Blogg: Frist for implementering av EU-direktivet om varsling nærmer seg. Har din virksomhet kontroll?

EU-direktivet om varsling (Directive (EU) 2019/1937) ble vedtatt i oktober 2019 og skal implementeres i EUs medlemsland innen 17. desember 2023.

Direktivet omhandler vern av personer som varsler om brudd på deler av EU-retten, med formål om å blant annet fastsette en felles minimumsstandard for beskyttelse av varslere samt for etablering av varslingskanaler og for håndtering av varsler.

Medlemslandene i EU har frist til 17. desember 2023 for å implementere EU-direktivet i nasjonal lovgivning. Direktivet angir som nevnt minimumsstandard og medlemsland står fritt til å implementere strengere krav. For virksomheter som opererer i flere EU-land, vil dette kunne bety mange ulike regelverk å forholde seg til. Det er derfor viktig at virksomheter skaffer seg oversikt over lovkrav i de landene de er representert i og utarbeider varslingsrutiner i tråd med regelverket.

Ti ting du må vite om varslingsdirektivet:

  1. Direktivet gjelder for virksomheter med over 50 ansatte.
  2. Det er ikke bare ansatte som kan varsle. Direktivet gjelder nåværende og tidligere ansatte, aksjeeiere, frivillige, trainees, ansatte hos leverandører/underleverandører mfl. 
  3. Vernet mot gjengjeldelse gjelder også tredjeparter som er tilknyttet varsleren, for eksempel kolleger eller slektninger, samt juridiske enheter som de varsleren eier, jobber for, eller på annen måte er tilknyttet i en arbeidsrelatert sammenheng.
  4. Informasjon om fremgangsmåten ved varsling skal være tydelig og lett tilgjengelig. 
  5. Det skal implementeres en offentlig varslingskanal som skal driftes av kompetente myndigheter i hvert medlemsland. I Danmark har dette blitt Datatilsynet. 
  6. Varsler skal mottas og håndteres av en utpekt og upartisk person eller avdeling internt, eller eksternt av en uavhengig tredjepart.
  7. Juridiske enheter i privat sektor med 50-249 ansatte kan «dele ressurser» og gå sammen om mottak og håndtering av varsler. Større enheter i konsern må etablere egne varslingskanaler per enhet, med mindre noe annet følger av nasjonal rett.
  8. Virksomheter må ha skriftlige rutiner for mottak og oppfølging av varsler.
  9. Varsler skal få bekreftelse på mottatt varsel innen syv dager, og tilbakemelding i saken innen tre måneder fra varselet er mottatt. 
  10. Anonyme varsler skal følges opp dersom dette fremgår av nasjonal rett.  


Manglende overholdelse av disse kravene vil kunne medføre sanksjoner som fastsettes nasjonalt i landet det gjelder. 

Hva betyr dette for virksomheter i Norge?

En utredning om gjennomføring av direktivet i norsk rett var på høring i 2022, men det er fremdeles ikke klart om, når og hvordan direktivet blir gjennomført i norsk rett. Inntil videre er det fremdeles reglene om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2A som gjelder for norske virksomheter. Men alle virksomheter som opererer i Europa må forholde seg til ulik nasjonal lovgivning innenfor varslingsfeltet. BDO anbefaler alle å sette seg inn i hvilke krav som gjelder for sin virksomhet.

Har du spørsmål om varsling, EU-direktivet eller om etterlevelse av gjeldende lovkrav?

Kontakt BDOs varslingstjenester.

BDO etablerer og drifter varslingskanaler på vegne av virksomheter innen privat og offentlig sektor, i Norge og internasjonalt. Vi er en del av et globalt nettverk og kan bistå din virksomhet med etterlevelse av varslingsregelverket i alle jurisdiksjoner. Vi utarbeider varslingsrutiner og varslingsordninger i tråd med lovgivning og tilbyr rådgivning tilknyttet behandling, oppfølging og evt. gransking av det enkelte varsel. Vi arbeider med bevisstgjøring knyttet til temaet og faget varsling, blant annet workshops for ledere og e-læringskurs for alle ansatte.

Les mer om varsling her