Blogg: Guide til Skattedirektoratets avklaringer om ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskap

Ansattopsjoner i oppstarts- og vekstselskap beskattes som aksjeinntekt og arbeidsgiver belastes ikke arbeidsgiveravgift. Dette kan være en skattegunstig ordning, men det er mange vilkår som må være oppfylt.

Skattedirektoratet har nylig kommet med flere avklaringer – vi oppsummerer hvilke regler som gjelder.

 

Kort om ansattopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper

Hovedregelen er at fordel vunnet ved innløsning eller salg (men ikke tildeling) av ansattopsjoner skattlegges som lønn (marginalskatt 47,4%) og utløser arbeidsavgift hos arbeidsgiverselskapet. Ansattopsjoner i oppstarts – og vekstselskaper utløser ikke skatteplikt verken ved tildelingen eller innløsningen av opsjonen. Skattleggingen skjer i tråd med aksjonærmodellen (37,84%) når aksjene realiseres. Arbeidsgiverselskapet betaler dermed ikke arbeidsgiveravgift.

Vilkårene for å komme under ordningen for oppstartsselskaper er mange og detaljerte. Det stilles krav til selskapets størrelse og alder, avgrensinger mot særskilte bransjer, krav til den ansatte arbeidstid, krav til utforming av opsjonen og verdsettelse. Alle krav til selskapet gjelder også på konsernnivå.

 

Skattedirektoratets avklaringer

Disse reglene gjelder:

 

Ufrivillig permittering – kravet til arbeidstid

Et av vilkårene for å kunne benytte ordningen, er at den ansatte som mottar opsjoner gjennomsnittlig har minst 25 timer arbeidstid i selskapet per uke, beregnet på årsbasis, ved tildeling og frem til innløsning av opsjonen. Spørsmålet var om ufrivillig permittering avbryter kravet til arbeidstid på minimum 25 timer per uke. Det er ingen formelle unntak fra vilkåret om arbeidstid i regelverket. Skattedirektoratet kom imidlertid til at permisjon ikke påvirker kravet om arbeidstid, men knytter det klart opp mot regulert og midlertidig permittering. Frivillige ordninger er altså ikke omfattet.

Skattedirektoratets standpunkt gjelder også reglene slik de var før ordningen ble lagt om i 2021.

 

Opsjoner tildelt før tiltredelse – kravet til ansatte og arbeidstid

Her vurderte Skattedirektoratet om opsjoner tildelt ved signering av ansettelsesavtale, en stund før tiltredelse, var omfattet av opsjonsordningen. Svaret på dette var nei – reglene omfatter kun ansatte som har tiltrådt en stilling som oppfyller kravene. Direktoratet understreker at formålet med bestemmelsen er å sørge for at ordningen tilbys ansatte som faktisk tilfører kompetanse til arbeidsgiverselskapet. Det er derfor stilt krav til en minimum arbeidsinnsats, og at kravet gjelder i hele opsjonsperioden. Dette gir også god sammenheng med kravet til maks antall årsverk hos arbeidsgiverselskapet. I slike tilfeller er det de ordinære reglene om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold som gjelder.

Derfor er det viktig at et oppstartselskap ikke tildeler opsjoner i forbindelse med signering av en ansettelsesavtale eller reelt sett avtaler dette, men at tildeling av opsjoner gjøre først fra det tidspunkt en ny ansatt har tiltrådt og er reelt ansatt.

Skattedirektoratets standpunkt gjelder også reglene slik de var før ordningen ble lagt om i 2021.

 

Opptjening («vesting») av opsjoner før treårskravet er oppfylt

Opsjonsordningen stiller krav om at opsjoner kan innløses tidligst etter tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet.

Skattedirektoratet fikk spørsmål om det er korrekt forståelse av reglene at det er faktisk innløsning av opsjonene som er avgjørende, og ikke hva den enkelte opsjonsavtale måtte bestemme om opptjeningstid (vesting). En slik forståelse innebærer at dersom opsjoner innløses mer enn tre år etter tildeling (forutsatt at alle andre vilkår er oppfylt), vil man omfattes av særreglene selv om opptjeningen av opsjonene skjer gradvis og også delvis før det er gått tre år fra tildeling.

Skattedirektoratet svarte bekreftende på dette, dvs. at det er det faktiske innløsningstidspunktet som er avgjørende og ikke hva den enkelte opsjonsavtale måtte bestemme om opptjeningstid (vesting).

Skattedirektoratets standpunkt gjelder også reglene slik de var før ordningen ble lagt om i 2021.

 

Brudd på selskapets rapporteringsplikt

Skattedirektoratet tok stilling til spørsmålet om hvilken betydning en manglende rapportering av opsjoner tildelt etter reglene som trådte i kraft i 2018 (dvs. de «gamle» reglene) skulle få. Skattedirektoratet er av den oppfatning at tildelte opsjoner som oppfyller de materielle vilkårene, men ikke er rapportert inn i 2021 iht. reglene i skatteforvaltningsforskriften kapittel 7, likevel anses å være omfattet av reglene. For sen rapportering innebærer derfor at man likevel kan anvende skattereglene for beskatning av opsjoner tildelt ansatte i selskaper i oppstarts- og vekstfasen.

Det fremgår også av Skatte-ABC at manglende eller forsinket rapportering ikke innebærer at man faller ut av den gjeldende ordningen, men kan medføre

tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven § 14-1 eller overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven § 14-7.

 

Hva må du passe på?

Reglene om ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper kan være gunstige, men er krevende å forholde seg til. Derfor er det nyttig at det kommer avklaringer på praktiske spørsmål. Det viktigste du som arbeidsgiver må merke deg om du vil tilby nye ansatte tilgang til en opsjonsordning, er at dette avtales og gjennomføres først når det ansatte har tiltrådt og ikke på et tidligere tidspunkt.

Det er også fint å vite at ufrivillig permittering ikke påvirker slike opsjonsordninger og videre at det er det faktiske innløsningstidspunktet som er avgjørende og ikke hva den enkelte opsjonsavtale måtte bestemme om opptjeningstid (vesting). Selv om manglende rapportering ikke påvirker ordningen, anbefales det likevel at arbeidsgiver rapporterer i tråd med reglene.