Blogg: Hva kan vi vente oss i statsbudsjettet 2022?

Tirsdag 12. oktober kl 10:00 legger regjeringen Solberg frem sitt siste forslag til statsbudsjett for denne gang. BDO vil som vanlig følge budsjettfremleggingen, og gi deg en oversikt over alle de viktigste punktene innenfor skatter og avgifter.

Det knytter seg ekstra spenning til denne fremleggelsen siden vi har vært igjennom et Stortingsvalg. Statsministeren kunngjør nemlig at regjeringen søker avskjed etter at dette budsjettet er fremlagt. Sånn sett blir det spennende å se om det er lagt inn noen plagsomme snubletråder i den avtroppende regjerings siste arbeidsoppgave.

 

Ferdig med «redningsbudsjett»

I mars sa statsminister Solberg til E24 at denne høstens statsbudsjett ikke vil bli et krisebudsjett som i 2020. Budsjettet skulle ta oss inn i tiden etter pandemien, og at mange av de ekstraordinære utgiftene på grunn av Covid-19 vil bli tatt ned. Dette betyr sannsynligvis at flere av de statsstøttede kontantstøttepakkene vil bli borte eller redusert.

 

Mulige skatteendringer

Vi tror ikke det kommer så mange krumspring fra Solberg-regjeringen, men noen nyheter blir det nok.

Endringer i opsjoner i oppstartsselskaper

Gjeldende opsjonsordning blir lite benyttet. Det ble foreslått i revidert statsbudsjett at den nye ordningen skal omfatte selskap med 50 eller færre årsverk og 80 mill. kroner eller mindre i samlede driftsinntekter og balansesum. Som oppstartselskap skal regnes selskap som ikke er eldre enn ti år.

I den nye ordningen som regjeringen foreslår blir ikke den ansatte skattlagt verken ved tildeling eller ved innløsning av opsjonen, men ved realisasjon av aksjene og da kun som aksjeinntekt og ikke som lønnsinntekt som i dag. Aksjene må verdsettes ved tildelingen da den avtalte innløsningskursen ikke kan settes lavere enn markedsverdien av aksjene ved tildelingen.

 

Endringer i petroleumsskatten

Regjeringen introduserte sitt forslag til omlegging av petroleumsskatten med virkning fra 2022 i en pressemelding 31. august 2021. Forslaget innebærer grunnleggende endringer fra dagens skattesystem. Det ble sendt på høring 3. september 2021 hvor man legger opp til en kontantstrømbeskatning som erstatter dagens system.

Det har gjennom de åtte årene det har vært Høyre regjering vært spekulert om de vil gjøre noe med formuesskatten, men det er ingen grunn til å tro at de vil foreslå det i sitt siste budsjett. 

 

Mulige avgiftsendringer

Økt Co2-avgift

Med økt miljøfokus, og det at Norges CO2-utslipp skal halveres innen 2030, gjør vel at det ligger en økning av CO2-avgiften i det nye budsjettet. Noe annet hadde vært overraskende.

 

Merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling

Det blir også spennende å se om regjeringen har kommet til en konklusjon når det gjelder autorisasjon for nye yrkesgrupper etter helsepersonelloven. Enn så lenge er det mva-unntak for akupunktur, naprapati og osteopati.

 

Vindkraft

I revidert statsbudsjett ble det varslet en produksjonsavgift på vindkraftverk, og at denne avgiften skulle utformes og vurderes frem mot statsbudsjettet 2022. Forslaget ble sendt på høring i slutten av juni, med høringsfrist 3. august 2021.

Det har også blitt spekulert i om elbiler som koster over 600 000 kr vil bli momsbelagt. Her har både dagens sittende regjeringspartier Høyre og KrF sagt at de ønsker dette, mens Venstre er imot. 

Fasiten får vi 12. oktober fra kl 14:00.

 

Hva kan vi forvente av de rød-grønne sitt statsbudsjett?

På den rød-grønne siden er det flere skatteendringer som er varslet. Det alle er samstemte om er at det er de vanlige folk sin tur nå. Det betyr at folk med over 750 000 kr i inntekt blir hardere beskattet ved at formuesskatten vil økes, fagforeningsfradraget økes, og pendlerfradraget økes, og så blir det veldig spennende å se om arveavgiften blir gjeninnført fra 2022. Det har også vært mye mediefokus på beskatning av utbytte frem mot valget og det kan spørres om fritaksmetoden nå er i spill.

Det er varslet at både SV og Sp vil bruke mye penger på blant annet å sette ned merverdiavgiftssatsen på matvarer, samt at Sp ønsker lettelser i satsen på overnatting og transport. På andre siden ønsker SV å øke de såkalte «miljørelaterte avgiftene», mens Sp vil kjempe for lettelser i CO2-avgiften. 

Arbeiderpartiet på sin side har hele tiden kjempet mot tollfritaket som ble innført på klær opp til en verdi av 3000 kr, da 350 kr grensen ble fjernet. Så det er ingen overraskelse om denne forsvinner etter hvert i perioden. 

Dette kommer vi selvsagt tilbake til i eget webinar når den tid er inne!

Vi gir deg budsjettet live kun få timer etter at budsjettet er lagt frem 12.oktober kl 14.00. Meld deg på webinar og nyhetsbrev her.