Blogg: Kan du kreve at ansatte er tilgjengelige i sommerferien?

Kan du kreve at ansatte sjekker e-post når de har sommerferie? Eller at de avbryter ferien om det skjer noe? Vi svarer på spørsmål som dukker opp hvert år.  

Dette handler om hvilke rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har i forbindelse med ferie. Vi har tidligere i sommer blogget om vanlige spørsmål om feriepenger og ferieavvikling, som du kan lese her. 

Men hva gjelder under selve ferien – kan du kreve noe av medarbeiderne?   

 

Kan arbeidsgiver forvente at ansatte er tilgjengelige i ferien og at de sjekker jobb-mail? 

Nei, i utgangspunktet har ikke den ansatte plikt til å svare på jobbrelaterte henvendelser i ferien. Selve lovverket regulerer ikke spesifikt dette med telefoner og e-poster i ferien, men ferieloven sier at arbeidstakere ikke er pliktige til å arbeide i ferien. Ettersom telefon og e-post har blitt vanlige arbeidsmetoder og må regnes som arbeid, vil utgangspunktet her være at arbeidstakere ikke er forpliktet til å lese e-post eller svare på telefon mens de avvikler sin ferie. 

 

Finnes det noen unntak til denne regelen? 

Dersom det skal gjøres unntak, må det være tydelig i arbeidsavtalen for stillingen at det forventes at den ansatte er pålogget. Arbeidsavtalen må spesifisere hvilke plikter som ligger til stillingen. Dette kan gjelde enkelte lederstillinger, stillinger med utvidet beredskapsansvar og lignende. Pliktene må likevel ikke være så omfattende at ferietiden i realiteten blir arbeidstid. Da går du på akkord med ferieloven, som gir alle arbeidstakere rett til ferie, blant annet 3 ukers sammenhengende ferie imellom 1.juni og 30.september.  

 

Kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker avbryter ferien? 

Ja, i tilfeller der ferieloven §6 er oppfylt, kan arbeidsgiver kreve at en arbeidstaker avbryter ferien sin for å komme tilbake til jobb. Det er klare forutsetninger for at arbeidsgiver skal kunne benytte denne regelen for å beordre arbeidstakere tilbake. Stikkordene er «uforutsett og uerstattelig». Ferielovens §6 sier at ferieperioden din kan endres av arbeidsgiver dersom det skjer en uforutsett hendelse som skaper vesentlige driftsproblemer og arbeidstakers hjelp er uerstattelig, altså at det ikke finnes andre som kan gjøre denne jobben. 

Blir arbeidstaker beordret til å avbryte ferien sin, vil arbeidstaker ha rett på erstatning fra arbeidsgiver for «dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien», dette hjemles også i ferielovens §6. I slike tilfeller vil man ofte måtte forhandle med arbeidsgiver for å komme frem til en hensiktsmessig løsning. 

 

Hvilke rettigheter og krav til ferie har nyansatte i virksomheten? 

Hovedregelen for ansatte er at man har krav på avvikling av hele ferieuker, men at det er anledning til å ta ut enkeltdager hvis det er godkjent av arbeidsgiver. Arbeidstaker har også krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1.juni – 30.september). Resten av ferien kan også kreves avviklet samlet. 

For nyansatte som har oppstart sent i hovedferieperioden er dette spesifikt regulert av ferieloven.  

Starter man i ny jobb etter 15. august har man krav på full ferietid, men man kan ikke kreve at den tas i løpet av hovedferieperioden. Da må man i så fall ha ny arbeidsgivers godkjennelse. Ferien skal likevel avvikles i løpet av året. 

Starter man i ny jobb etter 1. oktober han man kun rett på 1 uke ferie og det må dokumenteres at ferien ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver. 

 

Et lederansvar 

Slike «gråsoner» med tanke på ferie/arbeid bør avklares på forhånd mellom leder og ansatt. Det er lederens ansvar å sørge for at man får ferie og arbeidstaker skal ikke tvinges til å føle man skal være «på» hele tiden. Alle ledere må være sitt ansvar bevisst å planlegge arbeidet og legge til rette for at arbeidstakerne ikke behøver å være tilgjengelig for arbeidsgiver i den tiden de har ferie. 
 

Spørsmål? Ta kontakt eller les mer under bdo.no/arbeidsrett.