Blogg: Merverdiavgift for delte virksomheter

Flere næringsdrivende driver både avgiftspliktig virksomhet og virksomhet som er unntatt avgiftsplikt. Dette kan påvirke omfanget av retten til fradrag for inngående merverdiavgift. Fradragsretten avhenger blant annet av hvilken del av virksomheten anskaffelser knytter seg til. 

Feil fradragsføring av inngående merverdiavgift kan føre til krav om tilbakebetaling av allerede fradragsført merverdiavgift og ileggelse av renter og tilleggsskatt. 

 

Anskaffelser eksklusivt til bruk i enten avgiftspliktig eller ikke-avgiftspliktig bruk

Utgangspunktet for retten til fradrag for inngående merverdiavgift er at anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Næringsdrivende som driver både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet må foreta en vurdering av hvilket virksomhetsområde anskaffelsen knytter seg til. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende som leier ut eiendom til både avgiftspliktig leietaker og privatpersoner. Det kan også være konsulenten som driver både avgiftspliktig rådgivning og ikke-avgiftspliktig undervisning. 

For anskaffelser som er eksklusivt til bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten vil den næringsdrivende ha rett til fradrag for inngående mva. fullt ut. Konsulenten vil ha rett til fullt fradrag for anskaffelser tilknyttet den avgiftspliktige rådgivningen, for eksempelved innkjøp av nytt datautstyr til bruk i konsulentens avgiftspliktige virksomhet. Mva. på kjøpet fradragsføres fullt ut, og merverdiavgiftsbeløpet på datautstyret blir følgelig ikke en endelig kostnad for konsulenten. 

For anskaffelser som er eksklusivt til bruk i ikke-avgiftspliktig virksomhet foreligger det ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Konsulenten som har anskaffelser til bruk utelukkende i forbindelse med undervisning, vil ikke ha rett til fradrag for disse anskaffelsene. Eksempelvis vil dette kunne være tilfellet hvis konsulenten kjøper seg en ny PC som utelukkende skal brukes i undervisning (avgiftsunntatt). Mva. på PCen blir en endelig kostnad. 

For anskaffelser til bruk i både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet, såkalte fellesanskaffelser, må den næringsdrivende foreta en vurdering av bruken og lage en fordelingsnøkkel for forholdsmessig fradrag for inngående mva.  

 

Fellesanskaffelser og forholdsmessig fradrag

Anskaffelser som er til bruk i både avgiftspliktig virksomhet og ikke-avgiftspliktig virksomhet omtales ofte som fellesanskaffelser. For fellesanskaffelser har den næringsdrivende kun rett til fradrag for inngående mva. for den del av anskaffelsen som er til antatt bruk i avgiftspliktig virksomhet. 

For anskaffelser med delt bruk må det foretas en fordeling av inngående mva. og det vil kun være rett til forholdsmessig fradrag. Den næringsdrivende må foreta en vurdering av i hvilken grad anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig eller ikke-avgiftspliktig virksomhet og lage en fordelingsnøkkel for fradrag. Antar den næringsdrivende at anskaffelsen er 80% til bruk i avgiftspliktig virksomhet og 20% i ikke-avgiftspliktig virksomhet vil det være rett til fradrag for 80% av inngående mva. 

Typiske fellesanskaffelser er ulike driftskostnader som rengjøring, oppvarming, revisjon og regnskap. Det må her tas en vurdering av om det kun er rett til forholdsmessig fradrag. Et praktisk eksempel er mva. på mobilkostnader. Hvis konsulenten kjøper seg ny mobil som skal brukes både som jobbtelefon og privat, vil det kunne kreves fradrag for mva. på delen som brukes i jobb (avgiftspliktig virksomhet). Hvis vi legger til grunn at fordelingen av bruken er 50%/50% til jobbrelatert og privat bruk, kan det altså kun kreves fradrag for 50% av merverdiavgiften. 

Merverdiavgiftsforskriften gir anvisning på hvordan en fordelingsnøkkel kan utformes – eksempelvis fordeling etter areal eller fordeling etter omsetning.

Ved bruk av omsetningsbasert fordelingsnøkkel gir forskriften anvisning på at regnskapstallene for forrige regnskapsår skal legges til grunn. Har for eksempel konsulenten hatt kr 800 000 i avgiftspliktig rådgivning, og kr 200 000 i avgiftsunntatt undervisning, vil en omsetningsbasert fordelingsnøkkel gi 80% fradrag for fellesanskaffelser. For at denne nøkkelen skal kunne brukes må den «i rimelig grad» gjenspeile bruken av anskaffelsene. En projektor som hovedsakelig skal brukes i undervisning, men av og til i rådgivningsvirksomheten, kan dermed i utgangspunktet ikke fradragsføres med 80%.

 

Unntak der avgiftspliktig eller ikke-avgiftspliktig omsetning anses som ubetydelig 

Dersom avgiftspliktig omsetning er ubetydelig sammenlignet med den totale omsetningen gis det ikke fradrag for inngående mva. på fellesanskaffelser. Tilsvarende gis det fullt fradrag for inngående mva. på fellesanskaffelser dersom ikke-avgiftspliktig omsetning anses for ubetydelig.

Med ubetydelig menes at avgiftspliktig omsetning eller ikke-avgiftspliktig omsetning utgjør under 5% av den totale omsetningen. 

Tilbake til eksempelet med konsulenten. Dersom avgiftspliktig salg av tjenester utgjør over 95% av total omsetning, og avgiftsunntatt undervisning utgjør under 5%, innrømmes fullt fradrag for inngående mva. på fellesanskaffelser. Resultatet blir motsatt dersom undervisning utgjør over 95%. I så tilfelle er det ikke rett til forholdsmessig fradrag for mva. 

Vi i BDO har lang erfaring med å rådgi våre kunder innen merverdiavgiftsregelverket. Ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor for bistand.