Blogg: Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner - husk søknadsfristen

Innen 2. september kan frivillige organisasjoner sende søknad om kompensasjon for kostnader de har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Formålet med kompensasjonsordningen er å fremme frivillig aktivitet og det kreves ikke at organisasjonene rapporterer om bruken av midlene som utbetales. 

Foreslår 415 millioner ekstra

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen er rammestyrt og det gis kompensasjon innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte året. Kultur- og likestillingsdepartementet har foreslått å øke bevilgningen til ordningen med 415 millioner kroner, det vil si en økning fra 2025 millioner kroner i 2023 til 2440 millioner kroner i 2024. 

Kompensasjonsordningen skal kompensere for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjonen innenfor den tilgjengelige bevilgningen. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon for alle godkjente søknader, vil avkortning i kompensasjonsbeløpet være prosentvis lik for alle søknader som er blitt godkjent. 

Hvem kan søke om merverdiavgiftskompensasjon? 

For å være kompensasjonsberettiget, må organisasjonen innfri vilkårene som fremgår av forskriften om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. 

Av vilkårene fremgår det at organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret og dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Den frivillige innsatsen må være omfattende og utgjøre hovedaktiviteten i organisasjonen i form av gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver. 

For eksempel er kun ordinær, gratis arbeidsinnsats ikke nok til å dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. For at gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent eller gaver skal regnes som frivillig innsats, må det ikke være for tett tilknytning mellom disse og gjenytelser. 

Videre må søkere, underledd og aksjeselskap ha registrert oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret. 

Avslutningsvis kan organisasjonene kun søke kompensasjon for den delen av organisasjonen som har vært grunnlag for tildeling av kompensasjon. Organisasjonen må til enhver tid sørge for at vilkårene i forskriften er innfridd både på søknadstidspunktet- og utbetalingstidspunktet. 

Et aksjeselskap som eies fullt ut av en eller flere organisasjoner som alle er kompensasjonsberettiget, kan inngå som en del av søknadsgrunnlaget for et sentralledds søknad om kompensasjon.

Frivillige organisasjoner som er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (dette kan være Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende) skal sende søknaden via sentralleddet. Vi gjør oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn søknadsfristen til Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Hvem er ikke berettiget til å søke?

Utgangspunktet er at kun frivillige organisasjoner som oppfyller vilkårene for registrering i Frivillighetsregistrering etter frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4 er kompensasjonsberettiget. 

Ordningen er dermed avgrenset fra følgende organisasjoner:

  • aktiviteter organisert av det offentlige eller aktiviteter som er basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av samvirkeloven 
  • yrkes-, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund, borettslag og partipolitiske organisasjoner
  • organisasjoner som er under konkursbehandling
  • Den norske kirke, de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene
  • organisasjoner som er lukket, det vil si organisasjoner som ikke er åpne for allmennheten hvor dette ellers hadde vært naturlig

Hvordan søker man om kompensasjon?

Kompensasjonsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og organisasjonen må sende søknad med pliktige vedlegg elektronisk via nettsiden til tilsynet innen 2. september 2024. 

Søknaden må undertegnes av den som har fullmakt til å søke på vegne av organisasjonen. Dersom søknaden inneholder feil eller mangler, kan søknaden bli avslått. 

Derfor er det viktig være oppmerksom på at alle pliktige vedlegg følger med og at vedleggene er signert før søknaden sendes til tilsynet for behandling. 

Organisasjoner som sender søknad via sentralleddet, skal til enhver tid ha alle aktuelle vedlegg tilgjengelig om tilsynet ber om ytterligere dokumentasjon. Tilsvarende gjelder for enkeltstående organisasjoner. 

Mer om søknadens innhold og kravene til hvilke vedlegg som må legges ved søknaden, fremgår av tilsynets hjemmeside.

Ordningen har to alternative søknadsmodeller som organisasjonene kan velge mellom når de skal søke om merverdiavgiftskompensasjon:

1.    Forenklet søknadsmodell

I forenklet søknadsmodell vil søknadsgrunnlaget beregnes på grunnlag av organisasjonens totale driftskostnader for siste regnskapsår etter fratrekk for avgrensninger og fradragsposter. Organisasjonens totale driftskostnader skal hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid. Finansposter skal ikke være med i søknadsgrunnlaget. 

Søknadsbeløpet som organisasjonen kan søke om å få kompensert blir først 8 prosent av søknadsgrunnlaget av de første 5 mill. kronene, og deretter 6 prosent av søknadsgrunnlaget over 5 mill. kroner. Minstegrensen for å søke om kompensasjon etter forenklet søknadsmodell er på 100 000 kroner. Minstegrensen gjelder ikke for underledd og aksjeselskaper såfremt den samlede søknaden for organisasjonen som disse inngår i overgår minstegrensen. 

2.    Dokumentert søknadsmodell

Dersom den frivillige organisasjonen ønsker å søke om merverdiavgiftskompensasjon ved bruk av dokumentert søknadsmodell, vil søknadsgrunnlaget beregnes på grunnlag av de faktiske merverdiavgiftskostnadene organisasjonen har hatt på anskaffede varer og tjenester basert på deres regnskap ett år tilbake i tid. Fra søknadsbeløpet må det trekkes fradrag for merverdiavgiftskostnader som ikke er kompensasjonsberettiget. 

Minstegrensen for å kunne søke etter dokumentert søknadsmodell er på 7000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader. Minstegrensen gjelder ikke for underledd og aksjeselskaper så lenge den samlede søknaden for alle i organisasjonen overstiger minstegrensen. 

Dersom organisasjonen ønsker å søke om kompensasjon etter dokumentert søknadsmodell, må de levere en transaksjonsliste. Transaksjonslisten er en sammenstilling av de kompensasjonsberettigede merverdiavgiftskostnadene organisasjonen søker om å få kompensert. Transaksjonslisten skal legges ved søknaden.