Blogg: Forslag om ny særavgift på viltlevende marine ressurser

Nylig sendte Finansdepartementet forslag til stortingsvedtak om avgift på viltlevende marine ressurser ut på høring. Avgiften er foreslått å tre i kraft 1. juli 2021 og vil berøre store deler av fiskerinæringen.

Departementet foreslår at avgiften på viltlevende marine ressurser blir utformet som en ordinær særavgift, med et rent fiskalt formål (statsinntekt). 

Viltlevende marine ressurser er definert som fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunn.
Dette betyr at for eksempel førstehåndsomsetning av sel og hval, kråkeboller, sjøstjerner og planter som tang og tare, omfattes av den foreslåtte avgiften. 

I tillegg er det foreslått at registreringen som særavgiftspliktig for avgiften knyttes til fiskesalgslag som er godkjent etter fiskesalslagslova, og at avgiftsplikten oppstår ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. Dette inkluderer fangst som leveres i utlandet, og fangst som overtas av fiskeren selv.

 

Bakgrunnen for forslaget

Bakgrunnen er Stortingets anmodningsvedtak 7. mai 2020, i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring, der Stortinget ba regjeringen "komme med et forslag om en fiskal avgift på fiskeriene (villfisk) tilsvarende om lag 100 mill. kroner årlig(....)" 
I stortingsproposisjonen som omhandler skatter, avgifter og toll for 2021, varslet regjeringen at man tar sikte på å fremme et forslag om en fiskal avgift på fiskeriene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

 

Disse blir rammet

Fiskesalslagslova regulerer førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser, og omfatter: 

  • Norske fartøy med landing i norsk havn 
  • Norske fartøy med landing i utenlandsk havn 
  • Norske fartøy med landing til utenlandsk og norsk fartøy 
  • Utenlandske fartøy med landing i norsk havn 

Loven gjelder ikke førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser som er høstet med utenlandsk fartøy når fangsten blir landet i utenlandsk havn.

Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/merd/pose.

Den norske fiskeflåten landet 2 454 440 tonn viltlevende marine ressurser i 2020 tilsvarende en førstehåndsverdi på 22 367 millioner kroner.

Fiskesalgslagene i Norge utøver offentlig myndighet. De eies av fiskerne, og ble opprettet for å sikre fiskerne oppgjør for fangst. Salgslagene har monopol på førstehåndsomsetningen, og er pålagt et kontrollansvar etter fiskesalslagslova.

Det foreslås altså at registreringen som særavgiftspliktig knyttes til fiskesalgslagene, og at avgiftsplikten oppstår ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. 

Det finnes per januar 2021 fem godkjente fiskesalgslag i Norge. All omsetning av pelagisk fisk gjøres gjennom Norges Sildesalgslag hvor de viktigste artene er sild, makrell og kolmule. Andre arter (bunnfisk mv.) omsettes gjennom de fire fiskesalgslagene Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI), Vest-Norges Fiskesalslag og Fiskehav som er geografisk fordelt langs kysten. Torsk, hyse og sei er de viktigste bunnfiskartene.

 

Slik vil avgiften fungere

Departementet foreslår at avgiften skal omfatte all fangst av viltlevende marine ressurser høstet av norskregistrerte fartøy som førstehåndsomsettes etter av fiskesalslagslova.

Det foreslås at avgiftsplikten skal oppstå når det skjer en førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser, som i praksis betyr det tidspunkt når sluttseddelen er ferdig utfylt og undertegnet.

Avgiften skal være en verdiavgift, der avgiftsgrunnlaget foreslås å være brutto salgsbeløp fratrukket lagsavgift. Det betyr summen av mengde viltlevende marine ressurser (kvantum i kg) multiplisert med pris (pr. kg), eksklusiv merverdiavgift.

Et eksempel: Dersom en fisker lander 1 000 kg viltlevende marine ressurser til en verdi av kr 30 per kg, er brutto salsbeløp kr 30 000. Dersom lagsavgiften er kr 270 vil avgiftsgrunnlaget være kr 29 730 (brutto salgsbeløp minus lagsavgift). 

Forslag til sats vil fremmes i budsjettbehandlingen.

Departementet foreslår at avgiften på viltlevende marine ressurser vedtas av Stortinget som en særavgift etter Grunnloven § 75a, og knyttes til særavgiftsloven og høringsfristen er satt til 18. mars 2021.

 

Har du spørsmål eller ønsker å kontakte oss, finner du en oversikt over alle våre kontorer i Norge her.

Se også lese mer om hvordan vi bistår virksomheter innen sjømatsnæringen her.