Blogg: Har bedriften krav på refusjon av merverdiavgift? Fristen er 30. september!

Utenlandske næringsdrivende kan ha rett til refusjon av merverdiavgift på varer eller tjenester kjøpt her i landet.

Søknadsfristen for merverdiavgift som er påløpt i 2020 er 30. september 2021. Fristen for å søke om refusjon er absolutt, i tillegg er det strenge krav til både utfylling og vedlegg til søknaden. Om ikke prosessen allerede er i gang, kan være fornuftig å starte prosessen nå, så virksomheten ikke går glipp av moms-pengene.

 

Hvem kan søke om refusjon

Refusjonsreglene gjelder for utenlandske næringsdrivende som ikke har solgt varer eller tjenester i Norge.

Utenlandske næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning her i landet, må registrere seg i avgiftsregisteret og får fradrag over mva-meldingen på lik linje med norske næringsdrivende.

Refusjonsreglene kan for eksempel være aktuelle for utenlandske næringsdrivende som er involvert i en rettstvist her i landet. Den norske advokaten skal da fakturere med norsk mva, som det utenlandske foretaket kan søke refundert. Et annet eksempel er utenlandske transportørers kjøp av drivstoff her i landet.

Refusjonsreglene skal likestille utenlandske næringsdrivende med virksomheter som er registrert for merverdiavgift i Norge. Refusjon er derfor betinget av at den utenlandske virksomheten ville ha vært registreringspliktige for merverdiavgift i Norge dersom virksomheten hadde hatt omsetningen her. Det er videre et krav at den aktuelle merverdiavgiften, ville ha vært fradragsberettiget dersom omsetningen hadde skjedd i Norge. Det vil blant annet si at anskaffelsen må være til bruk i virksomheten i utlandet.
Ordningen gjelder ikke for utenlandske næringsdrivende som driver virksomhet som er unntatt for merverdiavgift, som for eksempel salg av helsetjenester, undervisning eller finansielle tjenester.  Heller ikke norske virksomheter som driver denne typen virksomhet har krav på refusjon av momsen.

 

Hvordan søke om refusjon

Den næringsdrivende må levere søknad om refusjon ved å fylle ut et eget skjema; skjemaet RF-1032. Skjemaet fylles ut elektronisk, men skrives ut, signeres og oversendes skatteetaten i original per ordinær post.

Som vedlegg til søknaden må den næringsdrivende legge ved fakturaer som spesifiserer merverdiavgiften som søkes refundert. Fakturaene ikke trenger å være i original, det er tilstrekkelig med en utskrift av elektronisk faktura. I tillegg må det legges ved kopi av firmaattest eller tilsvarende fra offentlig myndighet i den næringsdrivendes hjemland, som bekrefter hva slags virksomhet søkeren driver i hjemlandet. Attesten kan ikke være eldre enn ett år.  Det utenlandske selskapet kan bruke en fullmektig til å sende inn søknaden. 

Har du spørsmål knyttet til refusjon av merverdiavgift, eller ønsker bistand i søknadsprosessen, ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor.