Blogg: Forslag om tollkontroll på Svalbard

Dagens tollov regulerer ikke Svalbard, som betyr at det i dag ikke føres kontroll med varer som importeres eller eksporteres til eller fra øya. Det betyr at det heller ikke er noen form for kontroll med innførsler som kan være underlagt forbud, restriksjoner eller tillatelser, selv om det er regelverk som regulerer dette, for eksempel i internasjonale avtaler.

1. april 2022 fremmet Finansdepartementet en proposisjon til Stortinget med forslag om hjemmel i gjeldende tollov til å gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard, og at Svalbard sånn sett skal være et eget tollområde. Bakgrunnen for dette forslaget er å hindre at Svalbard kan brukes for å omgå dagens sanksjons- og eksportkontrollregelverk, og da spesielt med tanke på varer til og fra Russland. 

Tilsvarende hjemme er tatt med i det nye forslaget til Lov om vareførsel, som ennå ikke har tredd i kraft.

 

Tolletaten allerede på plass i fra mai 2022?

Finansdepartementet foreslår at det etableres vareførselskontroll gjennom tilstedeværelse av Tolletaten på Svalbard så raskt som mulig og helst allerede i mai 2022, med de nødvendige verktøy for å drive vareførselskontroll. Den noe «forhastede» løsningen i høringen skisseres som en «midlertidig» løsning, for å håndtere det departementet beskriver som en akutt utfordring, der det haster med å få oversikt over aktørene, både næringsliv og privatpersoner, som fører varer inn til og ut fra Svalbard.

Tiltaket vil omfatte kontroll med vareførselen til og fra Svalbard, både til og fra utlandet og til og fra fastlandet, men det innføres ikke varslings-, melde- og fremleggelsesplikt mv. for varer ved ankomst til og avreise fra Svalbard, eller plikt til å tollbehandle varer som innføres til eller utføres fra Svalbard. Det innføres heller ikke plikt til å svare toll eller innførselsavgifter.

 

Følger opp internasjonale sanksjoner

Ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum handler dette i hovedsak om å følge opp de internasjonale sanksjonene, og ønsker derfor tolletaten på plass så raskt som mulig. Etableringen av tolltjenesten vil koste rundt 12 millioner kroner, og Tolletaten vil derfor bli tilført ekstra ressurser.

Tilstedeværelsen vil i utgangspunktet være midlertidig, uten at det blir persistert noe sluttdato i høringen.

Tolldirektør Øystein Børmer sa til NRK i forbindelse med fremleggelsen av høringen at Tolletaten allerede var i gang med forberedelsene til etablering av tollkontroll på Svalbard, og at som forutsatt i proposisjonen tar de sikte på å etablere tilstedeværelse og evne til tollkontroll på Svalbard fra 1. mai i år. 

Høringsfristen er satt til 29. april 2022, og du kan lese den i sin helhet på regjeringens hjemmesider