Blogg: Kunnskapen bedriften behøver for å komme i gang med bærekraftsarbeidet

Mange bedrifter, særlig de mindre, er usikre på hvordan de skal gripe an problemstillinger rundt bærekraft, eller hva det krever. Her er noen råd for å komme i gang. 

For å komme i gang med tiltak på bærekraft i bedriften, behøver dere kunnskap og kompetanse om bærekraftig utvikling og hva som kreves av din type virksomhet. 

Små og mellomstore virksomheter utgjør 99 prosent av bedriftene i Norge, og står for omtrent halvparten av verdiskapningen, ifølge NHO. Disse virksomhetene er en av grunnsteinene i norsk økonomi, og deres bidrag er avgjørende for at vi som samfunn skal lykkes med en bærekraftig utvikling og reelle bidrag til FNs bærekraftsmål. 

BDOs SMB-barometer viser at fem av ti små og mellomstore bedrifter (SMB) allerede har etablert bærekraftstiltak, og at seks av ti av disse begrunner dette med et ønske om å ta et større samfunnsansvar. 

Samtidig viser undersøkelsen at SMB-ene nesten bare har tiltak tilknyttet klima og miljø. Dette kan tyde på at mange virksomheter ikke er bevisste på at bærekraftig utvikling omfatter tre dimensjoner som må spille sammen: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Det er derfor et potensial, og ikke minst behov, for å øke bevisstheten og kompetansen blant næringslivet når det gjelder å forstå hva bærekraft er og hva deres bidrag kan innebære.

 

Reelle bidrag krever kunnskap og kompetanse 

Det er nemlig sammenhengen mellom klima og miljø, sosiale forhold og økonomi som avgjør om noe er bærekraftig. Bærekraft handler om mye mer enn å redusere klimagassutslipp. Det handler blant annet om HMS, likestilling, innovasjon, verdiskapning og virksomhetsstyring. Dette er områder som ofte kan være mer nærliggende for virksomheter og deres daglige drift. Det vil si at virksomheter kan ta sitt samfunnsansvar og iverksette reelle bidrag til en bærekraftig utvikling på mange ulike måter og langt flere enn det mange ofte forbinder med begrepet. 

For å komme i gang med bærekraft og kunne møte morgendagens utfordringer og omstillingsbehov må ledere og ansatte i små og store virksomheter ha kunnskap og kompetanse om hva bærekraftig utvikling faktisk er, hvilke risikoer og muligheter bærekraftig utvikling kan gi, og ikke minst hvilken betydning det har at selv små virksomheter jobber strukturert med temaet. 

 

Strategisk tilnærming til kompetanseheving er sentralt for reelle bidrag

Ved å drive strategisk kompetanseutvikling knyttet til bærekraft, blir dere bedre rustet til å iverksette bærekraftstiltak som er effektive både for virksomheten og samfunnet: 

  • Dere kan enklere se hvordan virksomheten mest mulig effektivt kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, hvordan dere bidrar i dag, hvordan dere kan bidra fremover og hvilken kunnskap og kompetanse som trengs for å få til dette. 
  • Dere sikrer at virksomheten har kunnskapen og kompetansen som trengs for å dekke nåværende behov, og blir bedre rustet for fremtiden, f.eks. om dere må leve opp til nye lover og endrede krav. Felles kunnskap er i tillegg en felles bevisstgjøring, som skaper et felles språk, engasjement og motivasjon til å jobbe videre med bærekraft i virksomheten. 
  • For å sikre kontinuitet er det viktig at dere danner gode prosesser og strukturer for deling av kunnskap og kompetanse. Virksomheter som lykkes med å opparbeide bærekraftskunnskap og dele denne kompetansen internt, vil klare å skape og ta i bruk innovative løsninger, gi reelle bidrag til en bærekraftig utvikling og ivareta sitt samfunnsansvar.

 

Tre tips for å lykkes med kompetansehevingen 

  1. Sett mål for kompetansehevingen. Hvilken endring ønsker du å se hos dine ansatte? Hvordan skal de tenke og handle annerledes etter kompetansehevingen? Tydelige læringsmål muliggjør målrettet kompetanseheving.
  2. Definer grunnleggende kompetanse som alle bør ha. Hvilken bærekraftskompetanse trenger vi i vår virksomhet og bransje? Dette kan bidra til å danne engasjement og forankring blant ansatte for virksomhetens bærekraftige utvikling.
  3. Iverksett tiltak for å nå målene for kompetanseheving. Sørg for engasjerende prosesser for læring, og skap arenaer for involvering og kompetansedeling på tvers av virksomheten. På denne måten gjør du virksomheten din bedre rustet til å identifisere, iverksette og utnytte bærekraftige løsninger

Besøk BDOs bærekraftssider for mer informasjon om vårt tilbud innen kurs og kompetanseheving på bærekraft.