Blogg: Hvilken firmabilløsning lønner seg?

Manglende incentiver til å velge elbil som firmabil.

Det har blitt gjort en rekke endringer i elbilfordelene de siste årene, og senest i fjor ble elbilrabatten for firmabiler skrotet. For 2024 er det ikke innført noen nye incentiver til å velge elbil fremfor fossilbil som firmabil, til tross for at det tidsmessig nærmer seg regjeringens mål om at nye personbiler og lette varebiler skal være el- og hydrogrenbiler etter 2025. I 2023 endte elbilandelen på 82,4 % for privatbiler.

Lik skatt på fossil- og elbil til fordel for fossilbiler 

Firmabil som arbeidstakere bruker til privat kjøring utover sporadisk bruk, skal fordelsbeskattes for arbeidstakeren og arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift. Den skattepliktige fordelen beregnes i hovedsak ut fra bilens listepris. I tillegg kan alder, vareklasse 2 og om bilen brukes til yrkeskjøring mer enn 40 000 km i året få betydning for beregningsgrunnlaget.

Arbeidsgiver får fradrag for alle kostnader knyttet til firmabilen. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF) har uttalt på sine nettsider at uansett hva slags ny bil du velger, gir elbilen samlet sett de laveste kostnadene per år med en tydelig margin. I deres rapport for 2023, viser de til at en bil med nypris 480 000 kroner med kjørelengde 15 000 km per år har en årskostnad på 99 582 kroner for elbiler. Til sammenligning vil årskostnaden være 122 873 kroner for en bensinbil. Det utgjør en differanse på 23 291 kroner. 

Etter at regjeringen fjernet elbilrabatten på firmabil, skal grunnlaget på fordelen av privat bruk av firmabil beregnes likt uavhengig av om det er fossil eller elektrisk firmabil. Beregningen tar som nevnt utgangspunkt i bilens listepris. En ny bil med listepris på 480 000 kroner vil gi et inntektstillegg for skattyter på 131 170 kroner uavhengig av om det fossil eller elbil. Dette til tross for at OVFs beregninger viser at fossilbil har klart høyere driftskostnader, og således utgjør en større fordel. Ansatte med elbiler skattlegges dermed for en fordel de ikke har.

Den skattefrie satsen står stille

Et alternativ til firmabil er kjøregodtgjørelse, som betyr at den ansatte får en økonomisk kompensasjon for bruk av privat bil i jobbsammenheng. Kompensasjonen gis som skattefradrag. For 2024, er satsen for skattefri kjøregodtgjørelse 3,50 kroner per kilometer og gjelder uansett kjørelengde.

Denne satsen har stått uendret siden 2017, selv om kostnader til vedlikehold, forsikringer og drivstoff har økt betraktelig de siste årene. 

Statens sats for kjøregodtgjørelse øker

De fleste selskaper benytter Statens satser for kjøregodtgjørelse som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Denne har lenge vært 4,03 kroner per kilometer, men i 2023 økte satsen til 4,48 kroner og i 2024 har den igjen økt til 4,90 kroner per kilometer. I praksis betyr dette at differansen mellom skattefri kjøregodtgjørelse på 3,50 kroner per kilometer og kjøregodtgjørelsessatsen på 4,90 kroner per kilometer må skattlegges av arbeidsgiver. Den ansatte må skatte av 1,40 kroner per kilometer den ansatte kjører. Hvor høy skatten blir, avhenger av marginalskatten.

For en som kjører 5 000 km med egen bil i jobbsammenheng og har en marginalskatt på 47,4 %, vil realiteten være at vedkommende sitter igjen med ca. 2 300 kroner mer sammenlignet med kjøregodtgjørelse beregnet i perioden 2017-2022. Sett i lys av økte kostnader knyttet til bilhold og økt maksimal marginalskatt, vil økningen av statens sats de siste to årene ha begrenset betydning når den skattfrie satsen fortsatt står urørt.

Hvilken løsning lønner seg?

Arbeidsgivere må ta med flere faktorer i denne vurderingen, blant annet grunnlaget for arbeidsgiveravgift på firmabilen, samt de løpende kostnadene for bilholdet. Det er allikevel kanskje ikke riktig å vurdere en firmabilordning etter rent økonomiske anliggende. Firmabil kan brukes som et gode som tilbys arbeidstaker utover lønn, heller enn et rent praktisk verktøy. En firmabilordning kan være med på å gjøre deg mer attraktiv som arbeidsgiver og øke ansattes tilfredshet. I eksemplene nedenfor har vi forsøkt å sammenligne løsningene, særlig sett i fra arbeidstakers lys.

En ansatt har 700 000 kr i lønn og kjører 15 000 km i yrkessammenheng. Bilen vedkommende har fått tilbud om som firmabil har en listepris på 480 000 kroner. Dette vil medføre et inntektstillegg på 129 880 kroner for den ansatte, og gi en økning i skatt på 56 368 kroner i 2024. Arbeidsgiver må dekke kostnadene knyttet til bilholdet og økt arbeidsgiveravgift.

Dersom den samme ansatte skal få kjøregodtgjørelse etter statens sats, vil vedkommende få godtgjørelse på 73 500 kroner. Av godtgjørelsen er 21 000 kroner skattepliktig inntekt for den ansatte, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift for denne delen av godtgjørelsen.

Har du prøvd BDOs firmabilkalkulator?

Den ansatte må betale vesentlig mindre i skatt ved kjøregodtgjørelse sammenlignet med firmabil. Samtidig må den ansatte stå ansvarlig for alle kostnader og verditap, og løper en større risiko. OFVs beregninger i eksempelet over viser at kostnadene med bilholdet overstiger den ekstra skatten som den ansatte må betale.

For arbeidstaker, vil det stort sett lønne seg med firmabil fremfor å eie tilsvarende bil privat, men faktorer som lønnsgrunnlag, hvor dyr firmabil man får dekket og hvor mye man kjører privat og i jobbsammenheng, spiller inn. For de fleste arbeidstakere, vil nok firmabil være et kjærkomment gode.

Har du spørsmål om firmabilbeskatning eller avgiftsforhold rundt firmabilordninger, ta kontakt med oss i BDO.