Blogg: Mer fleksible dokumentasjonskrav til momskompensasjon

Private eller ideelle virksomheter som produserer lovpålagte helse-, omsorgs- og sosialtjenester har krav på momskompensasjon. Den private aktøren må kunne dokumentere at tjenestene som leveres er omfattet av momskompensasjonsloven, men dokumentasjonskravet har nå blitt noe mer fleksibelt.

I prinsipputtalelse datert 8. april 2022 gir Skattedirektoratet anvisning på hvilken dokumentasjon som må foreligge i regnskapet for leverandører av lovpålagte helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Uttalelsen er en oppfølgning av Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 13. oktober 2021 som ga uttrykk for en oppmykning i dokumentasjonskravet. Tidligere har skatteetaten krevd at den private aktøren må kunne legge frem kopi av kommunens tildelingsvedtak som dokumentasjon for momskompensasjonskravet. Oppmykningen innebærer at dokumentasjonskravet også anses oppfylt dersom kommunen utsteder en kort oppstilling som gjengir vedtaket. I Skattedirektoratets prinsipputtalelse presisere hva som kreves av en slik «oppstilling».  

 

MVA-kompensasjon for private

Omsetning av helse- omsorgs- og sosiale tjenester er unntatt fra avgiftsplikt. Det har som konsekvens at disse aktørene heller ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift på innkjøp som gjøres til virksomheten. 

På visse vilkår er imidlertid leverandører av helse-, omsorgs- og sosiale tjenester omfattet av momskompensasjonsloven, slik at de får refundert sine merverdiavgiftskostnader fra staten, på samme måte som kommuner og fylkeskommuner. 

Da det ikke er alle leveranser innen helse- omsorgs- og sosiale tjenester fra private aktører som er momskompensasjonsberettiget, stilles det strenge krav til dokumentasjon. 

 

Dokumentasjonskravet

For å kunne kreve momskompensasjon må leverandøren av tjenesten kunne dokumentere at de faktisk leverer kompensasjonsberettigede tjenester. Som nevnt har dokumentasjonskravet blitt praktisert slik at det var et krav at kopi av tildelingsvedtakene måtte ligge ved virksomhetens regnskap, f. eks et vedtak om hjemmehjelp til en av kommunens eldre beboere. 

Nå aksepteres også at momskompensasjonskravet dokumenteres ved bruk av en «oppstilling» som gjenspeiler tildelingsvedtaket som kommunen har truffet. Denne oppstillingen må være utarbeidet av kommunen. Selskapet kan altså ikke selv produsere dokumentasjonen. 

Skattedirektoratet skriver i prinsipputtalelsen at følgende opplysninger som et minimum må gis i «oppstillingen»:

  • Vedtakets dato
  • Hjemmel (plikt- og tilhørende rettskravbestemmelse)
  • Kort beskrivelse av hvilke tjenester som er innvilget, herunder omfanget dersom dette er angitt i vedtaket.
  • Periode (hvor lenge vedtaket gjelder)
  • Klientinformasjon (f.eks. et klientnummer)

Det stilles ikke formkrav til hvordan dokumentasjonen/oppstillingen skal oversendes fra kommunen til den private aktøren. For eksempel kan oppstillingen oversendes som eget dokument, tas inn i avtalen mellom virksomheten og kommunen eller som vedlegg til denne avtalen. 

I uttalelsen gis følgende eksempel på oppstilling:

“Barneverntjenestens klientnummer: 1040

Vedtaksdato: 1. mars 2022.

Periode: Fra 1. mars 2022 fram til 31. desember 2022.

Hjemmel: Lov om barneverntjenester § 4-4 annet ledd, jf. § 1-5

Tiltaket: Veiledning av barn og foreldre med inntil 20 timer per måned og samarbeidsmøter med skole etter behov.”

 

Selv om det har blitt mer fleksibilitet i hva slags dokumentasjon som aksepteres, er det fortsatt like viktig at momskompensjonskravet kan dokumenteres.  Vi i BDO har lang erfaring med å bistå selskaper med momskompensasjon. Ta gjerne kontakt med våre mva-eksperter i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor for en hyggelig samtale.