Blogg: Leasing blir mindre gunstig enn kjøp

Innstramming i mva-reglene ved leasing av personkjøretøy.

Finansdepartementet har sendt ut nye regler for tilbakeføring av merverdiavgift (mva) ved omdisponering av personkjøretøy som har vært brukt til utleie, leasing og persontransport. 

Dagens regler

I utgangspunktet er det ikke mva-fradrag for personkjøretøy. Med personkjøretøy menes blant annet ordinære personbiler, bobiler og mindre varebiler. 

Det gjelder imidlertid et unntak for personkjøretøy som brukes til utleie, leasing eller persontransport. Omsetning av brukte biler er fritatt mva. Det betyr at selskaper som driver med denne type virksomhet får fullt fradrag ved anskaffelse av personkjøretøy. Når bilene selges, gjøres dette uten mva. Etter dagens regler skal fradragsført mva tilbakeføres etter en sjablonregel dersom bilene omdisponeres til andre formål innen fire år. Tilbakeføring reduseres med 1/30 pr måned første år, og 1/60 pr måned fra år 2.

Dagens regler er gunstige for bransjen. En bil som leases ut i fire år vil generere mye mindre mva til staten i løpet av disse fire årene, enn en bil som selges til kunde som ny. Hvordan dette slår ut varierer blant annet med nivået på engangsavgiften. Men særlig dyrere hybridbiler har historisk kommet veldig godt ut på leasing. Det samme vil gjelde elbiler fremover etter hvert som det blir faset inn mva på disse.

Stortinget ba regjeringen se nærmere på regelverket her, særlig siden denne mva-fordelen kunne bremse overgangen til elbiler. Dette er en del år siden, og bilmarkedet ser ganske annerledes ut nå. 

Regjeringens forslag

Regjeringen har som varslet i Statsbudsjettet for 2024 sendt et forslag om nye regler ut på høring. Forslaget går ut på at dersom biler omdisponeres fra den bruken som ga rett på fradrag, skal fradragsført mva tilbakeføres ut fra omsetningsverdien på kjøretøyet på tidspunktet det omdisponeres.

For en bil som selges til en restverdi på 50% etter fire års leasing, skal dermed mva tilbakeføres med 50% av det som i sin tid ble fradragsført. I motsetning til dagens regler hvor bilen kan selges uten mva konsekvenser etter fire år. 

Plikten til å tilbakeføre mva er foreslått å vare i åtte år.

Overgangsregler

Det legges opp til at de nye reglene innføres fra 1. juli 2024, og kun for biler som kjøpes etter dette tidspunktet. Det betyr blant annet at løpende leasingforhold ikke vil bli påvirket. Virksomheter som vurderer å kjøpe inn nye biler til bilparken sin må nok imidlertid allerede nå begynne å hensynta regelendringens betydning. 

Hvilke konsekvenser får forslaget?

Etter vår oppfatning, er det ikke urimelig at det gjøres endringer i regelverket på dette området da særlig leasing har kommet veldig godt ut for enkelte biltyper. Vi antar imidlertid regelendringen vil ha liten betydning for om kundene velger fossil- eller elbiler fremover i tid. Slik vi ser det, vil forslaget få særlig to effekter:

  • Leasing blir generelt mindre gunstig enn kjøp ved anskaffelse av personbiler. Vi antar det vil redusere andelen leasingbiler betraktelig.
  • Økt mva-kostnad for persontransport- og korttidsutleie bransjen.