Blogg: Kompensasjonsordning 2: Kontantstøtte til april 2021

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som er rammet av koronapandemien. Ordningen dekker perioden fra september 2020 til april 2021  og er i stor grad en forlengelse av den første kompensasjonsordningen, med noen endringer. Målet er fortsatt å kompensere for en andel av foretakets «faste, uunngåelige kostnader» i perioden aktiviteten er redusert.

Kompensasjonsordning 2 er regulert i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 og tilhørende forskrift .  

Søknadsportalen åpnes 18. januar 2021 og forvaltes av Brønnøysundregistrene. 

 

Endringer fra kompensasjonsordning 1

Det er gjort visse endringer i den nye tilskuddsordningen sammenlignet med kompensasjonsordningen som gjaldt frem til august 2020:

Innholdet i søknaden må være bekreftet av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 

 • Brønnøysundregistrene er tilskuddsmyndighet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans. 
 • Omsetningsfall og tilskudd beregnes for to måneder om gangen (tilsvarende mva-terminene). 
 • Endrede justeringsfaktorer. 
 • Revisor og regnskapsfører kan ikke søke på vegne av foretaket. 
 • Ingen egenandel.
   

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for:

 • Foretak som er registrert i Foretaksregisteret med hjemmel i Foretaksregisterloven § 2-1 innen 1. mars 2020.
 • Enkeltpersonforetak som er registrert i Enhetsregisteret innen 1. mars 2020.
 • Foretak som er skattemessig hjemmehørende i Norge, jf. skatteloven § 2-2 første ledd.
 • Deltakere som er skattepliktig til Norge for selskapets inntekter, jf. skatteloven § 2-2 tredje ledd.
 • Foretak eller eiere som skattlegges i Norge for virksomhet her etter skatteloven § 2-2 første ledd bokstav b (begrenset skatteplikt).

Ordningen gjelder ikke for:

 • Foretak som er finansskattepliktige.
 • Foretak som driver petroleumsutvinning og produksjon samt overføring og distribusjon av kraft.
 • Flyselskap med norsk driftstillatelse.
 • Private barnehager

Institusjoner eller organisasjoner som ikke har erverv til formål og derfor unntatt av skatteplikt etter skatteloven § 2-30 og § 2-32 er ikke omfattet, med unntak for eventuell del av virksomheten som er skattepliktig.

 

Tilskuddsperioder og sammenligningsperioder

Tilskuddsperiodene er fra

1) 1. september til 31. oktober 2020

2) 1. november til 31. desember 2020

3) 1. januar til 28. februar 2021

Sammenligningsperiodene er tilsvarende måneder for henholdsvis 2019 og 2020, med unntak for nyregistrerte foretak og foretak som har vært part i fusjon eller fisjon (se under). Når det gjelder den utvidede perioden mars – april er det ennå ikke fastsatt hvordan omsetningsfallet skal beregnes. Revisorforeningen antyder i sin uttalelse at sammenligningsperioden trolig vil bli mars og april 2019 – altså to år i forveien- men utelukker ikke at det vil kunne komme en alternativ modell.

Søknad for tilskuddsperiode 1 og 2 må sendes mellom 18. januar og 14. mars 2021, for tilskuddsperiode 3 mellom 15. mars og 15. mai 2021. Det er ennå ikke fastsatt i forskriften når det kan søkes for den utvidede perioden mars - april.

 

Dette er vilkårene for å kvalifisere for ordningen:

Følgende vilkår må være oppfylt for at tilskudd skal innvilges etter ordningen:

 • Som hovedregel må selskapet ha ansatte. Dette gjelder ikke for ENK og ANS der foretakets inntekt er innehaverens eller minst en av deltagernes hovedinntektskilde (minimum 50 % av deltakeres eller innehavers personinntekt enten i 2019 eller jan/feb 2020).
 • Bedriften må kunne dokumentere omsetningsfall på minst 30 prosent eller mer i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden.
 • Foretak som er registret mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, kan bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder foretak registrert mer enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende periode året før.
 • Foretaket må være skattepliktig til Norge.
 • Virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret senest 1. mars 2020. Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må være registrert i Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

 

Hva er «omsetning»?

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Inntekt eller avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler anses ikke som omsetning. Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom, med unntak av inntekt ved utleie.

Også offentlige tilskudd og andre tilskudd til inntektssikring gitt i forbindelse med virusutbruddet medregnes som omsetning. Unntak er imidlertid gjort for tilskudd gitt etter kompensasjonsordning 1 og kompensasjonsordning 2, samt tilskudd etter ordningen under Innovasjon Norge for tilskudd til likviditetsstyrkning og tilskudd ved avbrutt permittering. Gaver fra privatpersoner på inntil NOK 3 000 samlet for perioden anses heller ikke som tilskudd.

 

Disse kostnadene kan du få dekket:

Ordningen omfatter faste, uunngåelige kostnader. Med faste, uunngåelige kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Dette gjelder blant annet:

 • Husleiekostnader
 • Kostnader til lys og varme
 • Renovasjonskostnader, vann og avløp
 • Leiekostnader for maskiner, inventar o.l.
 • Revisjon- og regnskapskostnader
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv
 • Kostnader til forsikring og avgift på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • forsikringspremie
 • Netto rentekostnader på gjeld til bank 
 • Evt. kostnader til dyrestell, fôr og veterinær

Kostnadene skal tilordnes jevnt over den periode de påløper. Kostnader som påløper periodevis, skal fordeles jevnt over perioden som kostnaden gir virksomheten en fordel.

 

Hvor mye støtte kan du få

Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode (to måneder) per foretak eller konsern er 160 millioner kroner. Beløp opp til 60 millioner kroner per tilskuddsperiode utbetales i sin helhet, mens beløp over 60 millioner kroner avkortes med 50 prosent.

Tilskuddet beregnes ved å multiplisere foretakets faste, unngåelige kostnader i tilskuddsperioden med omsetningsfallet i prosent. Dette beløpet multipliseres så med en justeringsfaktor. Justeringsfaktoren er 70 prosent for september-oktober, 85 prosent for november-desember, 80 prosent for januar-februar og 80 prosent for mars-april.

Foretaket kan få 80 % av kostnaden knyttet til revisor/regnskapsførers bekreftelse av innholdet i søknaden dekket, begrenset oppad til NOK 10 000.

Tilskudd som utgjør under NOK 5 000 blir ikke utbetalt og det vil ikke bli gitt dekning for kostnader til revisor eller regnskapsfører.

 

Har selskapet gjennomført fisjon eller fusjon?

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er gjennomført 1. januar 2020 eller senere er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene.

Strengt tatt er det etter vår oppfatning helt urimelig at en fisjon som er gjennomført for eksempel for å begrense risiko mellom virksomhetsområder således skal være avskåret fra å kreve kompensasjon dersom foretaket for øvrig oppfyller vilkårene. Sannsynligheten for at foretak illojalt har fisjonert seg inn i kompensasjonsordningen med det mål for øye å øke en eventuell støtte synes begrenset. Med den erfaring vi har så langt fra skattekontorets håndhevelse av den første kompensasjonsordningen, holder myndighetene seg strengt til ordlyden. Selv om begrensningen knyttet til fisjoner synes urimelig, vil myndighetene forholde seg til de føringer som er gitt i forskriften.

Ved beregning av tilskuddet gjelder følgende dersom selskapet har vært involvert i fisjon eller fusjon:

 • For foretak involvert i fusjon i sammenligningsperioden eller senere, kan medregne omsetningen fra overdragende selskap for sammenligningsperioden.
 • Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon registrert gjennomført i Foretaksregisteret mellom 1. september 2019 til 31. desember 2019, kan bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 for beregning av omsetningsfallet.

 

Søknadsprosessen

I likhet med den første kompensasjonsordningen er søknadsprosessen digital. Søknad sendes inn via Altinn. Link til søknadsportalen finnes på kompensasjonsordning.no.

Søknaden skal inneholde opplysninger om omsetning, perioden det søkes tilskudd for og de faste, uunngåelige kostnadene. I søknaden må søker erklære at vedkommende er kjent med regelverket og at foretaket faller inn under ordningen, herunder at omsetningsfallet hovedsakelig skyldes korona-pandemien.

Det er kun personer i virksomheten med registrert nøkkelrolle i Enhetsregisteret som kan signere og sende inn søknad på vegne av foretaket. I motsetning til kompensasjonsordning 1 kan ikke regnskapsfører og revisor søke på vegne av foretaket.

I denne runden må revisor eller regnskapsfører attestere på innholdet i søknaden ved innsendelse. Bekreftelse avgis ved å signere på søknaden i Altinn.

Utbetaling vil kunne skje i løpet av noen dager dersom søknaden oppfyller vilkårene i ordningen.

 

Kontroll og sanksjoner

Det er lagt opp til et lignende kontroll- og sanksjonssystem som etter den første kompensasjonsordningen.

På forespørsel må søker kunne dokumentere opplysningene som ligger til grunn for søknaden. Det stilles krav til fem års oppbevaring av dokumentasjon som ligger til grunn for søknaden.

Søker og revisor eller regnskapsfører som har attestert på søknaden, plikter «uten opphold» å varsle om feil ved søknaden.

Det kan ilegges overtredelsesgebyr på mellom 30 og 60 prosent av uberettiget mottatt tilskudd, hvis søker har brutt sin opplysningsplikt og søker forstår eller bør forstå at dette kan føre til uberettigede økonomiske fordeler. Opplysningsplikten følger samme spor som reglene for skjerpet tilleggsskatt. Dette innebærer at det stilles krav til forsett eller grov uaktsomhet ved brudd på opplysningsplikten. For konsekvensen av opplysningsplikten stilles det kun krav til alminnelig uaktsomhet.

Det en lagt opp til en femårig frist for ileggelse av overtredelsesgebyr, regnet fra utløpet av perioden vedtaket om tilskudd gjelder.

Urettmessige tilskudd kan uansett kreves tilbakebetalt med tillegg av renter. Det er derfor viktig at søker kan dokumentere opplysningene i søknaden tilstrekkelig.

 

Unngå styreansvar

Som en del av søknadsprosedyren erklærer styret ved innsendelse at de opplysninger som gis er fullstendige og korrekte. Videre er det styret som er nærmest til å vurdere om selskapet er levedyktig og således er berettiget til å motta kompensasjon. Styret bør være særlig opptatt av å sørge for god dokumentasjon for de vurderinger som foretas og de beslutninger som fattes.

Styret bør også påse at administrasjonen utarbeidet gode dokumentasjonsrutiner for å i ettertid, på spørsmål fra myndighetene, kunne dokumentere hvordan pengene ble brukt og at de er brukt i tråd med vilkårene. Det må derfor legges en ekstra innsats i å ha god protokollføring og oppfølging fra styrets side.

 

Ikke vent med forberedelsene

Det anbefales at foretak som planlegger å søke kompensasjon i januar starter forberedelsene til dette tidligst mulig. Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor oppfordres til å skaffe seg det. Kostnadene til revisor vil kunne bli dekket med inntil 80 prosent opp til 10 000 kroner per søknadsperiode.

Mer info finnes på kompensasjonsordning.no

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor her.