Blogg: Har du husket signering av timelister på skattefunn?

For å kunne motta skattefunnstøtte, er det ikke tilstrekkelig at prosjektet blir godkjent av Forskningsrådet. 

Uten revisors attestasjon av prosjektregnskapet, kan selskapet se langt etter støtte. Selskapet må sørge for å oppfylle dokumentasjonskrav til prosjektregnskap og timelister slik at det ikke mister skattefunnstøtte. 

Krav om signering

Timelistene er bilaget som dokumenterer personalkostnader knyttet til prosjektet og skal vise, fordelt per dag, hvem som har jobbet på prosjektet, antall timer og hvilke delmål som er bearbeidet. Det følger av forskriftsbestemmelsen at timelistene skal signeres av både prosjektmedarbeider og prosjektleder. Med virkning fra inntektsåret 2020, ble det innført et krav i forskriften om at timelistene skal signeres løpende og minst hvert kvartal av prosjektmedarbeider og prosjektansvarlig.

Skattemyndighetene har uttalt at det fra og med inntektsåret 2022 kan forventes en strengere oppfølging av signeringskravene enn tidligere. Dette gjelder også nye prosjekt. Selv om prosjektet ikke ennå er godkjent av Forskningsrådet, gjelder kravet om kvartalsvis signering av timelister. 

Sørg også for at timelistene signeres av riktige personer. Prosjektleder forutsettes å kjenne prosjektet og vil således kunne foreta en kontroll av om timene er reelle og tilknyttet prosjektet. 

Kravet om signerte timelister for å dokumentere personal- og indirekte kostnader gjelder absolutt. Dersom dette ikke foreligger, uttaler skattemyndighetene at kostnadene basert på disse timene vil bli strøket.

Elektronisk signatur

Timelistene kan signeres elektronisk såfremt det kan dokumenteres at signeringen er gjennomført av medarbeider og prosjektleder. 

Revisors attestasjon

For at et selskap skal kunne få skattefunnfradrag, er det et absolutt vilkår at revisor attesterer på prosjektregnskapet ved innlevering av skattemeldingen. Kravet om attestasjon fra revisor gjelder også for foretak som ikke har revisjonsplikt. 

Gjennom attestasjonen bekrefter revisor at timelistene er signert løpende og minst hvert kvartal. Slik vi forstår dette, er det ikke lenger tilstrekkelig at selskapet har et hensiktsmessig system for timeregistrering dersom timelistene ikke er signert innen fristen. Dette er en skjerping og presisering av revisors kontroll. 

Finanstilsynet publiserte nylig en rapport hvor en revisor mistet autorisasjonen fordi han hadde attestert på skattefunnprosjekt med mangelfull dokumentasjon. Vedtaket var begrunnet i revisors rolle som samfunnets tillitsperson. Når revisors bekreftelser ikke gir den forutsatte sikkerheten, fordi revisor har brutt de pliktene som skal gi det nødvendige grunnlaget for bekreftelsen, vil det bidra til å svekke både nytten av, og tilliten til revisorbekreftelser. 

Det er derfor viktig at timelister signeres kvartalsvis og at dette kan dokumenteres. Halvveis i første kvartal, er dette noe som bør prioriteres slik at selskapet ikke risikerer å miste skattefunnfradrag på grunn av manglende signaturer.

Det er all grunn til å forvente at revisor og skattemyndighetene vil praktisere dokumentasjonskravene strengt. Sørg derfor for timelister og øvrig dokumentasjonen som ligger til grunn for attestasjonen er fullstendig og korrekt.