Blogg: Leasing av fossilbil kan bli 10 % dyrere

Revidert nasjonalbudsjett: Her er de viktigste mva-nyhetene.

Regjeringen har i dag, 14. mai, lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2024. Her finner du en kort oversikt over de viktigste forslagene på merverdiavgiftsområdet: 

Endring i reglene om tilbakeføring av fradragsført mva ved kjøp av personkjøretøy

Regjeringen fastholder forslaget som har vært ute på høring. Istedenfor dagens sjablonregel som medfører tilbakeføringsplikt i fire år for personkjøretøy brukt til utleie, leasing og persontransport som omdisponeres, økes bindingstiden til åtte år. Istedenfor sjablonregel, skal tilbakeføringen gjøres ut fra markedsverdien på kjøretøyet når det omdisponeres.

Reglene er ment å medføre større nøytralitet, da fradragsført mva skal reflektere verdifallet kjøretøyet har hatt mens det er benyttet i avgiftspliktig virksomhet. 

For elbiler som fortsatt er fritatt for mva, har dette liten betydning, men betydningen vil øke etter hvert som grensen på kr 500 000 for fritak reduseres.

Våre beregninger tilsier at leasing av fossilbil ville kunne bli i størrelsesorden 10 % dyrere i året. Utleiebransjen og drosjenæringen vil også rammes av dette. Mange høringsinstanser var kritiske til forslaget, herunder Skattedirektoratet som blant annet pekte på at åtte års bindingstid er lenge når plikten til å oppbevare regnskapsmateriale er fem år.

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft 1. juli 2024, men med nærmere overgangsregler.

Engangsavgift

Det innføres en liten reduksjon i vektkomponenten i engangsavgiften på personbiler. Reduksjonen utgjør en drøy tusenlapp for en gjennomsnittlig bil.

Videre fjernes engangsavgiften på rullestoldrosjer.

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft 1. juli 2024.

Omsetning til amerikanske styrker

I dag er omsetning til amerikanske styrker fritatt merverdiavgift. Det foreslås at departementet også skal kunne gi forskrift om omsetning til underleverandører til amerikanske styrker, slik at disse slipper å søke mva-refusjon i etterkant.

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft 1. juli 2024.
 

Kommentarer til skattelovutvalget på avgiftsområdet

Finansdepartementet mottok 19. desember 2022 NOU 2022: 20, Et helhetlig skattesystem (Skattelovutvalget)

Her er det verdt å merke seg at regjeringen ikke legger opp til en gjennomgripende mva-reform med enhetlig sats. Videre synes regjeringen relativt fornøyd med arbeidet som er gjort med avgifter på klimaområdet, herunder de endringer som er gjort med innføring av mva på elbiler over kr 500 000, og også engangsavgift på elbil.

Ellers er det interessant å merke seg at Regjeringen peker på at det vil bli fremlagt en rapport om hvordan sirkulærøkonomi kan styrkes i Norge. Denne rapporten skal komme i april 2025. Det oppnås for mulige endringer på skatte- og avgiftsområdet etter dette. 

Vi vet lite konkret om hva som kommer i denne rapporten, men man kan her se for seg for eksempel en reduksjon i merverdiavgift ved reparasjon av brukte varer som et virkemiddel for å øke levetiden på brukte varer som mobiltelefoner, brune og hvitevarer.