• Har du kontroll på kildeskattreglene?
Blogg:

Har du kontroll på kildeskattreglene?

04. mars 2019

Det har kommet nye dokumentasjonsregler for trekk av lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 % av utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer. Reglene trådte i kraft den 1. januar 2019, og er inntatt i skattebetalingsforskriften § 5-10a.

Grunnleggende om kildeskatt

Utenlandske aksjonærer skal som hovedregel betale 25 % kildeskatt til Norge av utbyttet de mottar fra norske aksjeselskap, men kan kvalifisere for redusert sats etter skatteavtale eller for fritak etter skatteloven § 2-38 (fritaksmetoden).

I praksis betales kildeskatten ved at det utdelende selskapet holder tilbake skatten ved utbetaling av utbytte til utenlandske aksjonærer, for deretter å innberette og innbetale beløpet til skattemyndighetene. Melding om trekket skjer ved bruk av skjema RF-1005B, og fristen for innlevering er som følger:

 • For selskaper utenfor VPS: senest syv dager etter foretatt trekk i utbetalt utbytte.
 • For VPS-registrerte selskaper: senest en måned etter foretatt trekk i utbetalt utbytte.

Fristen for betaling av trekket er i alle tilfeller samme dag som fristen for levering av skjemaet.

Trekkes det for lav sats kan det utdelende selskapet bli ansvarlig for feiltrekk etter skattebetalingsloven § 16-12 første ledd, og trekk av for høy sats medfører krav om refusjon fra aksjonæren. Dette gjør det særlig viktig for selskapet å ha god kontroll på identiteten og den skattemessige statusen til sine endelige utbyttemottakere i utlandet.

De nye dokumentasjonsreglene innebærer blant annet at utdelende selskap, ved å oppfylle dokumentasjonskravene i forkant av kildeskattrekket, vil kunne unngå ansvar for eventuelle feiltrekk.

Krav til dokumentasjon for VPS-registrerte aksjer

For aksjer som er registrert på en VPS-konto i utenlandsk forvalters navn (NOM eller med angivelse av utbyttemottakers navn) og aksjer registrert på en VPS-konto i den endelige utbyttemottakers navn (direkteregistrert), kan det bare trekkes lavere kildeskattsats enn 25 % etter skatteavtale eller fritaksmetoden (nullsats) når følgende dokumentasjon er fremlagt for henholdsvis forvalter (NOM-konti) eller kontofører investor (direkteregistrering):

Utbyttemottaker i utlandet: Grunnlag for redusert sats: Dokumentasjonskrav:
Fysisk person Skatteavtale
 • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i utbyttemottakerens bostedsland.
   
  • Unntak: Det kreves ikke bostedsbekreftelse hvis utbytteutdelingen er på mindre enn NOK 10 000 (forutsatt at det ikke foretas mer enn én ordinær utbytteutdeling i året).
    
 • Bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den endelige utbyttemottakeren.
Juridisk person

Skatteavtale

 • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt etter skatteavtale.
   
 • Bostedbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende der etter skatteavtalen med Norge.
   
 • Bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den endelige utbyttemottakeren.
Juridisk person hjemmehørende i EØS-området Fritaksmetoden
 • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter på at aksjonæren har krav på fritak fra skatt etter skatteloven § 2-38.
   
 • Bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land (registreringsbevis utstedt av angjeldende stat).
   
 • Egenerklæring som bekrefter at grunnlaget for skattefritaket ikke har endret seg.

 

 • Bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den endelige utbyttemottakeren.

 

Felles for bostedsbekreftelsene og egenerklæringen:

 • Må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen.
 • Skal foreligge gyldig på registreringstidspunktet.
 • Det er ikke tilstrekkelig at bostedsbekreftelsen skaffes til veie på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene.

For aksjer utenfor VPS kan det i visse tilfeller gjøres unntak fra dokumentasjonskravene

Også for aksjer utenfor VPS er hovedregelen at det skal trekkes 25 % kildeskatt i aksjeutbyttet til utenlandske aksjonærer når det utdelende selskapet ikke kjenner den endelige utbyttemottakerens identitet og skattemessige status. For å kunne foreta lavere trekk skal tilsvarende dokumentasjon som for VPS-registrerte selskaper i utgangspunktet fremlegges direkte overfor det utdelende selskap. Hvis selskapet kjenner aksjonærens skattemessige status gjelder dette imidlertid ikke som et absolutt krav.

Ofte er avstanden mellom selskap og aksjonær mindre for selskaper utenfor VPS enn for VPS-registrerte selskaper, og selskaper utenfor VPS vil i større utstrekning ha oversikt over aksjonærenes identitet og ha bedre mulighet til å kommunisere direkte med disse. I de tilfellene der det utdelende selskapet kjenner aksjonærens skattemessige status, åpner reglene derfor opp for at selskapet kan trekke kildeskatt med redusert sats (inkludert nullsats), selv om den lovpålagte dokumentasjonen ikke er fremlagt for selskapet.

Det utdelende selskapet kan selv vurdere om det er nødvendig å innhente den aktuelle dokumentasjonen, men risikerer å bli stilt til ansvar for feiltrekk dersom det ved etterfølgende kontroll fra skattemyndighetene skulle vise seg at selskapet i sin vurdering har forsømt seg eller utvist uaktsomhet, jf. skattebetalingsloven § 16-21.

I alle tilfeller vil et selskap som kan påvise at dokumentasjonskravene var oppfylt i forkant av kildeskattetrekket kunne unngå ansvar for eventuelle feiltrekk (da de i slike tilfeller bør kunne antas å ha opptrådt tilstrekkelig aktsomt).

Merk at tidligere gjeldende tillatelser er bortfalt

Tillatelser gitt til utenlandske forvaltere om å ha VPS-konti (NOM-konto) med lavere kildeskatt enn 25 % (inkludert nullsats), bortfalt samtidig med ikrafttredelsen av de nye dokumentasjonskravene 1. januar 2019. En utenlandsk forvalter som fortsatt ønsker å ha slike konti i VPS, må sende søknad til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) om ny tillatelse etter reglene i skattebetalingsforskriften § 5-10a-2.

Søknad om godkjenning av krav på lavere kildeskatt

Aksjonærer som ikke er fysiske personer, og som ikke tidligere har mottatt refusjon av kildeskatt, kan søke om å få en godkjennelse fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere kildeskatt. En slik godkjennelse vil fungere som gyldig dokumentasjon så lenge de faktiske forhold som ligger til grunn for godkjenningen forblir uendret.

Søknaden skal blant annet inneholde redegjørelse og dokumentasjon for at vilkårene for redusert kildeskatt etter skatteavtale eller fritak etter fritaksmetoden er oppfylt.

BDO Advokater bistår med å løse problemstillinger knyttet til kildeskatt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om kildeskatt eller om det er behov for bistand med å sørge for riktig dokumentasjon eller utarbeidelse av søknader.