Blogg: Hva kjennetegner morgendagens bærekraftige samfunn?

Dette spørsmålet stilte vi deltakerne i en workshop under forrige ukes Evolve Arena. 

Sammen med Smarte Byer Norge inviterte vi i BDO til workshop om hva som kjennetegner morgendagens bærekraftige samfunn, hvordan bærekraftsmålene kan være retningsgivende for dette og hvordan vi skaper et slikt samfunn. Deltakerne bestod av fagpersoner på tvers av sektorer. 

 

Hvordan ser morgendagens bærekraftige samfunn ut? 

Ifølge deltakerne er morgendagens bærekraftige et samfunn hvor det er godt å leve. Det er et samfunn hvor ingen må leve livet sitt alene fordi det finnes rom for alle, og det eksisterer arenaer for å finne sammen etter ønske og interesse. Alle har tilgang til trygge boliger med nødvendige fasiliteter, et godt helsetilbud og ryddige arbeidsvilkår. Det er et samfunn hvor felleskap og inkludering verdsettes, og hvor innbyggerinvolvering- og medvirkning er en selvfølgelighet.

Morgendagens bærekraftige samfunn er et samfunn med fornybare energiløsninger og tiltak mot klimaendringer som er integrert i politikk, strategier, investeringer og planlegging på nasjonalt nivå og i næringslivet. Delingsøkonomi, innovasjon og samarbeid er regelen heller enn unntaket. Transportsystemene gir mulighet til å komme seg rundt uten å forurense luften med store utslipp, og redusert forbruk, gjenbruk og avfallshåndtering har drastisk redusert miljøbelastningen per person.  Det er et samfunn som sikrer velferd til alle, men som har opphevet koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelse, og styrket enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer.

 

Hvordan kan vi realisere morgendagens bærekraftige samfunn?  

Deltakernes fremtidsbilde er ambisiøst, men oppnåelig. Næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor må, vil, og kommer til å være en stor del av løsningen for å oppnå et bærekraftig samfunn som er godt å leve i. Derfor et det nettopp i grensesnittet mellom disse og i samarbeid vi er nødt til å se etter løsningene. I workshopen og i samtalene i etterkant kom det frem flere mulige måter å realisere dette på. 

 

Ansette sosiale koordinatorer og etablere plattformer for å benytte felles ressurser best mulig

I starten av COVID-19 pandemien så vi flere eksempler på hvordan folk skapte plattformer for å hjelpe hverandre med mathandling og diverse oppgaver. Flere av deltakerne tok til orde for å etablere en felles arena hvor lokale bedrifter, frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og offentlige virksomheter kan utveksle ønsker og ideer til samarbeid og felles oppgaveløsing. Det bør ansettes sosiale koordinatorer i det offentlige for å drifte slike arenaer og etablere samarbeid og deling på tvers.  Å koordinere muligheter i samfunnet som lar oss utnytte de ressursene vi allerede har, kan bringe med seg både økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler. Disse fordelene kan fungere som en drivkraft, og bidra til at delingsøkonomien etter hvert får et godt fotfeste i samfunnet. 

 

Inkludere tjenestebasert læring som en del av samfunnsutviklingen

Å se tjenester som læring som en del av samfunnsutviklingen kan være et viktig bidrag for å realisere det bærekraftige samfunnet deltagerne beskrev. En spesiell positiv effekt av tjenestebasert læring er fokus på samarbeid, og at organisasjoner settes i stand til å utrette mer. Se for deg at en kommune trenger vannprøver, og ber lokale studenter ta vannprøvene for dem. Studentene tar prøvene med til laboratoriet som bidrar til læring ved at studentene får innsikt i hvordan analysere og tolke resultatene. Med andre ord, et utbytte som alle parter får nytte av. Ved å prioritere tjenester og læring knyttet til bærekraftig utvikling kan tjenestebasert læring styrke både enkeltpersoners og institusjoners evne til å realisere fremtidsbildet.

 

Etablere samarbeid og nettverk for en bærekraftig framtid

Myndigheter, næringslivet, sivilsamfunnet, akademia og andre aktører må spille på lag for å oppnå bærekraftig utvikling og oppheve koblingen mellom økt velferd, økonomisk vekst og miljøødeleggelse. 

«Gi alt for en bærekraftig framtid» var et prosjekt med Bodø/Glimt, Bodø kommune, Hundholmen Byutvikling og BDO, hvor ulike næringsaktører fant sammen i et produktivt, innovativt og lønnsomt samarbeid for å realisere FNs bærekraftsmål. Dette initiativet er nå rullet ut til flere regioner landet rundt. Prosjektet er et eksempel på hvordan lokale aktører gjennom samarbeid og konkrete tiltak kan bidra til å realisere fremtidsbildet som deltakerne beskrev. 

 

Hva kan du gjøre for å realisere morgendagens bærekraftige samfunn?

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Er du nysgjerrig på hvordan din virksomhet kan bidra? Eller har du konkrete løsninger eller bidrag til morgendagens bærekraftige samfunn som du ønsker å realisere?

Ta gjerne kontakt med oss for å se om vi sammen kan bidra til å realisere morgendagens bærekraftige samfunn.