Blogg: Forbud mot at private barnehageselskaper driver annen virksomhet

Etter innføringen av de nye reglene i barnehageloven den 1. januar 2023 kan ikke lenger et barnehageselskap drive eller eie annen virksomhet. Hva ligger i dette forbudet? Og hvilke tilleggsvirksomheter er tillatt?

Etter innføringen av de nye reglene i barnehageloven den 1. januar 2023 kan ikke lenger et barnehageselskap drive eller eie annen virksomhet. Hva ligger i dette forbudet? Og hvilke tilleggsvirksomheter er tillatt?

 

Rekkevidden av forbudet

Barnehageloven § 23 a oppstiller et forbud mot at private barnehager driver eller eier annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen. Dette innebærer eksempelvis at utleie av fast eiendom fra barnehageselskapet som hovedregel er forbudt.

Loven oppstiller imidlertid enkelte unntak fra forbudet. Dersom tilleggsvirksomheten er nært knyttet til barnehagevirksomheten og utgjør en mindre del av den totale virksomheten, kan annen virksomhet likevel ligge i samme selskap som barnehagedriften. Formålet med unntakene er å sikre en bedre utnyttelse av barnehageselskapenes ressurser, samtidig som at annen virksomhet ikke skal gå ut over barna.

 

Hvilke tilleggsvirksomheter er tillatt?

Økonomiforskriften til barnehageloven, som ble vedtatt samtidig med lovendringene, utfyller barnehagelovens forbud mot å drive tilleggsvirksomhet. Etter forskriften tillates det at barnehageselskaper driver følgende tilleggsvirksomhet:

(i) Utleie av barnehagelokalene og barnehagens uteområde utenfor barnehagens åpningstid;

(ii) Utleie av barnehagens driftsmidler utenfor barnehagens åpningstid eller utenfor barnehagens område; og

(iii) Kurs og veiledning.

Merk likevel at det fortsatt må foretas en konkret vurdering av om vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, herunder hvorvidt aktiviteten er nært nok knyttet til barnehagevirksomheten og om den kan sies å utgjøre en «mindre del» av den totale virksomheten.

 

Fritak for mindre barnehager

Forbudet mot å drive annen virksomhet vil ikke gjelde for barnehageselskaper og barnehagekonsern som eier

(i) ordinære barnehager med til sammen færre enn 30 barn

(ii) familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller

(iii) én åpen barnehage.

 

Krav til eget avdelingsregnskap for tilleggsvirksomheten

Dersom barnehageselskapet driver tillatt tilleggsvirksomhet er det viktig å være oppmerksom på at det må utarbeides et eget avdelingsregnskap for tilleggsvirksomheten. Avdelingsregnskapet skal videre oppgis i note til årsregnskapet.

Dersom en eller flere transaksjoner ikke kan allokeres på enten barnehagedriften eller tilleggsvirksomheten, skal den aktuelle inntekten eller kostnaden fordeles ut fra bestemte fordelingsnøkler. Fordelingsnøklene som er brukt må kunne dokumenteres. Også at interne transaksjoner mellom de enkelte avdelingene og hvordan felleskostnadene er fordelt, skal fremkomme som note til årsregnskapet.