Blogg: Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023

Regjeringen har vært aktiv siden regjeringsskiftet og har foreslått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Forslagene er vedtatt og vil tre i kraft i 2023. De viktigste endringene er innstramningen av innleiereglene fra bemanningsforetak og vedtakelse av heltidsnormen. Her får dere en nærmere utdyping av regelendringene. 

Regjeringen skjerper nå adgangen til innleie fra bemanningsbedrift og fastsetter at hovedregelen er faste og direkte stillinger. 

De skjerpede reglene om innleie fra bemanningsbedrift har skapt stort engasjement, spesielt totalforbudet til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Konsekvensene for bemanningsbedrifter og bedrifter som leier inn arbeidskraft vil bli store. NHO og bemanningsbedriftene er sterkt imot innstramningene og peker på blant annet at endringene er mangelfullt utredet og en samfunnsøkonomisk analyse av de samlede virkningene ikke er foretatt, mens fagbevegelsen ved blant annet Leder for Fellesforbundet, Jørn Eggum, sier til Aftenposten at «direkte ansettelser i produksjonsbedrifter vil være et bidrag til å rydde opp i en bransje hvor det har vært mye snusk og utnytting av arbeidstakere». 

Tiden vil vise seg om dette var et svært risikabelt eksperiment fra regjeringen sin side, eller det riktige tiltaket for å bidra til et mer seriøst og ryddig arbeidsliv. 

 

Innstramming i innleiereglene

Ikrafttredelsestidspunktet er vedtatt. Lovendringen gjelder fra 01.04.2023, med overgangsregler slik at for pågående kontrakter på ikrafttredelsestidspunktet, er loven gjeldende fra 01.07.2023. 

Endringene kan oppsummeres slik:

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves, men med to unntak fastsatt i en egen forskrift for 

a)    innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester og 
b)    innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt. 

Merk at for innleie til avløsning av jordbruksforetak og for innleie til kortvarig arrangement, utsettes ikrafttreden for endringen i arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd (opphevelsen av adgangen til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av midlertidig karakter) inntil videre. 

I tillegg strammes det ytterligere inn: 

  • Det innføres forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet vil fremgå av en egen forskrift.
  • Alle innleide får rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av grunnlaget for innleie. Det vil si at også de som har leid inn etter avtale med fagforening med innstillingsrett, vil omfattes av treårsregelen.
  • Grensen mellom innleie og entreprise blir lovfestet og justert, noe som kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.  

For virksomheter som er avhengige av innleie ved midlertidig behov, vil innstrammingen innebære store praktiske konsekvenser. Utgangspunktet vil etter regelendringene være at det ikke er adgang til innleie ved midlertidig behov. En naturlig konsekvens av dette vil være at virksomheten enten må øke grunnbemanningen med faste ansettelser eller/og at bedriften inngår entrepriseavtaler med oppdragsgivere. 

Som nevnt er det fastsatt to unntak i egen forskrift som gjør unntak fra det nye utgangspunktet om at det ikke er adgang til innleie ved midlertidig behov fra bemanningsforetak. Kort oppsummert er dette følgende unntak/forskriftsregulering:

  • Adgang til å leie inn helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter. Det vil si at slik innleie skal være tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a), «når arbeidet er av midlertidig karakter».
  • Adgang til å leie inn arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.
  • Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter disse bestemmelsene når tillitsvalgte ber om det.
  • Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med bestemmelsene. 

Forskriften trer i kraft 01.04.2023.

Det gjøres oppmerksom på at adgangen til å inngå tidsbegrenset innleie etter avtale med de tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven, fortsatt er gjeldende. Det innebærer at man kan inngå avtale om innleie med tillitsvalgte uavhengig av hva som er bestemt i § 14-12 første ledd. Men man har styrket innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at slik innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse hvor man har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Se nærmere nytt 4. ledd i arbeidsmiljølovens § 14-12 

 

Hva bør du som leier inn eller ut fra et bemanningsforetak gjøre? 

Der dere leier inn eller ut fra et bemanningsforetak, anbefaler vi at dere allerede nå undersøker om bemanningsforetaket er lovlig og at virksomheten har rettslig grunnlag for innleie av arbeidstakere. Videre anbefales at dere foretar en vurdering av om eventuelle avtaler er å betrakte som entrepriseavtaler eller innleieavtaler. 

 

Heltidsnorm- trådte i kraft 01.01.2023

Heltidsnorm vil si at det er en hovedregel om at arbeidstakere skal ansettes på heltid. 

I tillegg er det innført drøftingsplikt for arbeidsgiver ved eventuelle ansettelser i deltid. 

Arbeidsgiver skal skriftlig dokumentere behovet for hver enkelt deltidsansettelse, dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte og spørsmålet om deltidsansettelser skal drøftes med de tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet gis myndighet til å kontrollere at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett før det foretas innleie i virksomheten, samt fortrinnsrett til ekstravakter og lignende.

Det er viktig at virksomhetene sørger for å ha rutiner for dokumentasjon og drøftelser i forbindelse med deltidsansettelser, samt tar hensyn til reglene om fortrinnsrett ved ekstravakter og innleie. Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om virksomheten ikke har tillitsvalgte i tariffrettslig forstand. For eksempel vil et verneombud kunne opptre som representanter for arbeidstakerne i slike tilfeller. 

 

Utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere trådte i kraft 01.01.2023. Formålet med endringen var å styrke rettigheten til utsendte arbeidstakere som er på tjenesteoppdrag i Norge i mer enn 12 måneder. Se nærmere vår blogg om temaet her.