Blogg: Endringer i hjemmekontorforskriften fra 1. juli

Hjemmekontorforskriften har eksistert i tyve år, men ble reaktualisert da koronapandemien brøt ut. Teknologisk utvikling har langt på vei forandret mulighetene og forutsetningene for hjemmearbeid. Denne artikkelen tar for seg hva endringene som trer i kraft 1. juli 2022 går ut på. 

De siste to årene har stadig flere fått øynene opp for fleksibiliteten hjemmekontor åpner for, og selv om mange er tilbake på den faste arbeidsplassen, er hjemmekontoret etter omstendighetene fortsatt en god løsning som har kommet for å bli. Det var knyttet spenning til forskriftens endringer, men det er fortsatt en rekke forhold som ikke reguleres eller er avklart i forskriften. Forskriften regulerer ikke arbeidsgivers adgang til å pålegge hjemmekontor, eller arbeidstakers ønske om å benytte seg av hjemmekontor. Videre avklarer den heller ikke, hvem som skal betale og ha ansvar for anskaffelser og vedlikehold av nødvendig utstyr og tilkoblinger på hjemmekontor. 

Den endringen av størst betydning er opphevelse av særreguleringen av arbeidstid på hjemmekontor. I tillegg legges det opp til mindre endringer om forskriftens virkeområde, adgangen til å jobbe på hjemmekontor, arbeidsmiljøet og tilsyn. 

 

Når gjelder hjemmekontorforskriften? 

For det første medfører endringene en tydeliggjøring av når forskriften gjelder. Kortvarig eller sporadisk arbeid faller utenfor forskriftens virkeområde. 

Kortvarig hjemmearbeid forstås som korte perioder med hjemmearbeid. Departementet uttaler at en til to ukers hjemmearbeid vil omfattes av unntaket, men fullt hjemmearbeid i en måned eller mer vil normalt ikke anses som kortvarig. Sporadisk arbeid er gjerne hjemmearbeid som skjer av og til, altså hjemmearbeid av uregelmessig hyppighet. 

I likhet med tidligere, gjelder forskriften dersom arbeidstaker kun utfører arbeidet i eget hjem. Departementet påpeker at forskriften ikke gjelder arbeid fra hytta eller på toget på vei til jobb. 

 

Like regler om arbeidstid uansett arbeidssted

Hjemmekontorforskriftens avvikende regler om arbeidstid fjernes, og fra ikrafttredelse av forskriften vil arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelde for hjemmearbeid. Endringen er foranlediget av at hensynene til forskriftens avvikende regler ikke gjør seg gjeldende på samme måte i dag som da de ble fastsatt. Skillet mellom arbeidstid og fritid kan fort hviskes ut. Departementet mener lovens arbeidstidsbestemmelser gir god balanse mellom fleksibilitet og vern av arbeidstakere. Det blir også påpekt at arbeidstid er regulert i arbeidstakers individuelle avtaler, og følger også av tariffavtaler. 

 

Det psykososiale arbeidsmiljøet fremheves

For det tredje fremheves arbeidsgivers ansvar for å sikre det psykososiale arbeidsmiljøet. Slik forskriftens innhold er per i dag, er det kun fysiske forhold som nevnes. På den bakgrunn ønsker man å ta inn dette med psykososiale forhold slik at det fremgår direkte av forskriften.  Arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt ut forsvarlige, herunder at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.  

Departementet påpeker at presiseringen om psykososialt miljø ikke medfører noen realitetsendring, men at dette vil kunne bidra til økt oppmerksomhet rundt psykososiale forhold ved hjemmearbeid. Sistnevnte er viktig dersom hjemmearbeidet går over tid og arbeidstakeren ikke har samme kontakt med arbeidsplassen eller kolleger. 

 

Unntak fra kravet til skriftlig avtale

En løsning med hjemmekontor krever en tilleggsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som blant annet regulere omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstiden, forventet varighet dersom avtalen er midlertidig, eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr med videre. 

På bakgrunn av de hensyn som gjorde seg gjeldende under pandemien, åpner forskriften for en begrenset adgang til å fravike kravet til skriftlig avtale, dersom dette skyldes påbud eller anbefalinger om hjemmekontor fra myndighetene. I slike tilfeller kan arbeidsgiver i stedet for å inngå skriftlig avtale, gi skriftlig informasjon om de forhold som vanligvis skal inntas i avtalen. Denne informasjonen skal drøftes med de tillitsvalgte før den gis ut. Mao en snever unntaksregel. 

 

Tilsyn

Arbeidstilsynet gis mulighet til å føre tilsyn med overholdelse av forskriftens bestemmelser. Tilsyn kan eksempelvis være å undersøke om reglene om skriftlig avtale er fulgt. Det innebærer ikke at Arbeidstilsynet fører tilsyn i private hjem, dette grunnet hensynet til personvern og privatlivets fred, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.  

 

Viktig å vite og våre anbefalinger

Verken den ansatte eller arbeidsgiver kan kreve hjemmekontor, men partene kan inngå en avtale om hjemmekontor. Er ordningen fast, med hjemmekontor en eller flere ganger i uken, skal det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sørg for at dette gjøres. 

Arbeidsgiver kan ikke pålegge hjemmekontor hvis den ansatte ikke ønsker det – med mindre arbeidsavtalen åpner for dette.

Avklar med arbeidstaker om behovet for og forvaltningen av utstyr, og andre forventninger om arbeidstid, tilgjengelighet og taushetsplikt. 
 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om endringene eller skatterettslige spørsmål ved bruken av hjemmekontor.