Blogg: Ferske endringer i selskapslovgivningen

Som første nordiske land innfører Norge en permanent adgang til å avholde digitale møter for landets mest utbredte foretaksformer. Les mer om dette og om forslag til regelendring for britiske statsborgere som styremedlemmer i denne artikkelen.

Før korona-pandemien var det begrenset adgang til å avholde digitale møter for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, finansforetak og statsforetak. Det klare utgangspunktet var at møter skal avholdes fysisk. For å bidra til begrensning av smittespredning ble det innført midlertidige regler om at foretak skal kunne avholde møter digitalt. Disse reglene oppheves 1. juni 2021.

Den 28. mai 2021 publiserte Nærings- og fiskeridepartementet en pressemelding om at de midlertidige unntaksreglene videreføres, med enkelte modifikasjoner og presiseringer.

Fra og med 1. juni 2021 skal norske foretak selv kunne velge hvordan møter skal avholdes – med eller uten fysiske møter. Kort fortalt blir det i utgangspunktet likestilt å holde møter digitalt via f.eks. Teams, Zoom eller Skype som å holde møter i selskapets lokaler. Lovendringen skal innføres mer eller mindre likt i foretakslovgivningen (aksjeloven/allmennaksjeloven, selskapsloven, stiftelsesloven osv.), men reguleringen vil kunne avvike noe dersom den aktuelle organisasjonsformens egenart tilsier det.

Departementet foreslår også liknende regler for møter i bedriftsforsamling og andre selskapsorganer – disse skal også kunne avholdes elektronisk. I tillegg skal allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kunne behandle årsregnskap og årsberetning i digitalt møte.

 

Husk – saksbehandlingen og møteformen må alltid være forsvarlig

Det er viktig å huske på at ledelsen fortsatt vil ha et overhengende ansvar for å sørge for at saksbehandlingen i styremøter og eier/-medlemsmøter er forsvarlig. Dersom det etter en konkret vurdering synes å være betenkeligheter ved å avholde et møte digitalt, skal det avholdes fysisk møte. Derfor legger de nye reglene opp til at et flertall av styrets medlemmer kan kreve at et styremøte skal avholdes ved fysisk oppmøte.

 

Positiv forenkling og digitalisering

Etter vårt syn er dette en velkommen forenkling av lovverket, som vil kunne gjøre det lettere for mange av landets styremedlemmer, daglige ledere, aksjonærer mv. å utøve de rettigheter og plikter som følger av sine verv og posisjoner. I tillegg fremstår lovendringen som et nytt positivt steg, som tar tak i og spiller videre på den digitale omveltningen næringslivet tok fatt på første kvartal 2020. 

 

Forslag: Regelendring angående britiske statsborgere som styremedlemmer 

Nærings- og fiskeridepartementet har varslet endringer i aksjelovene, samvirkeloven og stiftelsesloven som følge av Brexit. 

For aksjeselskaper og samvirkelag er det i dag slik at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer må være bosatt i Norge eller innenfor EØS. Det samme gjelder for styremedlemmer i stiftelser. Lovforslaget innebærer at britiske statsborgere som er bosatt i EØS eller Storbritannia skal likestilles med statsborgere i EØS-land. Dermed blir det lettere for selskaper å beholde britiske personer med styre- eller andre tillitsverv.

Lovforslaget er bl.a. avhengig av resultatet i forhandlingen av en frihandelsavtale mellom Storbritannia og Norge som pågår i dag. BDO Advokater vil publisere en oppdatering her så snart dette foreligger.

 

Spørsmål? Kontakt gjerne artikkelforfatter eller en av våre andre advokater.