Blogg: Lagmannsretten fastslår: Kosttilskudd er ikke godteri

Skatteetaten tapte i Borgarting lagmannsrett og har ikke rett til å innkreve sukkeravgift for kosttilskudd som produseres og importeres da de ikke er å anse som godteri. Produsenter og importører kan søke om refusjon av sukkeravgift tilbake i tid.

Staten mente at produktene «Trippel Jern», «Vitaminløver», «Omega 3», «Vitamin C» og «Avantgarden» skulle klassifiseres som godteri og staten innkrevde 1,6 millioner i sukkeravgift, 83.000 kr i renter og 328.000 i tilleggsskatt for perioden 2013 – 2017. Selv om kosttilskuddene inneholder kunstige søtningsstoffer skal de ikke anses som «godteri» med oppkreving av sukkeravgift.

Sukkeravgiften ble fra 2021 avviklet, men dommen vil ha betydning bakover i tid. Produsenter/importører av kosttilskudd vil kunne søke om refusjon av sukkeravgift 3 år tilbake i tid. Skatteetaten har også anledning til å endre 5 år tilbake i tid. I 2020 var sukkeravgiften på kr 21,22 kroner per kg.

I dommen heter det bl.a.:

«Selv om produktene kan ha smak, form og konsistens som i noen grad kan sammenlignes med godterier, også med produktene som er omfattet av forskriften § 3-17-1 bokstav a) nr 3 og 4 fremstår derfor ikke produktene som «godterier» som inntas for å oppnå nytelse. Produktene fremstår heller ikke som et substitutt for en sukkervare. De er derfor heller ikke i konkurranse med sukkervarer som var bakgrunnen for at det saklige virkeområdet for sukker – sjokoladeavgiften ble utvidet ved lovendringen i 1953.» 

«En naturlig forståelse av ordlyden «godterier» tilsier noe som smaker godt, og vanligvis søtt, og som spises for å tilfredsstille et nytelsesbehov. Godterier må avgrenses mot blant annet alminnelige næringsmidler. I vurderingen av om noe er et godteri, må det derfor, i alle fall dersom en naturlig forståelse av ordlyden skal legges til grunn, også legges vekt på hvordan varene oppfattes av det kjøpende publikum, slik det også ble lagt til grunn i Rt. 1955 side 1. Det innebærer at varens markedsføring og emballasje kan være relevant.» 

Staten har frist på en måned fra forkynnelse til å påanke dommen. Tatt i betraktning at dommen er enstemmig, sukkeravgiften er opphevet og Sivilombudsmannens uttalelse vil det være overraskende dersom dommen påankes. Anker staten må Høyesterett vurdere om saken skal behandles av Høyesterett. Høyesterett har en streng praksis, og det er derfor usikkert om saken slipper inn for behandling for Høyesterett selv om staten anker.

Produsenten tilkjennes også saksomkostningene på 450.000 kr i to instanser.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med ditt lokale BDO-kontor.