Blogg: Ekstra arbeidsgiveravgift fjernes fra 1. januar 2025

Ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner ble innført av regjeringen i 2023. Da ble det ilagt 5 % høyere arbeidsgiveravgift på all lønnsinntekt som oversteg denne terskelen. For statsbudsjettet i 2024 ble denne terskelen økt til 850 000 kroner.  

Ved innføringen ble det understreket fra regjeringen at denne ekstra arbeidsgiveravgiften skulle være midlertidig. Det har likevel rådet stor usikkerhet knyttet til hvor lenge denne midlertidigheten skulle vare.  

I februar 2024 gikk finansminister Trygve Slagsvold Vedum ut i media og varslet at midlertidigheten skulle fjernes før stortingsvalget i 2025. Akkurat hvilket tidspunkt det ville bli, fikk man ingen klare svar på.  

Nå er svaret klart. I revidert nasjonalbudsjett for 2024 varsler regjeringen at den ekstra arbeidsgiveravgiften skal avvikles fra og med 1. januar 2025.