Blogg: Enighet om EUs bærekraftsdirektiv (CSRD). Det betyr mer rapportering for mange selskaper

Bærekraftsdirektivet, i EU døpt som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ble nylig ferdigbehandlet i Europaparlamentet og Rådet. Enigheten innebærer blant annet at flere selskaper må rapportere mer utfyllende på bærekraft. Les mer om noen av endringene som kommer. 

 

CSRD – direktivet om rapportering på bærekraft

Formålet med CSRD er å legge til rette for en grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs «Green Deal». Direktivet skal tydeliggjøre og utfylle dagens regelverket om ikke-finansiell informasjon, slik vi kjenner kravene gjennom regnskapsloven § 3-3a og § 3-3c. CSRD bygger altså på og reviderer kravene knyttet til ikke-finansiell rapportering. Direktivet erstatter blant annet Non-Financial Reporting Directive («NFRD») og utvider rekkevidden av regnskapsloven § 3-3 c.

Som Regjeringen legger vekt på, skal bærekraftsrapportering sørge for at det finnes tilstrekkelig offentlig informasjon om risikoer knyttet til bærekraft for de selskapene som rapporterer. Dobbel vesentlighet, altså kravet om at informasjonen skal omfatte virksomhetens påvirkning på mennesker og miljø og informasjon om miljøets påvirkning på virksomheten, vil også bli et sentralt begrep knyttet til rapporteringsforpliktelsene i CSRD. 

Direktivet vil innebære forholdsvis store endringer, blant andre: 

  • Flere må rapportere på bærekraft – straks det nye bærekraftsdirektivet blir gjennomført vil det skje en vesentlig utvidelse av hvilke selskaper som blir rapporteringspliktige. Alle selskaper som faller innunder EUs definisjon av «store foretak» og selskaper notert på børs, også små og mellomstore selskaper, vil være omfattet. Såkalte «mikroselskaper» og selskaper på ikke-regulerte markedsplasser (slik som Euronext Growth) holdes foreløpig utenfor.
  • Attestasjon av bærekraftsrapporteringen – CSRD vil videre stille krav om attestasjon av bærekraftsrapporten. Attestasjonen skal gjøres av en revisor eller annen uavhengig tredjepart.. 
  • Rapporteringskravene blir mer detaljerte – med CSRD følger det også mer detaljerte krav til rapportering sammenlignet med NFRD. Det utarbeides en felles europeisk standard for bærekraftsrapportering (ESRS) som skal vedtas innen oktober 2022. Det kommer også en tilpasset utgave av ESRS for noterte SMB i 2023. 
  • Hvor og hvordan opplysningene skal gis – opplysningene på bærekraft skal gis i selskapets årsberetning. 

 

Når begynner EUs bærekraftsdirektiv å gjelde?

For foretak av allmenn interesse og med mer enn 500 ansatte vil regelverket gjelde fra regnskapsåret 2024, med rapportering fra 2025. Andre «store foretak» må rapportere fra regnskapsåret 2025, mens børsnoterte små- og mellomstore selskaper først blir rapporteringspliktige for regnskapsåret 2026.  

BDO vil publisere utfyllende informasjon på våre nettsider så snart det fulle innholdet i direktivet er gjort kjent. 

 

Vil du vite mer om bærekraft, EUs taksonomi og hva det betyr for små og mellomstore bedrifter (SMB)?

Les denne bloggposten: Nye EU-regler for bærekraftige aktiviterer kan gi mer rapportering for mindre bedrifter