Blogg: Fri telefon i gave fra arbeidsgiver?

1. januar 2021 ble det innført nye regler for gaver i arbeidsforhold. De nye reglene åpner opp for at alle typer naturalytelser kan gis som gaver. Det medfører at naturalytelser som i utgangspunktet er skattepliktige etter de nye reglene kan gis som skattefrie gaver fra arbeidsgiver.

 

Hva er nytt? 

Kravet til generell ordning er fjernet

Frem til 1. januar 2021 måtte gaver fra arbeidsgiver gis som en generell ordning i virksomheten for at gaven skulle være skattefri for den ansatte. Det betydde at alle ansatte måtte få samme type gave innenfor samme type anledning for at skattefritaket skulle gjelde. I praksis medførte dette at dersom arbeidsgiver eksempelvis ønsket å gi de ansatte en gave til jul, måtte alle ansatte i virksomheten få julegave for at gaven skulle være skattefri. Kravet om generell ordning gjaldt også for gaver i forbindelse med jubileer og andre anledninger.  

Fra 1. januar 2021 ble kravet om generell ordning fjernet. Det betyr at arbeidsgiver står fritt til å bestemme om alle eller deler av de ansatte skal få gaver i forbindelse med ulike anledninger og skattefritaket kan likevel gjelde. Kravet til generell ordning er fjernet for alle gaveanledninger.  

Eks:
En virksomhet har 20 ansatte, hvorav 10 ansatte jobber i administrasjonen og 10 ansatte jobber i produksjonen. Det innføres følgende gaveordninger i virksomheten fra 1. januar 2021: 

  • Alle ansatte skal få julegaver hvert år innenfor skattefri beløpsgrense 
  • Ved 50-årsjubileum er det kun ansatte i administrasjonen som vil få gave
  • Ved bryllup er det kun ansatte i ledergruppen som vil få gave


Frem til 1. januar 2021 ville en slik gaveordning medført at gavene i forbindelse med 50-årsjubileum og bryllup ville blitt skattepliktige for de ansatte som mottok disse gavene. Dette fordi gavene ved disse anledningene ikke ble gitt som en generell ordning i virksomheten. 

Som et resultat av at kravet til generell ordning nå er fjernet vil en slik gaveordning altså kunne være skattefri. Det er viktig å presisere at gavens verdi fortsatt må være innenfor fastsatt beløpsgrense for at skattefritak skal gjelde.   

 

Endring i skattefri beløpsgrense for generelle gaver

Gaver i arbeidsforhold er delt inn etter ulike anledninger med tilhørende beløpsgrenser. Så lenge gavens verdi er innenfor fastsatt beløpsgrense anses den som skattefri. Dersom gavens verdi er høyere en beløpsgrensen, vil den overskytende verdien bli en skattepliktig fordel for den ansatte. 

Det er Skattedirektoratet som fastsetter beløpsgrensene for de ulike gaveanledningene. 

Etter at de skattefrie beløpsgrensene har vært uendret siden 2019, ble beløpsgrensen for generelle gaver endret 1. januar 2021. Ny skattefri beløpsgrense for slike gaver ble satt til 5 000 kr. 


Hva betyr disse endringene i praksis for arbeidsgiver og arbeidstaker?

I kraft av at kravet til generell ordning er opphevet og skattefri beløpsgrense for generelle gaver er økt til 5 000 kr. har arbeidsgiver fått større spillerom med tanke på hvilke typer gaver man kan gi til sine ansatte.

Det som er spesielt med de nye gavereglene er at naturalytelser som i utgangspunktet er skattepliktige nå kan gis som skattefrie gaver.  

Dette kan eksempelvis være naturalytelser som fri tlf. og bredbånd (elektronisk kommunikasjon), forsikringsordninger, firmabil, personalrabatter, fri trening og lignende. 

Velger arbeidsgiver eksempelvis å gi fri trening som gave, kan arbeidstaker få dekket inntil 5 000 kr. av treningsavgiften skattefritt. Det samme gjelder forsikringsordninger. Ved firmabil kan den ansatte få inntil 5 000 kr. i fradrag som gave ved beregning av den årlige skattepliktige fordelen.
 
Ved personalrabatter gjelder en egen skattefri beløpsgrense på 8 000 kr. pr. inntektsår. Det betyr at arbeidstaker kan motta rabattordninger for en verdi inntil 8 000 kr. skattefritt – uavhengig av gavereglene. Dersom arbeidsgiver ønsker å gi personalrabatter i gave til sine ansatte, medfører det at det skattefrie beløpet for gaver tillegges det skattefrie beløpet for personalrabatter. Den ansatte vil derfor få en totalverdi på 13 000 kr. i skattefrie personalrabatter pr. inntektsår.  

Arbeidsgiver kan også gi de ansatte fri tlf. og fritt bredbånd i gave (elektronisk kommunikasjon). I et slikt tilfelle vil reglene for elektronisk kommunikasjon bli kombinert med gavereglene. Hva betyr dette i praksis? Naturalytelsen elektronisk kommunikasjon har en maks skattepliktig fordel på 4 392 kr. pr. inntektsår. Ansatte som har høyere telefon- og bredbåndsutgifter enn dette beløpet blir derfor aldri skattlagt for mer enn maksbeløpet på 4 392 kr. I kombinasjon med gavereglene betyr dette at den skattefrie beløpsgrensen for gaver på 5 000 kr. ikke nås alene ved at den ansatte får elektronisk kommunikasjon i gave. Det vil alltid stå igjen minimum 608 kr. i restbeløp som kan benyttes ved kjøp av eksempelvis julegave eller andre lignende gaver.   

 

Påvirker muligheten til å gi julegaver og lignende skattefritt

Det er viktig å presisere at den skattefrie beløpsgrensen på 5 000 kr. for generelle gaver gjelder totalt pr. ansatt pr. inntektsår. Ulempen ved å gi skattepliktige naturalytelser i gave til sine ansatte vil derfor være at man «spiser» av gavebeløpet som gjelder julegaver, sommergaver, påskeoppmerksomheter og lignende. Dersom den ansatte eksempelvis får elektronisk kommunikasjon i gave fra arbeidsgiver i 2021, vil det stå igjen 608 kr. til julegave og andre gaver innenfor dette året. Dersom den ansatte får 13 000 kr. gjennom personalrabatter vil det stå igjen null kroner til kjøp av øvrige gaver i 2021. 

Det er derfor viktig at arbeidsgiver har god oversikt og kontroll på hvilke naturalytelser som eventuelt er gitt i gave og hvor mye av det skattefrie beløpet på 5 000 kr. som står igjen til øvrige generelle gaver. Dersom det gis gaver til en totalverdi på over 5 000 kr. pr. ansatt vil alt overskytende anses som en skattepliktig fordel for den ansatte.
 

Fordeler og ulemper med å gi skattepliktige naturalytelser som gaver 

Det vil være noen fordeler for både arbeidsgiver og arbeidstaker ved å velge å gi skattepliktige naturalytelser som gaver. For arbeidsgiver vil det i første rekke dreie seg om spart arbeidsgiveravgift og eventuelt spart finansskatt. I tillegg vil man spare kostnadene ved at man slipper egne gavekjøp som julegaver, sommergaver osv. For den ansatte vil fordelen i hovedsak være spart forskuddstrekk.

Det finnes imidlertid noen ulemper ved denne ordningen. Arbeidsgiver vil eksempelvis få en tilleggsadministrasjon ved at det må føres oversikt over hvem som har fått hvilke gaver til hvilken verdi, slik at man hele tiden har kontroll på hvor mye som er benyttet av den skattefrie beløpsgrensen. Dersom de skattepliktige naturalytelsene i virksomheten inngår i sykepengegrunnlaget og pensjonsgrunnlaget, vil den ansatte miste denne opptjeningen dersom naturalytelsen gis som en skattefri gave. 

 

Arbeidsgivers styringsrett 

Det er opp til arbeidsgiver å bestemme om - og hva - man ønsker å gi i gave til sine ansatte. Gaver skal gis i form av naturalytelser. Dersom den ansatte har kjøpt gaven selv er det likevel tillatt å refundere gavekjøpet skattefritt så lenge det leveres bilaget/kvittering for kjøpet. 

 

Gaveanledninger med tilhørende skattefrie beløpsgrenser 

Nedenfor vises en oversikt over de ulike gaveanledningene med tilhørende skattefrie beløpsgrenser som gjelder for 2021:  

Gaveanledning Skattefri beløpsgrense 2021
Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år Kr. 8 000,-
Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 Kr. 4 000,-
Arbeidstaker gifter seg  Kr. 4 000,-
Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år Kr. 4 000,-
Arbeidstaker slutter etter minimum ti år i bedriften eller går av med pensjon Kr. 4 000,-
Andre gaver i løpet av året (julegaver, ol.) Kr. 5 000,- 
Oppmerksomhetsgaver som vin, blomster, konfekt, ol.  Bagatellmessig verdi

 

Det er viktig å presisere at beløpsgrensene gjelder pr. gaveanledning pr. inntektsår. Det betyr at en ansatt som eksempelvis gifter seg i 2021 kan få en gave i forbindelse med bryllupet til 4 000 kr. i tillegg til julegave til en verdi på inntil 5 000 kr. Skattefritaket vil gjelde siden gavene er gitt i forbindelse med ulike anledninger.