Blogg: Forslag om forenklet skattemessig behandling av fusjons- og fisjonsfordringer

Den 24. februar sendte Finansdepartementet på høring et forslag om å forenkle den skattemessige behandlingen av trekantfusjons- og fisjonsfordringer. Forslaget går ut på at fordringens skattemessige verdi skal være lik regnskapsmessig verdi. 

Trekantfusjoner og -fisjoner benyttes ofte for å danne holdingstruktur for personlige aksjonærer, og gjennomføres etter den såkalte fordringsmodellen, jf. aksjeloven § 13-2 andre ledd. Modellen innebærer at det overdragende selskapets eiendeler og gjeld overføres til det overtakende selskapet. Samtidig etablerer overtakende selskap en fordring som benyttes som tingsinnskudd i dette selskapets morselskap (vederlagsutstedende selskap), og som danner grunnlaget for utstedelse av vederlagsaksjer til aksjonærene i det overdragende selskapet.

 

Skattemessig behandling etter dagens regler

Etter gjeldende rett skal fordringens pålydende tilsvare den regnskapsmessige egenkapitalen som det overtakende selskapet tilføres ved fusjonen eller fisjonen, justert for utsatt skatteforpliktelse eller skattefordel. Fordringens skattemessige verdi er lik netto skattemessig egenkapital som overdras til det overtakende selskapet.

Dersom det er en differanse mellom skattemessig verdi og fordringens pålydende, vil realisasjon av fordringen, enten ved betaling eller konvertering av fordringen til egenkapital i overtakende selskap, utløse skatteplikt for gevinst for det ene selskapet og fradragsrett for tap for det andre selskapet. Hvis fordringens skattemessige verdi er 750 og fordringens pålydende er 1 000, vil den skattemessige effekten oppstå på det tidspunktet mer enn 750 av fordringen realiseres. Konverteres hele fordringen til egenkapital eller hele fordringen betales, oppstår det en skattepliktig gevinst for mor på 250, og et tilsvarende fradragsberettiget tap for datter.

Den skattemessige effekten kan utlignes ved at det ytes konsernbidrag mellom morselskapet og datterselskapet, forutsatt at disse er i konsern ved utgangen av året, jf. skatteloven § 10-4. 

Reglene om skattemessig behandling av fusjons- og fisjonsfordringer er et kompliserende element. Gjøres det feil, kan det medføre at fusjonen eller fisjonen blir skattepliktig. 

 

Forslaget

Finansdepartementet foreslår nå å endre reglene slik at fordringenes skattemessige verdi skal være lik regnskapsmessig verdi. Blir forslaget vedtatt, vil realisasjon av fusjon- og fisjonsfordringer normalt kunne skje uten at det oppstår skattemessig gevinst eller tap. Gjennomføres det trekantfusjon eller -fisjon som et ledd i en salgsprosess, vil denne prosessen kunne avsluttes langt tidligere idet behovet for å avgi og motta konsernbidrag ikke lenger aktualiseres. 

Departementet foreslår at lovendringene skal få virkning fra og med inntektsåret 2024.

Forslaget er kjærkomment og forenkler bruken av fordringsmodellen for skattyterne og skattemyndighetene.

Høringsfristen er 24. mai i år. 

Les høringsforslaget: Høyring – forslag om lovfesting av tre typetilfelle frå skattefritakspraksis