Blogg:

Ferie og feriepenger fra arbeidsgiver

17. juni 2020

Jenny Mette Høiby , Supervisor, regnskap |

 

Det er sommer og tid for ferie og utbetaling av feriepenger.  I denne bloggen gir vi deg svar på en rekke spørsmål som knytter seg til dette temaet.  

Når vi snakker om ferie er det viktig å skille på lovbestemt ferie og avtalefestet ferie. I tillegg må vi skille på feriedager og feriepenger, og når feriepengene er trekkfrie og trekkpliktige.  

 

Lovbestemt ferie 


Feriedager: 

Etter ferieloven har arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert ferieår. Med virkedager menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager. I praksis betyr dette rett til 4 uker + 1 dag ferie. Dersom den ansatte fyller 60 år i løpet av ferieåret har vedkommende krav på en ekstra uke fri – også kalt «senior-uken».   
 

Ansatte som starter i arbeidsforholdet i løpet av ferieåret 

Ansatte som har startet i arbeidsforholdet i løpet av ferieåret har rett til full feriefritid. Unntak gjelder dersom startdato er etter 30. september, da har den ansatte kun rett til 6 virkedager ferie før ferieåret er slutt.  

 

Plikt til å avvikle ferie 

Arbeidstaker har som hovedregel plikt til å ta ut full ferie i løpet av ferieåret og arbeidsgiver skal tilrettelegge for dette. Det er den ansatte og arbeidsgiver sammen som planlegger tidspunktet og lengden på ferien. Ved uenighet har arbeidsgiver styringsrett og dermed rett til å fastsette når ferien skal avvikles. Det er likevel viktig å huske på at arbeidstaker har visse rettigheter når det gjelder tidspunktet for ferien.   
 

Hovedferie og restferie 

Ferie deles inn i hovedferie og restferie. Hovedferien tilsvarer 18 virkedager (3 uker) og den ansatte kan kreve at disse dagene gis samlet i tidsrommet 1. juni – 30. september – kalt hovedferieperioden. Restferien på 7 virkedager (1 uke + 1 dag) har den ansatte rett til å få samlet innenfor ferieåret.  
 
Ansatte som begynner i virksomheten etter 15. august har ikke rett til å få ferien lagt til hovedferieperioden, men har likevel rett til å avvikle full ferie innen 31. desember. Unntak gjelder dersom deler av- eller hele ferien allerede er avviklet – feriedager som er tatt ut hos tidligere arbeidsgiver går til fratrekk hos nåværende arbeidsgiver.   
 
 

Overføring av ferie til neste år 

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år. Eventuell overføring av feriedager fordrer at begge parter godtar dette. Dersom ferie overføres til neste år, er det viktig at det er realistisk at den ansatte kan avvikle disse dagene i løpet av neste år. Dette for å unngå at feriesaldoen til den enkelte vokser seg så stor, at det på et tidspunkt ikke lenger vil være praktisk mulig å få avviklet alle feriedagene den ansatte har til gode. Dersom en ansatt på grunn av tidligere overførte feriedager har et høyt antall feriedager til gode, bør arbeidsgiver være restriktiv med å godkjenne overføring av nye feriedager til neste år. Formålet med feriedagene er at disse skal tas ut i feriefritid, det er derfor viktig at arbeidsgiver følger opp at ferie avvikles innenfor ferieåret.   

 
Dersom det på grunn av sykdom, foreldrepermisjon eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre å avvikle alle feriedagene før ferieåret er over, skal de gjenstående feriedagene overføres til neste år – feriedager kan ikke utbetales som lønn.  

 

Feriepenger

Etter ferieloven skal det beregnes 10,2% feriepenger av arbeidstakers feriepengegrunnlag. Når ferien avvikles vil lønn blir erstattet med feriepenger. Ferieloven bestemmer hvilke ytelser som skal inngå i feriepengegrunnlaget, men arbeidsgiver kan gi den ansatte bedre ordninger og beregne feriepenger av ytelser som ikke omfattes av ferieloven. 

  
Hvilke ytelser gir grunnlag for feriepenger? 

Feriepenger skal beregnes av arbeidsvederlag fra arbeidsgiver som er utbetalt i opptjeningsåret. Det betyr at lønn som ble utbetalt i 2019, gir grunnlag for feriepengene som skal utbetales i 2020.  
 
Med lønn menes kontante lønnsytelser som eksempelvis:  

 • fastlønn  
 • timelønn 
 • overtid 
 • bonus (unntak dersom det ikke er en arbeidsprestasjonsbasert bonus) 
 • provisjon ol.  

Med andre ord all lønn som er et resultat av arbeidsinnsats.  
 
Det skal ikke beregnes feriepenger av utgiftsgodtgjørelser.  

Med utgiftsgodtgjørelser menes blant annet: 

 • bilgodtgjørelse 
 • diettgodtgjørelse  
 • andre utbetalinger som dekker utgifter pådratt i forbindelse med jobb  

 
Det skal heller ikke beregnes feriepenger av naturalytelser.  

Eksempler på naturalytelser kan være:  

 • firmabil 
 • forsikringer 
 • elektronisk kommunikasjon ol.   

Det skal heller ikke beregnes feriepenger av feriepenger, og ikke av andel av nettoutbytte.  
 

Avtalefestet ferie 

Feriedager  

Mange arbeidsgivere velger å gi de ansatte bedre rettigheter enn det ferieloven setter som minstekrav. Det betyr at de ansatte kan få eksempelvis 5 uker ferie, i praksis betyr det 4 dager i tillegg til den lovbestemte ferien på 4 uker + 1 dag. De ansatte som er over 60 år vil dermed få 6 uker ferie hvert år. 
 

Avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker regulerer den avtalefestede ferien 

I motsetning til den lovbestemte ferien har arbeidsgiver større handlingsrom for hvordan den 5. ferieuken skal håndteres. Det kan for eksempel avtales at disse 4 ekstra feriedagene kan utbetales som lønn, i stedet for å bli avviklet som feriefritid. Det er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer dette. Informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder i den enkelte virksomhet er gjerne beskrevet i personalhåndbok eller i den ansattes arbeidsavtale. Dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale, er det tariffavtalen som setter premissene for den ekstra ferieuken.  
 
Ved 5 uker ferie er satsen for feriepenger 12%. Det betyr at de ansatte som er over 60 år opptjener totalt 12% + 2,3% feriepenger hvert år.  
 

Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie  

Ferieloven regulerer hvordan feriepengene skal utbetales. Formålet med feriepengene er å dekke lønnsbortfallet når ferie avvikles, derfor skal feriepengene utbetales etter hvert som disse dagene tas ut i feriefritid. Det vil i de fleste tilfeller bety en oppdelt utbetaling av feriepengene og krever derfor mye administrasjon av arbeidsgiver. For å lette på denne jobben er det innført en praksis som gir arbeidsgiver mulighet til å utbetale feriepengene i sin helhet, eksempelvis i juni. Den ansatte vil da få utbetalt alle feriepengene en gang i året, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.  

 

Trekk i lønn for ferie for ansatte med fast månedslønn 

Siden det utbetales feriepenger når ferie blir avviklet, er hovedregelen at den ansatte skal trekkes i månedslønn. Når en ansatt med fast månedslønn tar ut ferie, vil vedkommende derfor ikke få utbetalt full månedslønn. Etter ferieloven skal det antall feriedager som avvikles per måned, trekkes i lønn og erstattes av feriepengene. Som beskrevet ovenfor velger mange arbeidsgivere å fravike ferieloven og i stedet følge praksisen med full utbetaling av feriepengene en gang i året. Dette betyr at arbeidsgiver i tillegg til å utbetale alle feriepengene, må trekke den ansatte for full ferie.  
 

Hvordan gjennomføre trekk i lønn for ferie? 

Trekk i lønn for ferie - lovbestemt ferie= 4 uker + 1 dag 
 
Ansatt under 60 år, med full opptjening: 
10,2% feriepenger utbetales i juni 
Lønn for 4 uker + 1 dag holdes tilbake i juni 
 
Ansatt over 60 år, med full opptjening: 
10,2% + 2,3% feriepenger utbetales i juni 
Lønn for 5 uker + 1 dag holdes tilbake i juni 
 

Trekk i lønn for ferie – avtalefestet ferie= 5 uker  
 
Ansatt under 60 år, med full opptjening: 
12% feriepenger utbetales i juni 
Lønn for 5 uker holdes tilbake i juni  
 
Ansatt over 60 år, med full opptjening: 
12% + 2,3% feriepenger utbetales i juni  
Lønn for 6 uker holdes tilbake i juni  
 

Når ferien avvikles vil den ansatte få utbetalt ordinær fastlønn, siden det blir trukket for alle feriedagene i juni. I praksis betyr dette at den ansatte får 11 måneder med vanlig lønn og ên måned med feriepenger i løpet av inntektsåret.   
 

Trekkfritak på feriepenger   
 

Regler for trekkfritak 

Det skaper ofte forvirring for den ansatte at feriepengene er trekkfrie, men at de likevel er skattepliktige. 
 
Feriepenger anses som lønn og er derfor en skattepliktig ytelse. Det vil si at feriepengene inngår i det skattepliktige grunnlaget til den ansatte. Selv om feriepengene er skattepliktige er de fritatt for beregning av forskuddstrekk. Grunnen til dette er fordi skattekort med tabelltrekk er beregnet slik at arbeidstaker betaler et høyere forskuddstrekk 10,5 måned gjennom inntektsåret, mot at feriepengene utbetales uten forskuddstrekkberegning og lønn før jul utbetales med kun halv beregning av forskuddstrekk.  

Fritaket fordrer at feriepengene utbetales i ferieåret. Det betyr at feriepenger opptjent i 2019, kan utbetales uten beregning av forskuddstrekk i 2020.  

 

I hvilke tilfeller vil feriepengene være trekkpliktige? 

Hvis en ansatt slutter hos arbeidsgiver i løpet av inntektsåret, utbetales ofte opptjente feriepenger for inneværende år i forbindelse med sluttoppgjøret.  
 
Eks. ansatt som slutter i løpet av inntektsåret:  
Ola slutter hos sin arbeidsgiver 31. juli 2020.  
I perioden 1. januar – 31. juli har Ola opptjent feriepenger som skal dekke ferie som avvikles i 2021. Dersom arbeidsgiver utbetaler disse feriepengene sammen med sluttoppgjøret i 2020, vil Ola få utbetalt feriepengene i opptjeningsåret – de vil derfor være trekkpliktige og det skal beregnes forskuddstrekk av dette beløpet.  

Eks. ansatt som overfører feriedager til neste år: 
Dersom en ansatt overfører feriedager for 2020 til 2021, skal også feriepengene for disse dagene overføres til neste år. De overførte feriepengene skal utbetales når den overførte ferien avvikles i 2021 – feriepengene blir trekkpliktige igjen og det skal beregnes forskuddstrekk av beløpet.  
 
Trekkfritak på feriepenger gjelder altså kun ved utbetaling i ferieåret.  

 

Naturalytelser  

Arbeidstaker har ofte naturalytelser, som firmabil, forsikringsordninger, fri telefon osv. Dersom den ansatte har fult opptjeningsår, altså at vedkommende jobbet hos nåværende arbeidsgiver gjennom hele 2019, vil trekkfritak også gjelde for naturalytelsene den måneden hvor feriepengene utbetales. Dersom den ansatte ikke jobbet hos nåværende arbeidsgiver gjennom hele 2019, eksempelvis startet i arbeidsforholdet 1. august, skal det beregnes forskuddstrekk av naturalytelsene når feriepengene utbetales.  

 

Variable ytelser 

Variable ytelser som overtidsgodtgjørelse vil være trekkpliktig også ved utbetaling av feriepenger. Det betyr at dersom overtid utbetales samtidig som feriepengene, skal det beregnes forskuddstrekk av dette beløpet. 

 

2,3% feriepenger for ansatte over 60 år 

Feriepengene for den ekstra ferieuken på grunn av alder, er alltid trekkpliktig. Det betyr at det skal beregnes forskuddstrekk av de ekstra feriepengene på 2,3% - selv når disse utbetales i ferieåret.  

 

Feriepenger til ansatte med kildeskatt 

Utenlandske arbeidstakere kan ha skattekort som inneholder kildeskatt. Dette betyr at det skal beregnes 25% (evt. 16,8%) forskuddstrekk av alle ytelser gjennom hele inntektsåret – også av feriepengene selv om de utbetales i ferieåret.  

 
Les også om utbetaling av feriepenger til ansatte som er permittert.

Lyst å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.