Blogg: Hvordan kan byggherrer håndtere risikobildet i bygg- og anleggsbransjen?

Nå er det viktigere enn noen gang å gjøre et godt forarbeid ved kontraktinngåelse med nye eller «gamle» leverandører. 

I en utfordrende økonomisk tid står bygg- og anlegg, og eiendomsbransjen, overfor et endret risikobilde. En av dem BDO trekker frem i Bygg- og anleggsanalysen er faren for leverandør- og underleverandørkonkurser. 

For entreprenører og byggherrer er det derfor svært viktig å ikke bare forstå risikoene, men også gjennomføre tiltak for å beskytte seg mot potensielle utfordringer.

BDO jobber tett på både bygg- og anleggs- og eiendomsbransjen, og har laget en tiltaksliste som vil bidra til å redusere leverandørrisikoen. 

En vellykket leverandørstrategi inkluderer ikke bare forberedelser før kontraktsinngåelse, men også løpende overvåkning og tilpasning, samt forebygging av interne risikoer.

Anbefalte tiltak

1. Gjennomfør grundige bakgrunnssjekker av alle leverandører

Ved å vurdere leverandørens økonomiske helse og pålitelighet før du inngår avtaler, reduserer du risikoen for samarbeid med selskaper i økonomisk ubalanse.

Ikke len deg kun på kredittsjekken! Dykk bak tallene og gjør en grundigere sjekk der risikoen tilsier det. 

Dette kan blant annet inkludere: 

  • Søk i åpne kilder – for å se om det er noen røde flagg
  • Relasjonsanalyser – for å se om noen av dine ansatte har roller hos leverandøren, og kartlegg hvor avhengig leverandøren er av deg. Jo større grad av leverandørens omsetning som kommer fra ditt firma, jo mer avhengig er han av deg – og det kan være risikofylt! 
  • Sjekk hvor mange ansatte leverandøren registrert med og om dette stemmer overens med det arbeidet de skal utføre

2. Ha en risikobasert kontraktsstrategi

Inkluder bestemmelser for levering av påbegynte varer, returrettigheter og handlingsplaner ved konkurs. 

Sikre at du har en ubetinget revisjonsadgang hos leverandøren. 

Begrens forhåndsbetalinger – og vurder alternative betalingsstrategier for å minimere risikoen for store forhåndsbetalinger.

3. Undersøk forsikrings- og garantialternativer 

Dette kan redusere de økonomiske konsekvensene ved en leverandørs konkurs.

4. Lag en rutine for løpende økonomisk overvåkning 

Hold jevnlig oversikt over leverandørenes økonomiske tilstand for å oppdage faresignaler tidlig. 

Gjennomfør fakturaanalyser for å avdekke eventuelle forsøk på bedrageri.

5. Gjør varslingskanalen tilgjengelig for ansatte i leverandørkjeden

En kultur som fremmer etikk og ansvarlighet er like viktig som sterke kontrakter. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha rutiner for varsling, en varslingskanal. 

Kravet gjelder i utgangspunktet bare såkalt intern varsling, altså en varslingskanal for ansatte, men BDO anbefaler bransjen å sørge for at varslingskanalen også er tilgjengelig og åpen for ansatte i leverandørkjeden. 

Det gjør det enklere for dem som opplever eller ser kritikkverdige forhold å si ifra. Som en bonus vil dette også kunne hjelpe deg inn mot åpenhetsloven og bærekraftsrapportering.

6. Gjennomfør tiltakene – også overfor leverandører du har høy tillit til

Å kontinuerlig identifisere alternativer, opprettholde løpende dialog, og oppdatere kontraktene for å inkludere beskyttende bestemmelser er essensielt for å håndtere usikkerhet.

Selv om du har langvarige og gode relasjoner med leverandører, så er det dessverre slik at de aller fleste saker knyttet til økonomiske misligheter internt, medregnet leverandører, begås av personer som nyter høy tillit. Det at du stoler på en leverandør kan derfor paradoksalt nok gjøre deg mer sårbar.

Det betyr selvfølgelig ikke at man skal gå rundt å mistro alle leverandører, men et godt forhold til leverandøren betyr ikke at man ikke trenger å følge dem opp. Endrede økonomiske forutsetninger gjør seg også gjeldende hos leverandører, som kan ha konsekvenser for deres risikoappetitt.