Blogg: Flere foretak blir små

Finansdepartementet foreslår en vesentlig økning av grensene for små foretak i regnskapsloven. Forslaget innebærer at flere foretak vil kunne benytte seg av forenklingsreglene som gjelder for små foretak ved utarbeidelse av årsregnskap.

Denne bloggen ble publisert i november 2023. I mars 2024 publiserte vi en oppdatert versjon.
 
Små foretak etter regnskapsloven er foretak som ikke overskrider to av tre bestemte terskler. Tersklene for salgsinntekt og balansesum er nå foreslått økt.

  Gjeldende grenser Foreslåtte grenser
Salgsinntekt 70 millioner kroner 120 millioner kroner
Balansesum 35 millioner kroner 60 millioner kroner
Antall ansatte 50 årsverk 50 årsverk

Det er en bestemmelse om forsinket overgang ut og inn av kategorien små foretak. Både tallene på årets balansedag og fjorårets balansedag skal vurderes opp mot grensene for å avgjøre om foretaket faller inn under tersklene for små foretak.

Dersom nye grenser innføres, så er det de nye grensene som gjelder for begge balansedager.

Fra hvilket regnskapsår gjelder nye regler?

Det kan per i dag ikke sies sikkert hvilket regnskapsår de nye tersklene vil gjelde fra. Vi antar at de mest sannsynlig vil gjelde for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere, men se nedenfor om usikkerhetsmomenter.

Usikkerhetsmomenter – beløp og virkningstidspunkt

Finansdepartementets forslag har bakgrunn i EU-kommisjonens vedtak av nye terskelverdier i regnskapsdirektivet. Kommisjonsdirektivet er imidlertid fortsatt ikke satt i kraft, slik at de beløpsgrensene som er foreslått i norske kroner kan bli justert som følge av endringer i valutakurs. Det er videre anledning til å gjøre avrundinger ved omregning fra euro for å få runde beløp. For små foretak har hvert land ved implementering i nasjonal rett, anledning til å sette terskelverdiene for balansesum og omsetning 50 pst. høyere enn utgangspunktet i direktivet. Finansdepartementet foreslår i høringen å legge minimumsterskler til grunn.

Det følger av kommisjonsdirektivet at de nye beløpsgrensene skal gjøres gjeldende for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere, men hvert enkelt land gis mulighet til å eventuelt gjøre endringene gjeldende for regnskapsår som starter 1. januar 2023 eller senere.

Det synes som at Finansdepartementet legger opp til at bestemmelsen om nye terskelverdier samordnes med den reguleringen av terskelverdier som er foreslått innført i forbindelse med NOU 2023:15 Bærekraftsrapportering. Virkningstidspunkt for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere synes derfor mest sannsynlig, uten at det helt kan utelukkes virkningstidspunkt for regnskapsåret 2023.

Foretak som tipper over grensene i 2023

Foretak som faller ut av kategorien små foretak kan ikke lenger bruke forenklingsreglene for små foretak. Dette innebærer at morforetak må utarbeide konsernregnskap, samt at det må utarbeides årsberetning, kontantstrømoppstilling og flere noteopplysninger.

Regnskapsprinsipper må endres og sammenligningstall for tidligere år må omarbeides der små foretak har benyttet forenklede vurderingsregler og prinsipper. Omarbeidingen er et omfattende arbeid i overgangsåret. For foretak som må omarbeide for 2023 etter de gjeldende grensene for små foretak, men som allerede for regnskapsåret 2024 vil falle inn igjen i kategorien små foretak ved økte terskelverdier, kan plikten til omarbeiding virke unødvendig byrdefull. Siden terskelverdiene økes såpass mye, kan det ta mange år før foretakene igjen vil overstige grensene.

Dersom tersklene økes fra 2024, så vil dette bli situasjonen for en del foretak. Noen overgangsregel er ikke del av forslaget slik det ligger i dag. Hvorvidt det kan bli aktuelt med en overgangsregel, eller om terskelverdiene økes med virkning fra 2023, har vi ikke noe sikkert svar på per i dag. Det kan være fristende for foretak som overstiger grensene for små foretak i 2023, å vente med omarbeidingen til man vet om det kommer en overgangsregel som gjør omarbeidingen overflødig. Siden omarbeiding til regnskapsreglene som gjelder for øvrige foretak er ressurskrevende, så er det risiko for at foretaket ikke kommer i mål med en slik omarbeiding i tide, dersom denne prosessen starter for sent. Den regnskapspliktige må derfor vurdere risikoen for «bortkastet» omarbeiding opp mot risikoen for å ikke klare å avlegge et årsregnskap i samsvar med regnskapsreglene innen lovpålagte frister.

Åpenhetsloven

Forslaget om endring av terskelverdier for små foretak påvirker i utgangspunktet ikke hvilke foretak som anses som større virksomheter etter åpenhetsloven. Dette skyldes at åpenhetsloven § 3 definerer større virksomheter direkte. Det brukes imidlertid samme terskler som i regnskapslovens definisjon av små foretak.

I overnevnte NOU om bærekraftsrapportering så foreslås det imidlertid å endre åpnehetsloven § 3 slik at definisjonen av større virksomheter henviser til kategorier av foretak etter regnskapsloven, fremfor å definere tersklene selv.

Dersom forslaget i NOU-en blir vedtatt vil økte terskelverdier også få konsekvenser for hvilke foretak som anses som større virksomheter etter åpenhetsloven.

Les også:

Høring om endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven
NOU 2023:15 Bærekraftsrapportering (PDF)