordningen gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021. 
 • Ordningen gjelder for enkeltpersonforetak, selskap, samt for institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-23, dvs. institusjoner eller organisasjoner som ikke har erverv til formål.
 • For at arbeidsgivere kan søke om støtte for månedene mars-juni 2021 er forutsetningen at den ansatte var helt eller delvis permittert både pr. 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer: 
  • 15. november 2020. 
  • 1. desember 2020. 
  • 15. desember 2020. 
  • 31. desember 2020. 
  • 15. januar 2021. 
 • For å motta støtte må den ansatte være registrert som permittert gjennom a-meldingen på en av de angitte datoene, og registrert som ansatt i arbeid for perioden mellom 15. mars – 31. juni. 
 • Begrunnelsen for de angitte datoene er at det vil bidra til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag.


Hvor stort er tilskuddet?

 • Det er kun arbeidsgivere som kan vise til minst 70 % omsetningsfall som får det maksimale tilskuddet på kr 25 000 i måneden pr. ansatt. Ved omsetningsfall under 70 %, avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 %. Omsetningsfall under 15 % gir ikke rett til støtte.
 • Støttebeløpet graderes også ut fra den ansattes stillingsprosent, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb. 
 • For frivillige og ideelle virksomheter gjelder det et særskilt støttebeløp på kr 15 000 pr. måned for hver fulltidsansatt som tas tilbake. 
 • For lærlinger som tas tilbake i jobb gis det inntil kr 15 000 pr. måned. 
 • For konsernvirksomheter er det adgang for å søke om et maksbeløp for 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars – 30. april. For perioden 1. mai – 30. juni tildeles det ytterligere støtte på 12,5 millioner kroner. 

Søkere plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger i søknaden, og varsle om endringer som kan ha betydning for tilskuddet. 

Du kan lese mer om ordningen her.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss eller ditt lokale BDO-kontor.
 

Hold deg faglig oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Please fill out the following form to access the download.