Blogg: Fire fordeler med omdanning til aksjeselskap

Vårhalvåret er tiden for omdanning. Når bør man vurdere det, og hvordan foregår en skattefri omdanning?

I en del situasjoner kan det være hensiktsmessig å omdanne en virksomhet, og nå er vi inne i tiden der dette kan gjøres skattefritt. For å omdanne med virkning fra 1. januar 2024, må omdanningen skje innen 1. juli i år. 

Det er anledning til å omdanne flere typer foretak skattefritt. Det vanligste er omdanning av enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap (ANS) til aksjeselskaper (AS). 

Hvorfor omdanne?

Mange starter virksomhet i et enkeltpersonforetak. Etter hvert som virksomheten vokser, ser man gjerne at det kan være hensiktsmessig med en annen eierform – typisk aksjeselskap. 

Noen fordeler med dette kan være:

 1. Redusert personlig risiko
 2. Mulighet for ansettelse i AS – bedre sosiale rettigheter som ansatt enn som selvstendig næringsdrivende
 3. Legge til rette for å få inn investorer på eiersiden
 4. Første steg i omorganisering ved etablering av holdingstruktur og/eller salg av virksomheten


Lurer du på hva man kan oppnå med en annen selskapsstruktur? Les vår artikkel om omorganiseringer her.

Overføring av virksomhet

I utgangspunktet utløser overføring av virksomhet skatt. Overføring kan imidlertid skje skattefritt dersom vilkårene for skattefri omdanning er oppfylt. 

For at omdanningen skal være skattefri, må aktiviteten som skal omdannes anses som skattemessig virksomhet. Dette innebærer at aktiviteten må ta sikte på å ha en viss varighet, ha et visst omfang, være egnet til å gi overskudd og drives for skattyters egen regning og risiko. Det kan avgrenses mot typisk arbeidsforhold, passiv kapitalplassering og hobbyvirksomhet. 

Det finnes mange ulike uttalelser og saker fra domstolene som har vurdert om vilkårene for å drive skattemessig virksomhet er oppfylt. Vurderingen av om aktiviteten anses som skattemessig virksomhet må gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.
Dersom det drives flere virksomheter, kan disse omdannes til flere aksjeselskaper. Det er imidlertid ikke adgang til å splitte én virksomhet til flere aksjeselskaper i en omdanningsprosess. 

Hva kan overføres?

Aktivitet, driftsmidler og forpliktelser tilknyttet til virksomheten som overføres, må i det vesentlige overføres til det nye aksjeselskapet. 

Noen unntak:

 • Det kreves ikke at fast eiendom overføres ved omdanningen, heller ikke hvis driften av eiendommen i seg selv er å anse som en egen virksomhet. 
 • Finansielle eiendeler (for eksempel aksjer) kreves ikke overført, med mindre det er kundefordringer knyttet til virksomheten som omdannes.
 • Selskapsandeler (for eksempel andeler i et ansvarlig selskap) kan kun overføres sammen med annen virksomhet.
 • Eiendeler brukt privat (for eksempel bolig eller fritidseiendom) kan ikke overføres. 
 • Gjeldsposter kan man velge om man ønsker å overføre eller ikke. 


Det er en forutsetning at netto verdier som overføres er positive.

Ved omdanningen er det krav om kontinuitet både skattemessig og på eiersiden. Kravet til skattemessig kontinuitet innebærer at alle skatteposisjoner videreføres til det nye selskapet. Kravet til eiermessig kontinuitet innebærer at innehaveren av enkeltpersonforetaket må tegne alle aksjene i aksjeselskapet. Omdanningen kan ikke innebære at man endrer på eierforholdet.

Hvordan foregår selve omdanningen?

Det avgjørende i en omdanningsprosess er å påse at alle vilkårene er oppfylt. Dersom man gjør feil her, kan dette innebære at hele overføringen er skattepliktig. 

Noe forenklet foregår en omdanningsprosess slik:

 1. Vurdering av om vilkårene for skattemessig virksomhet er oppfylt.
 2. Oppsett av balanse som viser skattemessig og regnskapsmessige verdier (ikke eldre enn fire uker).
 3. Stiftelsesdokument, avtale om overføring av virksomhet og styrets redegjørelse signeres av eier (styret / deltakerne i ANS). 
 4. Tingsinnskuddet overføres til selskapet, og revisor bekrefter at selskapet har mottatt innskuddet.
 5. Melding sendes til Foretaksregistret innen tre måneder, senest 1. juli.


Ønsker du bistand til å vurdere om omdanning kan være aktuelt, kan du gjerne ta kontakt.