Blogg: Fritak for leveranser til skip

Enkelte virksomheter tolker fritakene i merverdiavgiftsloven bredt og fakturerer med 0 % merverdiavgift til tross for at leveransen ikke oppfyller fritaks-kravene for levering til skip. Ved kontroller fra skatteetaten kan dette få store konsekvenser med etterberegning og eventuell tilleggsskatt for de aktuelle virksomhetene.

Merverdiavgiftsloven inneholder flere bestemmelser om fritak for merverdiavgift for leveranser til skip. Fritakene er særlig begrunnet i skipsfartens internasjonale stilling. Reglene er imidlertid kompliserte, og inneholder flere fallgruver. 
Vi vil i det følgende gå gjennom noen aktuelle problemstillinger.

Fragmentert regelverk - merverdiavgift

For at et fartøy skal omfattes av avgiftsfritaket, er det avgjørende om fartøyet brukes til de angitte formål og at varene leveres til siste omsetningsledd. Ved kombinert bruk av fartøy til formål som både faller innenfor og utenfor fritakets anvendelsesområde, vil fritaket som utgangspunkt bare komme til anvendelse dersom bruk til fritaksberettiget formål er det hovedsakelige formålet. Et eksempel på dette er at det kan foreligge fritak for driftsutstyr til en servicebåt som hovedsakelig anvendes til persontransport eller varetransport. Derimot skal det faktureres 25 % merverdiavgift dersom service-båten anvendes til oppdrettsnæringen i Norge. 

Tjenester til utenlandske fartøy som omfatter laste- og losse-tjenester ved skipsanløp, sleping og terminalytelser er fritatte. Lagerleie og andre typer tjenester inngår derimot ikke i fritatte ytelser.

Omfattende krav for fritak

For utenlandske fartøy over 15 meter, er det et generelt fritak, men det må dokumenteres at leveransen har skjedd til navngitt utenlandsk skip. Videre er det et bredt, men ikke generelt, fritak for leveranser til norske fartøy i utenriksfart. For norske fartøy i innenriksfart, er det fritak for bygging, reparasjoner og utleie av skip for passasjertransport. Spesialfartøy registrert i Norge til bruk i petroleumsvirksomhet i havområdene er omfattet av et eget fritak. Andre fartøy som oppholder seg eller går til havn utenfor norsk merverdiavgiftsområde har brede, men ikke generelle, fritak.

Merverdiavgift skal ikke faktureres dersom selger leverer til skip utenfor Norge og selger har eksportdokumentasjon. Dokumentasjon for eksport fra rederens speditør er også tilstrekkelig, forutsatt at speditøren umiddelbart deklarerer varene for utførsel.

For postsendinger, er det åpnet for skriftlig bestilling fra rederiet med opplysninger om hvilket fartøy varene skal leveres til og leveringssted. Det samme gjelder dersom den faktiske overlevering av praktiske grunner skjer til eksterne skipsagenter, kai/terminalansvarlig mv., som mottar varene på vegne av kjøper. Det forutsettes imidlertid at den skriftlige bestillingen foreligger på leveringstidspunktet. 

Den største utfordringen knytter seg imidlertid til levering til skip i Norge, der dokumentasjonskravene om levering direkte til skipet, og bekreftelse om mottak ombord på skipet, er så strenge at det nesten er umulig å fakturere med nullsats på fakturatidspunktet. Flere leverandører til skip samler driftsutstyr til skip i utenriks-fart på lager i påvente av at skipet skal komme til havn i Norge. Det er som regel helt umulig å koordinere nøyaktig leveranse til det aktuelle skipet ved landligge. Dermed vil verken kravet om «direkte levering til skipet» eller kravet om «bekreftelse for mottak om bord» være oppfylt på fakturatidspunktet. Dette fører til mye manuell oppfølging og administrasjon knyttet til etterlevelse og krediteringer, samt misfornøyde kunder, eller tap av kunder, som velger andre leverandører.

Lite samstemte regelverk – merverdiavgifts- og særavgiftsloven

Formålet med vilkårene og dokumentasjonskravene ved avgiftsfritak etter både merverdiavgifts- og særavgiftsregelverket er å unngå avgiftsunndragelse. Dokumentasjonskravene i de to regelsettene er fragmenterte og lite samstemte. Vilkåret for avgiftsfritak for levering av den samme varen til samme type fartøy er ikke nødvendigvis den samme i de to avgiftsregelverkene.

Utvikling av regelverket

Problemstillingene ovenfor er relevante for alle virksomheter som er involvert i leveranser av varer og tjenester til skip. Gjennom forenklingsprosjekter er det foreslått flere hensiktsmessige endringer. Dette vil redusere administrativ tidsbruk, krediteringer og kontantstrømutfordringer for de involverte partene.

Etter vår oppfatning er det absolutt på sin plass å foreta en bredere gjennomgang av fritakene i denne sektoren og gjennomføre forenklinger.