Blogg: Hvordan gjøre selskapet klart for CSRD-rapportering?

Det store, nye rammeverket for bærekraftsrapporterings, CSRD, er på vei. Fra regnskapsåret 2024 skal de første selskapene rapportere.

Rammeverket er en betydelig utvidelse av dagens lovpålagte bærekraftsrapportering. Vi har oppsummert syv oppgaver selskaper som blir omfattet av CSRD bør gjennomføre for å komme i gang. 

 

Første oppgave – finn ut om du omfattes av kravet

Selv om ikke endelig vedtak om rapporteringen foreligger for Norge, er det klart at rapporteringen vil komme, og at Norge ønsker å holde EUs tidsplan. En god del flere selskap enn i dag vil da få krav om å utarbeide en bærekraftrapport. De store linjene for hvilke selskaper dette vil gjelde er lagt, men det er fremdeles noen detaljer som gjenstår før alle selskaper med sikkerhet kan si om de treffes eller ei. Likevel, tiden fram til første rapportering kan være knapp. Første oppgave er derfor å se nærmere på om det er sannsynlig at eget selskap treffes eller ei. Du kan bruke vårt bærekraftskompass som utgangspunkt for denne vurderingen. 

 

Andre oppgave – få oversikt over må-krav

Omfattes ditt selskap av rapporteringskravet er det noen områder innen bærekraft dere må rapportere på. Disse er generell håndtering av bærekraft i bedriften, klimaendring og eksisterende lovkrav til bærekraft, som åpenhetsloven. Har selskapet over 250 ansatte skal det også rapportere på sosiale forhold blant egne ansatte. Innenfor disse områdene er det en rekke data og spesifikke informasjoner som forventes i rapporten. Andre oppgaver er å gjøre seg kjent med disse pliktområdene, vurdere om dere har alle nødvendige bærekraftstiltak på plass og sette i gang tiltak der dere har behov for å tette hull. 

 

Tredje oppgave – gjør deg kjent med vesentlighetsanalysen

Utover områdene pliktområdene for rapporteringskravet inneholder CSRD-rapportering inntil ni videre områder det kan være relevant å rapportere på. Det forventes at selskapene gjør en såkalt dobbelt vesentlighetsvurdering for å finne fram til hvilke av disse ni områdene som er relevante for eget selskap. Det stilles krav til hva som skal vurderes i denne dobbelte vesentlighetsanalysen og hva resultatet skal være. For eksempel skal selskapet finne ut av hva interessentene mener om selskapets muligheter for bærekraftsarbeid. Tredje oppgave er derfor å gjøre seg kjent med dobbelt vesentlighetsanalyse og å planlegge gjennomføring.

 

Fjerde oppgave – finn øvrige relevante rapporteringsområder

Når vesentlighetsanalysen er gjennomført forventer CSRD at selskapet vurderer hvilke av de inntil 9 rapporteringsområdene som er relevante. Eksempelvis kan selskapet ha en særlig god mulighet til å bidra til sirkulære løsninger eller lokalmiljøet, slik at disse områdene bør inngå i selskapets bærekraftsrapportering. Fjerde oppgave er å sammenlikne resultatene av vesentlighetsanalysen med rapporteringsområdene i CSRD for å plukke ut de som er relevante. I tillegg forventes det at dere kan gi en forklaring på hvorfor dere vurderer de andre som ikke relevante. 

 

Femte oppgave – finn ut hva dere mangler for å kunne rapportere øvrige områder

For alle øvrige områder som dere vurderer som relevante for deres selskap forventes det at dere kan vise til policier, målsetninger, tiltak og måltall. Her må de fleste selskap regne med at ikke alt er på plass. Femte oppgave er derfor å gjøre en gapanalyse og prioriterer oppgaver som dere ønsker å få på plass før dere rapporterer. 

Dette mener vi er den mest interessante oppgaven, for her ligger det et stort forretningsutviklingspotensial. Her kan det skjule seg ideer for forbedring av egen konkurransekraft. Sett gjerne av litt tid for denne aktiviteten. 

 

Sjette oppgave – sørg for datagrunnlag

CSRD stiller konkrete krav til rapportering av en rekke datapunkter knyttet til bærekraftsområdene. Det er sannsynlig at selskapet mangler en god del av denne dataen i dag. For eksempel vil det være nødvendig å integrere data fra selskapets verdikjede i rapporteringen. Sjette oppgave er derfor å gå på leting etter nødvendig data, i og utenfor organisasjonen, og sørge for en hensiktsmessig dataflyt og rapporteringsprosess.

 

Syvende oppgave – gjør noen tester

Uansett hva resultatet av vesentlighetsanalysen vil være, vil alle selskap oppleve at rapporteringen er vesentlig mer omfattende enn i dag. For å unngå for stor belastning på rapporteringsprosessen mot slutten av rapporteringsfasen, anbefaler vi at det gjøres noen testrapporteringer underveis. Her tester dere tilgang og kvalitet på data, slik at dere er sikre på at dere har dere parat når dere trenger den for den endelige rapporteringen. Testene kan gjøres for hele eller deler av rapporteringen. Dette er syvende og siste oppgave.

 

Klar for den egentlige rapporteringen

Har dere gjennomført alle disse forberedende oppgavene, er dere godt rustet til å utarbeide den egentlige rapporteringen. Begynn i tide, så får selskapet den nødvendige tiden til å skaffe seg innsikt og gjøre tiltak som gjør selskapet enda bedre. På denne måten gjør dere rapporteringskravet om til forretningsutvikling, og bærekraft kan for dere bli en konkurransefaktor. 

Fordi rapporteringen er omfattende, anbefaler vi at dere løser oppgaven som en prosess og inkluderer flere ressurser. Tips til hvordan dette kan gjøres kan du lese mer om her.