Blogg: Miljøledelsen i det offentlige er lite ambisiøs

Miljøledelsen i det offentlige er lite ambisiøs

Miljøledelsen i det offentlige er lite ambisiøs

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for nesten 600 milliarder kroner i året. Klimabelastningen fra slike innkjøp utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk i 2017. Potensialet for å bruke offentlige anskaffelser som et sentralt virkemiddel for å nå klimamålene i Norge er dermed stort, men den faktiske bruken er skuffende lav.

 

Riksrevisjonen avdekker kritikkverdig anskaffelsespraksis 

Riksrevisjonens siste rapport konkluderer med at dagens praksis er kritikkverdig; myndighetene bidrar ikke i stor nok grad til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. BDO støtter Riksrevisjonens funn, og mener at dagens anskaffelsespraksis har lave ambisjonsnivåer og er lite forpliktende.

Strengere krav trengs for at grønne offentlig anskaffelser skal være et sentralt klimaverktøy

Offentlig anskaffelser henger tett sammen med den norske klimaomstillingen og bør brukes som et verktøy for å forankre klima- og miljøkrav. Gjennom vårt arbeid ser vi at mange offentlige arbeidsgivere stiller klimakrav til leverandører i dag, men disse kravene er ofte begrenset til ulike former for miljøsertifisering i egen virksomhet. Selv om denne type sertifisering er bra, er de i all hovedsak knyttet til klima- og miljøhensyn i egen virksomhet og i mindre grad rettet mot varene og tjenestene som leveres. 

Det er i krav til varer og tjenester at vi ser et potensial for tydeligere retningslinjer for å benytte offentlige anskaffelser og innkjøp som et sentralt klimaverktøy. Gjennom forutsigbare og langsiktige kriterier kan myndighetene bidra til å lage nye standarder som tydeliggjør viktigheten av klima- og miljø krav i anbudsprosessen. 

 

Tydeligere krav bidrar til å fremme et marked for klimavennlige løsninger

Tydelige krav i anbudsprosessen bidrar til å gjøre klimavennlige løsninger til et konkurransefortrinn for leverandørene. Gjennom å bruke anskaffelser strategisk kan det offentlige skape markeder som stimulerer til innovasjon av ny teknologi, bidra til å omstille næringslivet raskere og til å styrke fagmiljøene. 

 

Krav bør inkludere styringssystemer i miljøledelse

For å sørge for at anskaffelsesstrategien blir brukt som et klimaverktøy er det også viktig at oppfølgingen av arbeidet som legges ned er godt koordinert. En måte å gjøre dette på er å stille tydelige krav om sertifiserte styringssystemer i miljøledelse i konkurransegrunnlaget og vektlegge dette i tilbudsevalueringen. Det kan fungere som et godt støtteverktøy i grønne anskaffelser, både for oppdragsgiver og leverandør. Ved å sette strenge krav til miljøledelse bidrar det offentlige også til å fremskynde det grønne skiftet i næringslivet. Det bør spesifiseres at leverandøren minimum må ha: 

  • Kartlagt sine miljøforhold
  • Fastsatt en intern miljøpolitikk
  • Fastsatt et ambisjonsnivå i form av miljømål knyttet til produkter og tjenester
  • Sikre miljøstyring i hele verdikjeden
  • Utarbeidet tydelig handlingsplaner for hvordan målene skal nås
  • Stille relevante miljøkrav til leverandører

Og, sist men ikke minst: følg opp at kravene etterleves.

Virksomheter som innfører miljøledelse, signaliserer til omverden at de forsøker å styre deres miljøpåvirkning. Innføringen av dette som krav vil bidra til å ivareta en kontinuerlig forbedring av og rapportering om svært relevante aspekter knyttet til bærekraftig utvikling og kan fungerer som en viktig støtte for både offentlige og private virksomheter som ønsker å nå sine miljømål gjennom anskaffelser.