Blogg: Innføring av ny kompensasjonsordning 3 og kompensasjon for tapt varelager

Den 9. juni åpner portalen for å søke om kompensasjon som følge av omsetningsfall i mars/april 2021. Ordningen er vesentlig endret og omtales som kompensasjonsordning 3. Det åpnes også for å søke om kompensasjon for tapt varelager etter kompensasjonsordning 2.

 

Ny modell for kompensasjon – kompensasjonsordning 3

Endringene i ordningen er såpass vesentlige at den er regulert i en egen forskrift. Dette er de viktigste endringene:

 • Foretaket må ha hatt et beregnet underskudd i perioden. Tilskudd vil ikke lenger kunne gi foretaket overskudd, det skal kun dekke underskudd. Kravet om at foretaket skal gå med underskudd i tilskuddsmåneden krever en særskilt beregning og det medfører en del merarbeid for å sikre at vilkåret er oppfylt.
 • For små foretak er tilskuddet begrenset til 90 % av det beregnede underskuddet, mens det er en grense på 70 % for øvrige. Definisjonen av små foretak følger SMB-definisjonen i EUs regler om statsstøtte.
 • Med unntak av små foretak, kan ikke foretak som var i økonomiske vanskeligheter før pandemien motta støtte fra kompensasjonsordning 3. 
 • Maksgrenser for tilskudd: I perioden fra og med mars 2021 og ut året er maksimal tilskuddsgrense 100 millioner kroner. Tilskuddsbeløp som overstiger 40 millioner kroner i en tilskuddsperiode avkortes med 50 %. 
 • Justeringsfaktoren for begge søknadsperioder utgjør 0,85.
 • Kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll, og kontingent til landsdelselskap eller destinasjonsselskap for reiselivsnæringen, anses som faste kostnader.
 • Økte krav til dokumentasjon: Det må foreligge en egen oppstilling over foretakets/konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Kostnadene må spesifiseres og periodiseres.

 

Relevante perioder og søknadsfrister

Tilskuddsperiode Sammenligningsperiode Søknadsfrist
1. mars - 30. april 2021 1. mars - 30. april 2019 15. oktober 2021
1. mai - 30. juni 2021 1. mai - 30. juni 2019 15. oktober 2021

 

Ved beregningen av omsetningsfallet skal tilskuddsmyndigheten oppjustere innmeldt omsetning i sammenligningsperioden med endring i konsumprisindeksen fra måneden før sammenligningsperioden, til måneden før tilskuddsperioden.

Foretak som er registrert mindre enn to år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som ikke hadde omsetning i den relevante sammenligningsperioden.


Endringer i kompensasjonsordning 2

 • Utsatt søknadsfrist: Søknadsfristen for alle perioder fra og med september/oktober 2020 er utsatt til 15.oktober. 
 • Tapt varelager: Foretak som ble pålagt å stenge som følge av smittevernhensyn kan søke om kompensasjon for tapt varelager. Det er kun ødelagte varer som kompenseres. . Også foretak som ble pålagt skjenkestopp vil kunne søke om kompensasjon. Det kreves at skjenkeforbudet gjorde det ulønnsomt å holde åpent for at andre kostnader enn alkoholholdige drikkevarer skal gi støtte. Tapt varelager dekkes til anskaffelseskost. Man benytter det samme søknadsskjemaet som for den ordinære kompensasjonsstøtten. Har man allerede sendt inn søknad om kompensasjon, skal man sende inn en oppdatert søknad for den aktuelle perioden. Hvis ikke sendes det inn en helt ny søknad. Her kan det søkes om både ordinær kompensasjon og støtte for tapt varelager, forutsatt at man oppfyller vilkårene. 

 

Oppmyking av reglene for selskap involvert i fisjon

For begge kompensasjonsordningene åpnes det for at foretak som har vært involvert i en fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i 2020 eller senere, på visse vilkår kan omfattes av tilskuddsordningen. I følgende tilfeller er selskapene likevel berettiget til støtte:

 1. Hvis overtaker i fisjonen kun overtok en fisjonsfordring eller andre finansielle eiendeler fra overdrager.
 2. Hvis både overdrager og overtaker i fisjonen inngår i en samlet konsernsøknad om tilskudd.
 3. Hvis eiersammensetningen er identisk i overdrager før fisjonen og på søknadstidspunktet, og i overtaker på søknadstidspunktet. Overdrager og overtaker i fisjon kan i disse tilfellene søke om tilskudd samlet som om de var ett foretak, eventuelt sammen med andre konsernselskap, og skal i så fall følge reglene for samlet konsernsøknad.

 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss eller ditt lokale BDO-kontor. Her er oversikten over våre 74 kontorer i Norge.