Blogg: Hvordan skape forretningsmodeller som er rustet for fremtiden?

Mange virksomheter ønsker å møte kundenes etterspørsel etter mer bærekraftige produkter, løsninger og tjenester. Ofte handler det om å finne muligheter til å vri ny eller eksisterende forretningsmodell i en mer bærekraftig og sirkulær retning. Her er våre tips til hvordan dere kan gå frem. 

Mange opplever at markedene er i endring og at kunder ikke bare stiller krav til kvalitet og pris, men også til blant annet miljømessige- og sosiale aspekter ved produkter eller tjenester. Dette innebærer at virksomheter må tenke nytt rundt markedsposisjon og konkurranseevne. 

For å lykkes med bærekraftig forretningsutvikling er det viktig å forstå hva kundene forventer, i tillegg til markedet virksomheten opererer i. Det er også viktig å vurdere kostnader og mulige inntekter, for å sikre at investeringene gir en lønnsom avkastning på sikt. 

Slik kan dere jobbe med bærekraftig forretningsutvikling i tre steg: 

 

1. Forstå nåsituasjonen og kartlegg mulighetsrommet i nåværende forretningsmodell 

Start med å evaluere dagens forretningsmodell for å forstå virksomhetens nåsituasjon. Det innebærer å kartlegge virksomhetens interessenter – altså hvilke aktører dagens forretningsmodell berører, hva de forventer av dere og hvordan virksomheten skal jobbe for å levere dette på en lønnsom måte.

Relevante spørsmål å stille seg kan være: 

  1. Hvordan skaper dere verdi gjennom dagens forretningsmodell? 
  2. Hvilke kundesegmenter betjener forretningsmodellen? 
  3. Hvordan genererer forretningsmodellen inntekter? 

 

Her er det også relevant å definere gjeldende marked og kartlegge eventuelle konkurransefortrinn til dagens forretningsmodell. 

Videre vil det være relevant å kartlegge deres samlede påvirkning på miljø og samfunn, både positivt og negativt. Dette kan omfatte karbonavtrykk, avfallshåndtering, sosiale forhold og andre områder innen bærekraft.

Har man for eksempel en virksomhet som produserer og selger stoler, kan man oppleve at forbrukere kaster stolene ved skader og slitasje fremfor reparasjon. Dette gir store avfallsmengder, og er noe virksomheten kan vurdere mulige løsninger for.  

 

2. Identifiser utviklingsmuligheter og de viktigste driverne for endring 

Neste steg er å identifisere muligheter for utvikling og prioritere disse. Det er viktig å rette søkelys mot de områdene der virksomheten kan ha størst positiv innvirkning på samfunn og miljø, og samtidig skape konkurransefortrinn.

Dette kan inkludere utvikling av nye produkter eller tjenester, endringer i produksjonsprosesser, samarbeid med nye aktører, eller andre tiltak som kan bidra til å oppnå virksomhetens bærekraftsmål. 

Hvis vi bygger videre på virksomheten som selger stoler, vil det i dette steget være relevant å utrede mulighetene for å tilby en ny tjeneste som reduserer avfallsmengden ved utskiftning av stoler.

En løsning kan være å bruke mer slitesterke og bærekraftige materialer, en annen kan være å tilby reparasjon av stoler, og en tredje kan være å produsere nye stoler ved bruk av materialer fra gamle stoler. Det kan også være aktuelt å kombinere ulike løsninger.  

 

3. Utarbeid konkrete handlingsplaner  

I dette steget vil det være relevant å utarbeide en handlingsplan for de nye produktene eller tjenestene. Det betyr at virksomheten som selger stoler må lage en plan for sin nye forretningsmodell som skal inkludere reparasjon og ombruk. 

 

Hvorfor tenke bærekraftig forretningsutvikling? 

Bærekraftig forretningsutvikling er verdiskapende på flere områder og under følger eksempler på ulike gevinster: 

Merkevare – Gjennom bærekraftig forretningsutvikling kan virksomheter styrke sin merkevare, og forsterke eller forbedre sitt omdømme. Dette gir konkurransekraft ut i markedet, i tillegg til at det skaper engasjement internt i virksomheten. 

Innovasjon – Bærekraftig forretningsutvikling gir mulighet for nytekning og innovasjon. Virksomheten vil kunne involvere ansatte i utvikling av nye arbeidsmåter, produkter eller tjenester i bærekraftig retning. Dette gir en styrket innovasjonskultur. 

Rekruttering – Forretningsutvikling i bærekraftig retning viser at virksomheten er fremtidsrettet og bevisst på sitt ansvar og sin posisjon. Dette gjør virksomheten mer attraktiv og aktuell i kampen om talentene. 

Attraktivitet – Kunder, leverandører og andre interessenter velger virksomheter er bevisste og tar sitt samfunnsansvar. Denne trenden vil øke i takt med krav og forventninger. 

Relasjon – Bærekraftig forretningsutvikling danner grunnlag for å bygge langvarige relasjoner. Gjennom samarbeid med kunder, leverandører og andre interessenter har man mulighet til å bidra til bærekraftig utvikling i større grad. 

Økende bevissthet omkring miljømessige- og sosiale spørsmål gjør bærekraftig handling til et viktig bidrag for å oppnå langsiktig suksess. I tillegg sikrer det at virksomheten forblir relevant og konkurransedyktig i fremtiden. 

Les mer om bærekraftig forretningsutvikling her.