Blogg: Midlertidig utsatt innbetaling av skatte- og avgiftskrav

Regjeringen har den 14. januar 2022 fremlagt forslag om en midlertidig utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger som forfaller i perioden mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022. Det foreslås også en senket forsinkelsesrente for disse kravene. Saken er ferdigbehandlet i finanskomiteen og vil denne uke bli endelig behandlet i Stortinget. 

 

Hvilke krav omfattes av den nye ordningen?

Med dette gjeninnfører regjeringen en ordning for utsatt innbetaling av skatte- og avgiftskrav som tilsvarer ordningen som gjaldt for perioden fra 10. juni 2020 til 30. juni 2021. I denne omgang vil ordningen gjelde for krav som forfaller i perioden fra 1. januar 2022 til 31. mars 2022. Kravene som vil omfattes av ordningen er følgende:

  • Arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022
  • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022
  • Forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022
  • Merverdiavgift med forfall 10. februar 2022
  • Særavgifter med forfall 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022

Dersom du ønsker utsatt innbetaling av skatte- og avgiftskrav som forfalt før årsskiftet, kan dette søkes om etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

 

Hvordan kan jeg søke på utsatt innbetaling av skatte- og avgiftskrav etter den nye ordningen?

Det legges opp til objektive vilkår og en skjematisk behandling av søknader basert på egenerklæring fra søker. Ordningen innebærer ifølge regjeringen en forenkling for skatteyterne i forhold til de ordinære regler. Hovedvilkåret for å få utsettelse vil være at skatteyter er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene. Detaljene rundt søkeprosessen er ennå ikke ferdig spesifisert av myndighetene.

 

Når må kravene betales?

Krav som utsettes etter den nye ordningen skal betales avdragsvis i løpet av 2022. Disse avdragene vil dermed kunne løpe parallelt med krav utsatt etter den tidligere ordningen for utsatt innbetaling av skatte- og avgiftskrav, som nå har fått forskjøvet innbetalingsfrist ut 2022. Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for avdragene.

 

Ny midlertidig forsinkelsesrente for ubetalte skatte- og avgiftskrav

I tillegg til forslaget om å gjeninnføre utsatt innbetaling av skatte- og avgiftskrav, har regjeringen foreslått å midlertidig senke forsinkelsesrenten på disse kravene. Forsinkelsesrenten på slike krav, som for øyeblikket ligger på 8,5 %, senkes til 6 %. Denne renten vil bare gjelde skatte- og avgiftskrav i perioden 15. januar til og med 31. mars 2022.