Blogg: Gaveoverføring av aksjer med negativ inngangsverdi – gir det skatteplikt?

Skattedirektoratet har publisert to nye uttalelser som gjelder overføring av aksjer med negativ inngangsverdi som gave. Den ene uttalelsen konkluderte med skatt, mens den andre landet på ikke skatt. Spørsmålet for deg som skal gjennomføre generasjonsskifte blir da – hvor går grensen for skatteplikt?

Uttalelsen som ga skatteplikt – omgåelse

Uttalelsen som endte med skatteplikt (BFU 8/2023) gjelder om gaveoverføring av B-aksjer med salgsbegrensning fra forelder til et barns holdingselskap utløser beskatning for gavegiver, og om negativ inngangsverdi på aksjene på gavegivers hånd vil ha virkning for resultatet. Skattedirektoratet konkluderte med at skatteloven § 13-1 ikke kom til anvendelse, siden overføringen vil klassifisere som gave, som etter de skisserte disposisjonene ikke vil utgjøre realisasjon. 

Skattedirektoratet så til omgåelsesnormen i skatteloven § 13-2, og kom til at overføring av B-aksjer som utgjorde 90 % av aksjekapitalen i selskapet ville være hovedsakelig skattemotivert. Aksjene hadde ikke stemmerett, men utbytterett. Gavemottaker mottok også aksjene med en bestemmelse i gavebrev om at de ikke kunne selges til andre enn internt i familien. En nøytralisering av negativ inngangsverdi ved at aksjene kom inn under fritaksmetoden ville ikke være forenelig med skattereglenes formål. Skatteloven § 13-2 ville dermed komme til anvendelse for den skisserte gaveoverføringen.

 

Uttalelsen som ikke ga skatteplikt – ikke omgåelse

Uttalelsen hvor det ble konkludert med at det ikke er skatteplikt (BFU 9/2023) gjelder også om gaveoverføring av aksjer fra forelder til barns holdingselskap utløser beskatning for gavegiver, og om negativ inngangsverdi på aksjene på gavegivers hånd vil ha virkning for resultatet. Skattedirektoratet tok stilling til om skatteloven § 13-1 eller § 13-2 ville komme til anvendelse overfor gavegiver.

Som i BFU 8/2023 konkluderte direktoratet med at skatteloven § 13-1 ikke kom til anvendelse ettersom overføringen vil klassifisere som gave, som etter de skisserte disposisjonene ikke vil utgjøre realisasjon.

Heller ikke omgåelsesvurderingen etter skatteloven § 13-2 utløste skatt. Det avgjørende ved vurderingen var at det ble det lagt til grunn at det er reelle verdier i selskapet som gis bort, og at gavegiver fullt ut overlater kontroll over selskapet til neste generasjon.

 

Hva betyr disse uttalelsene og hva må man passe på?

  • Begge uttalelsene (BFU-ene) bekrefter at skattelovens regler om interessefellesskap ikke kommer til anvendelse ved reelle gaveoverføringer.
  • Videre bekreftes det at mor eller far som eier aksjer med negativ inngangsverdi kan gi bort disse til barns holdingselskap uten at dette utløser skatt etter omgåelsesreglene avhengig av saksforholdet.
  • MEN dersom skattefordelen for gavegiver relativ sett er stor sammenlignet med verdien på gaven, vil bruk av omgåelsesreglene være nærliggende i de tilfeller hvor aksjene som gis bort ikke har fulle rettigheter for mottaker og det er begrensinger på videresalg, dvs. at gavegiver reelt sett har kontroll over selskapet som gis bort.

Det er saksforholdet ved den enkelte gaveoverføring som er avgjørende for om det er det oppstår skatteplikt eller ikke. Det må gjøres en konkret vurdering hvor alle momenter ved en gaveoverføring blir vurdert, og alle fakta kommer på bordet før overføringen blir gjennomført. Et avgjørende moment er at gaven er endelig og har reell verdi.

Skattedirektoratets nyeste BFU-er gir ingen eksakt veiledning for skattepliktige gaveoverføringer, men gir gode utgangspunkter for vurderingen som må gjøres.

 

Når aksjer med negativ inngangsverdi gis som gave, bør du være klar over følgende:

  • Realisasjon av aksjer utløser gevinst eller tap. Dersom aksjene har en inngangsverdi på 100 og aksjene selges for 200 vil selger få en gevinst på 100. Dersom inngangsverdien er -100, dvs. har negativ inngangsverdi, vil gevinsten bli 300.
  • Gaveoverføring av aksjer er ikke realisasjon, og utløser dermed verken gevinst eller tap. Det er heller ikke inntekt på mottakers hånd. Aksjer med negativ inngangsverdi vil dermed ikke utløse skatt hos giver. Gavemottaker trer inn i givers inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner som er knyttet til formuesobjekter overført ved gave, dvs. at mottaker overtar negativ inngangsverdi. Er gavemottaker holdingselskap under fritaksmetoden, har ikke negativ inngangsverdi noen betydning.
  • Skattelovens regler om interessefellesskap kan benyttes der en transaksjon mellom nærstående medfører inntekts- eller formuesreduksjon. Men reglene forutsetter at det foreligger realisasjon, og så lenge overføring av aksjer er en reell gave vil ikke reglene komme til anvendelse.
  • Ved gaveoverføring av aksjer med negativ inngangsverdi til holdingselskap må det vurderes skatteplikt etter reglene om omgåelse. Dette beror på en konkret vurdering av om hovedformålet med en disposisjon var å oppnå en skattefordel og etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatningen.