Blogg: Lov om bærekraftig finans trådte i kraft 1. januar 2023

Den 20. desember 2022 ble det vedtatt at loven om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer skulle tre i kraft. Loven, som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett, fikk virkning fra 1. januar 2023. 

Ved denne loven er offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen blitt en del av norsk rett. 

Offentliggjøringsforordningen har til formål å styrke investorbeskyttelsen. Forordningen omfatter i korte trekk krav til at finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere skal offentliggjøre opplysninger knyttet til hvordan virksomheten bidrar til bærekraftig utvikling, og krav til opplysninger som skal gis ved salg av finansielle produkter. 

Taksonomiforordningen har som formål å etablere en felles forståelse av hvilke økonomiske aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs langsiktige klima- og miljømål. Taksonomien er et omfattende klassifiseringssystem som bestemmer hvilke økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Taksonomien retter seg altså mot de økonomiske aktivitetene som utføres, og ikke mot ulike næringer eller bransjer.

Ønsker rapportering allerede fra regnskapsåret 2022

Plikten til å gi informasjon etter taksonomiforordningen skal først gjelde for årsrapporter som inneholder årsregnskap med balansedag 31. desember 2023. Finansdepartementet oppfordrer imidlertid foretak som omfattes av rapporteringsplikten til å inkludere denne informasjonen på frivillig basis for regnskapsåret 2022. 

Få mer informasjon om loven om bærekraftig finans hos regjeringen i denne nyhetsartikkelen, og om rammeverket for bærekraftige investeringer her

Lurer du på om din bedrift er omfattet av det nye bærekraftsregelverket?

Sjekk i BDOs bærekraftskompass her. 

Ønsker du å vite mer om bærekraftsrapportering for din virksomhet?

Les mer om bærekraftsrapportering her.