Blogg: Hvordan kan din bedrift vokse uten voksesmerter?

Norske små og mellomstore bedrifter ser positivt på fremtiden. 7 av 10 forventer økt omsetning de neste 3 årene, ifølge BDOs SMB-barometer. Vekst kan imidlertid medføre økt risiko og nye utfordringer.  

Det er oppløftende at ledere i små og mellomstore bedrifter ser optimistisk på fremtiden. Troen på vekst er tilstede og det å skape vekst i trygge rammer blir en suksessfaktor for å lykkes. Det veletablerte uttrykket «voksesmerter» kan fort bli den nye realiteten for flere bedrifter. Voksesmerter kan bli synlig i form av manglende kapasitet internt, strukturelle utfordringer i en vekstfase, eller som systemer som ikke passer de nye behovene til bedriften, for å nevne noe. Dette kan ofte resultere i mange manuelle og tidskrevende prosesser og manglende kontroll - som samlet sett fører til økt risiko.

BDO har gjennom mange år hjulpet bedrifter å vokse på en trygg måte. Nedenfor deler vi noen sentrale faktorer for å sikre vekst og utvikling innenfor trygge rammer. 

 

Risikostyring 

Først og fremst er det viktig at din bedrift har et bevisst forhold til risikoen dere står overfor. God risikostyring handler om en systematisk tilnærming for å identifisere, evaluere og håndtere potensielle hendelser som kan hindre at organisasjonen når sine mål. 

Det er viktig at selskapet og styret har en bevissthet rundt egen risikotoleranse, nødvendige risikorammer og hvordan måle og rapportere dette på en god og effektiv måte.  God risikostyring skal gi styret og ledelsen et godt grunnlag for å fatte beslutninger og prioritering av ressursbruk. Det er viktig å være bevisst både oppsider og nedsider slik at både muligheter og trusler håndteres på en best mulig måte. I en vekstfase må du kjenne din bedrifts risikotoleranse. Et godt utgangspunkt er en policy for risikostyring og internkontroll. 

 

Internkontroll

Internkontroll er en prosess som bidrar til økt sikkerhet for oppnåelse av bedriftens målsetninger relatert til drift, rapportering og etterlevelse. Internkontroll er kritisk for at din bedrift skal nå sine mål, samt opprettholde og forbedre sine prestasjoner.

Det er viktig at bedriften etablerer et internkontrollsystem som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. Når virksomheten vokser og kompleksiteten øker er det sentralt at internkontrollen tilpasses de nye behovene. Uteblir tilpasningen mister bedriften sjansen/muligheten til å oppdage problemer og utfordringer på et tidlig tidspunkt. Har bedriften evnen til å oppdage risiko på et tidlig stadium vil dette bidra til en verdiskapende utvikling.

 

Økonomistyring

Vår erfaring er at bedrifter som vokser raskt, kan miste kontroll på økonomistyringen på grunn av manglende skalerbarhet i organisasjonen, samtidig som kompleksiteten i organisasjonsstruktur og omgivelser øker. Da risikerer du at beslutninger fattes på feil grunnlag og bedriften står også i fare for å begå feil i rapportering og kommunikasjon med interne- og eksterne interessenter. Ved vekst vil rammevilkårene endre seg og ofte vil bedrifter få flere rapporteringskrav. Kombinasjonen av økte krav fra omgivelsene og dårligere økonomistyring gjør at kvaliteten på beslutningsgrunnlag, rapportering og kommunikasjon ofte blir dårligere. Bedriften vil oppleve at det blir vanskelig å gjøre nødvendige prioriteringer og justering av strategien uteblir. God økonomistyring er derfor meget sentralt når trygge rammer for vekst skal etableres og øker sannsynligheten for å lykkes med en langsiktig vekst.

Dette var tre hovedområder det er viktig å ha oversikten over når din bedrift skal rigges for utvikling og trygge rammer for vekst skal etableres. Ofte er dette enklere sagt enn gjort, da mange bedrifter opplever at risikostyring, internkontroll og økonomistyring blir arbeidsoppgaver som behandles adhoc i travle perioder. Vårt tips er å være proaktive på disse områdene, noe vi mener er grunnlaget for å lykkes med videre vekst og utvikling. 

 

Er du interessert i hvordan BDO kan hjelpe din vekstbedrift slik at dere unngår voksesmerter? Ta kontakt med meg.