Blogg: Nå blir det enklere å få moms-kompensasjon på tilrettelagte boliger

Finansdepartementet mener skatteetaten har tolket reglene om moms-kompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier for strengt. I en ny uttalelse har departementet gitt skatteetaten klar beskjed om å endre praksis.

Borettslag og eierseksjonssameier som er nært knyttet til kommunens tjenestetilbud har krav på moms-kompensasjon. For å få moms-kompensasjon er det blant annet et vilkår at boligene har alarmsystem. Skatteetaten har tolket dette bokstavelig, noe departementet nå sier er for strengt. 

Bakgrunnen for at departementet nå instruerer skatteetaten om å endre praksis, er en konkret sak. Et borettslag med døgnbemanning ble nektet moms-kompensasjon fordi det ikke var installert alarm i boligene. Borettslaget har i årevis argumentert overfor skatteetaten med at flere av beboerne ikke vet hvordan de skal betjene en alarm, og at mange syns det er spennende å trykke på alarmknappen når de ikke skal. I tillegg er det vanskelig å se behovet for en alarm når boligene er døgnbemannet. Nå har departementet kommet borettslaget i møte.

 

Rammene for moms-kompensasjon

Borettslag og eierseksjonssameier med botilbud for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstilbud har krav på moms-kompensasjon. Det er et vilkår for kompensasjon at tilbudet ved boligen er en integrert del av det tilbudet kommunen er pålagt ved lov å tilby. 

I tillegg er det et krav at boligene må være særskilt tilrettelagt for heldøgns helseformål eller sosiale formål. I forskriften til loven er dette presisert til et vilkår om at «boligene må være tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller eierseksjonssameiet.»

Skatteetaten har tolket vilkåret om tilknytning til «alarmsystem» bokstavelig. Departementet er ikke enig med skatteetaten. Det er tilstrekkelig at boligene er tilrettelagt på en slik måte at beboerne har tilknytning til en egen personalbase med døgnkontinuerlig alarmberedskap. Altså ikke et absolutt krav om at det er installert alarm i boligene. 

 

Kompensasjon tilbake i tid

Finansdepartementets uttalelse åpner for økt kompensasjon fremover, også for saker som nå er under behandling hos skatteetaten. 

Det er også mulig å oppnå kompensasjon bakover i tid, men foreldelsesfristen for kompensasjonskrav er kort. Krav fra 2019 eller tidligere er foreldet. Krav for 2020 må settes frem senest innen 10. februar 2022. 

I situasjoner der skatteetaten har truffet vedtak basert på uriktig forståelse av regelverket er det mulig å gå i dialog med skatteetaten om endring fem år tilbake i tid, uavhengig av reglene om foreldelse. Der det ikke foreligger vedtak fra skatteetaten kan det argumenteres for utbetaling av deler av kompensasjonsbeløpet gjennom justeringsreglene for fast eiendom. 

Ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor om du har spørsmål i denne forbindelse.

Finansdepartementets uttalelse kan du lese her.